Bądźmy razem!!!

10 listo­pada 2017 r.

Od momentu powsta­nia naszego Sto­wa­rzy­sze­nia wiele udało nam się razem uczy­nić. Dla Kicina przede wszyst­kim, ale i dla miesz­kań­ców innych wsi także, ponie­waż sprawy takie jak funk­cjo­no­wa­nie Szkoły Pod­sta­wo­wej w Kici­nie, Para­fii pw. św. Józefa w Kici­nie oraz bul­wer­su­jąca inwe­sty­cja che­miczna u jego gra­nic doty­czą też miesz­kań­ców Klin, Jani­kowa, Dębo­góry, Mielna, Wie­rze­nicy, Kozie­głów i Czer­wo­naka. Ostat­nio zosta­li­śmy włą­czeni jako strona postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyj­nego przed RDOŚ w spra­wie kon­tro­wer­syj­nej obwod­nicy pla­no­wa­nej w Kli­nach i Mielnie..

Zauważ­cie, że nie repre­zen­tu­jemy żad­nej opcji poli­tycz­nej. Na pozio­mie lokal­nym to naprawdę nie ma zna­cze­nia. Są wśród nas osoby popie­ra­jące par­tię rzą­dzącą, są i osoby będące w total­nej opo­zy­cji do dzia­łań rządu. Są osoby głę­boko wie­rzące, ale i bar­dziej scep­tyczne. I co? I nie prze­szka­dza nam to w czy­nie­niu rze­czy dobrych i potrzeb­nych tutaj, u nas, w naszej prze­pięk­nej okolicy!

Zna­cie nas oso­bi­ście. Są wśród nas osoby star­sze, są i ojco­wie i matki rodzin z małymi dziećmi, są rol­nicy, biz­nes­meni, nauczy­ciele, arty­ści, leka­rze, praw­nicy. Zwy­kli nie­zwy­kli. Aktywni człon­ko­wie Sto­wa­rzy­sze­nia to około 20 osób, ale bywa, że na spo­tka­niach w Wigwa­mie sym­pa­ty­ków Lnu jest ponad setka:) Do róż­nych akcji, zbió­rek pie­nię­dzy na ważne cele, w festyny przy­łą­czają się całe wsie. Zapra­szamy na spo­tka­nia Lnu oraz do włą­cze­nia się w różne sym­pa­tyczne ini­cja­tywy (na przy­kład jesienny Pik­nik Czte­rech Wiel­kich) oraz w nie­koń­czącą się, nie­stety, bata­lię prze­ciw inwe­sty­cji Bros. Z tego względu, za chwilę znowu będziemy potrze­bo­wać Waszej pomocy, praw­nej, orga­ni­za­cyj­nej i finansowej.

Bądźmy razem — dopóki ist­nieć będzie nasz piękny Kicin.

Już dziś zapra­szamy na spo­tka­nie bożo­na­ro­dze­niowe człon­ków i sym­pa­ty­ków Sto­wa­rzy­sze­nia LEN w Wigwa­mie, które odbę­dzie się wie­czo­rem 8 grud­nia 2017 r.

zarząd Sto­wa­rzy­sze­nia Len

autor wpisu: Ewa Piro­gow­ska, wice-prezes i sekre­tarz Stowarzyszenia

Zobacz wię­cej…

Głosujemy na czujnik!

Sto­wa­rzy­sze­nie „Len” zwraca się z gorącą prośbą do miesz­kań­ców Kicina i oko­lic, aby odda­wali swoje głosy w kon­kur­sie inter­ne­to­wym na dar­mowy czuj­nik powie­trza, który spraw­dzałby sto­pień zatru­cia powie­trza szko­dli­wymi sub­stan­cjami z dymu i spa­lin. Pla­nu­jemy jego zamon­to­wa­nie na budynku Szkoły Pod­sta­wo­wej w Kici­nie. Firma orga­ni­zu­jąca kon­kurs zobo­wią­zuje się zain­sta­lo­wać za darmo 100 czuj­ni­ków jako­ści powie­trza w całej Pol­sce w miej­sco­wo­ściach, które uzy­skają naj­więk­szą ilość gło­sów. Aktu­al­nie Kicin jest na 37. pozy­cji. Kon­kurs trwa do 22 grud­nia.
Pro­simy wejść na stronę wiemczymoddycham.pl, wybrać Kicin w ran­kingu i zagło­so­wać. Konieczne jest potwier­dze­nie zgło­sze­nia poprzez klik­nię­cie w link podany na adres e-mail miesz­kańca.
https://wiemczymoddycham.pl/glosowanie/97dd15b1-e9e5-468e-9523-c2ba695db428

8 grudnia 2017 r. w Wigwamie SPOTKANIE BOŻONARODZENIOWE

Petycja przeciw próbom zmniejszania otuliny!

Logo-len 1

Pety­cja do wia­do­mo­ści orga­nów publicz­nych, powia­to­wych, woje­wódz­kich i kra­jo­wych, samo­rzą­do­wych gminy Czer­wo­nak i Swa­rzędz, Rad­nych Sej­miku Woje­wódz­twa Wiel­ko­pol­skiego, Posłów i Sena­to­rów, Pre­zesa Rady Mini­strów, Pro­ku­ra­tora Gene­ral­nego, Woje­wody Wiel­ko­pol­skiego, Sta­ro­sty Poznań­skiego, Komendy Miej­skiej Poli­cji w Pozna­niu, Cen­tral­nego Biura Anty­ko­rup­cyj­nego, RDOŚ w Pozna­niu, GDOŚ, WIOŚ w Pozna­niu, Naj­wyż­szej Izby Kontroli.

 

 

My, niżej pod­pi­sani miesz­kańcy Jani­kowa, Kicina i oko­lic sta­now­czo pro­te­stu­jemy prze­ciwko pró­bom zmniej­sze­nia otu­liny Parku Kra­jo­bra­zo­wego Pusz­cza Zie­lonka podej­mo­wa­nym przez wła­dze gminy Swarzędz.

 

Uchwała Rady Gminy Swa­rzędz z 24 paź­dzier­nika 2017 roku wzy­wa­jąca Sej­mik Woje­wódz­twa Wiel­ko­pol­skiego do prze­su­nię­cia gra­nic terenu chro­nio­nego jest próbą zale­ga­li­zo­wa­nia skut­ków co naj­mniej błęd­nych (a może i prze­stęp­czych) dzia­łań poprzed­nich władz gminy, w wyniku któ­rych na tere­nie otu­liny Pusz­czy Zie­lonka, obsza­rze obję­tym usta­wowo ochroną kra­jo­bra­zową i sta­no­wią­cym kory­tarz migra­cyjny dla zwie­rząt, powstała gigan­tyczna hala maga­zy­nowa z czę­ścią biu­rową firmy Bros.

 

Od początku sprze­ci­wia­li­śmy się loka­li­zo­wa­niu tej gigan­tycz­nej inwe­sty­cji, któ­rej skala zagra­żała degra­da­cji tere­nów obję­tych ochroną ze względu na ich walory przyrodniczo-krajobrazowe. Dodat­kowo, rodzaj pla­no­wa­nej przez inwe­stora dzia­łal­no­ści kla­sy­fi­ko­wa­nej jako zakład stwa­rza­jący ryzyko wystą­pie­nia poważ­nej awa­rii prze­my­sło­wej, sta­no­wił moż­liwe zagro­że­nie nie tylko dla oko­licz­nych miesz­kań­ców (z doku­men­ta­cji inwe­stora wynika, że byłby to obszar leżący w pro­mie­niu 800. metrów wokół inwe­sty­cji, czyli 200. hek­ta­rów tere­nów), ale także dla dzieci uczą­cych się w poło­żo­nej nie­da­leko szkole pod­sta­wo­wej, czy cen­nego, zabyt­ko­wego kościoła w Kici­nie leżą­cego na słyn­nym „Szlaku kościo­łów drew­nia­nych wokół Pusz­czy Zie­lonka”. Spo­sób pro­wa­dze­nia postę­po­wań admi­ni­stra­cyj­nych urą­gał nato­miast jakim­kol­wiek nor­mom współ­dzia­ła­nia z i wsłu­chi­wa­nia się w głos lokal­nej spo­łecz­no­ści. Bul­wer­su­ją­cym jest także fakt, że budowa hali o powierzchni ponad 48 tys. m2 odbyła się z pogwał­ce­niem zasad bez­pie­czeń­stwa na dro­dze nie­do­sto­so­wa­nej do obsługi inwe­sty­cji pojaz­dami cię­ża­ro­wymi, za przy­zwo­le­niem i wie­dzą władz w Swarzędzu.

 

Nie­stety nasze sta­ra­nia nie zapo­bie­gły budo­wie kil­ku­hek­ta­ro­wego kolosa na tere­nie chro­nio­nym. Zarówno inwe­stor, jak i kolejne insty­tu­cje pod­trzy­my­wały absur­dalną argu­men­ta­cję inwe­stora oraz opi­nię gminy Swa­rzędz, że inwe­sty­cja nie spo­wo­duje szkód w śro­do­wi­sku, a zasięg jej oddzia­ły­wa­nia nie prze­kro­czy nawet gra­nic tere­nów nale­żą­cych do firmy Bros. Po kil­ku­let­nich bata­liach sądo­wych udało się nam się dopro­wa­dzić do unie­waż­nie­nia miej­sco­wego planu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­nego, jed­nakże deter­mi­na­cja inwe­stora nie­zwa­ża­ją­cego na śro­do­wi­sko, miesz­kań­ców i prze­pisy dopro­wa­dziła do powsta­nia ogrom­nej hali. Tym samym zde­gra­do­wano kra­jo­braz, znisz­czono jeden z dwóch pagór­ków more­no­wych wystę­pu­ją­cych w oko­licy oraz zabu­rzono układ wodny, co aktu­al­nie skut­kuje noto­rycz­nym zale­wa­niem tere­nów sąsia­du­ją­cych, w tym drogi. Wyli­cza­nie nega­tyw­nych skut­ków inwe­sty­cji jest w zasa­dzie bez­przed­mio­towe, skoro obecne wła­dze Swa­rzę­dza same argu­men­tują w pod­ję­tej uchwale, iż rejon ten „bez­pow­rot­nie utra­cił war­to­ści przy­rod­ni­cze i walory kul­tu­rowe”. Przy­znają zatem wprost, że zastrze­że­nia i uwagi oby­wa­teli, lek­ce­wa­żone przez ich poprzed­ni­ków, były abso­lut­nie zasadne i powinny być wzięte pod roz­wagę przy wyda­wa­niu kon­tro­wer­syj­nych decyzji.

 

Nie­stety, wła­dze Swa­rzę­dza nie­nau­czone doświad­cze­niem – zamiast w inte­re­sie miesz­kań­ców i śro­do­wi­ska pró­bo­wać napra­wić wyrzą­dzone szkody oraz prze­ana­li­zo­wać, czy doszło do popeł­nie­nia prze­stęp­stwa wobec śro­do­wi­ska – zabie­gają obec­nie o zale­ga­li­zo­wa­nie doko­na­nych znisz­czeń na obsza­rze chro­nio­nym. Co wię­cej, zamiast objąć ochroną tereny, które nie zostały jesz­cze zde­gra­do­wane, wnio­sku­jąc o prze­su­nię­cie gra­nic otu­liny, zamie­rzają dodat­kowo zmniej­szyć obszar chro­niony o dodat­kowe kil­ka­dzie­siąt hek­ta­rów. Unie­moż­li­wiają także wypo­wie­dze­nie się miesz­kań­com na temat wła­snych pro­po­zy­cji, wpro­wa­dza­jąc na obrady rady gminy pro­jekt uchwały bez prze­wi­dzia­nych sta­tu­towo procedur.

 

Jako świa­domi swych praw wyborcy i oby­wa­tele, któ­rym na sercu leży śro­do­wi­sko oraz dobro naszej „małej Ojczy­zny” doma­gamy się sta­now­czo powstrzy­ma­nia wszel­kich prób zale­ga­li­zo­wa­nia wyrzą­dzo­nego zła. Nie zga­dzamy się z argu­men­ta­cją, że rejon „bez­pow­rot­nie utra­cił war­to­ści przy­rod­ni­cze i walory kul­tu­rowe”, albo­wiem nie pod­jęto nawet ana­lizy, czy stan śro­do­wi­ska można przy­wró­cić do pier­wot­nego. Lega­li­za­cja wyrzą­dzo­nych szkód byłaby bez­pre­ce­den­so­wym przy­zna­niem, że bez względu na obo­wią­zu­jące prawo oraz popeł­nione błędy, dobro jed­nego inwe­stora prze­waża nad dobrem lokal­nej spo­łecz­no­ści, o ochro­nie śro­do­wi­ska nie wspo­mi­na­jąc. Żądamy także, by zamiast sank­cjo­no­wać popeł­nione błędy – uka­rać win­nych ich popeł­nie­nia. Skoro mimo zapew­nień ze strony inwe­stora, jak i urzędu w Swa­rzę­dzu, że to nie nastąpi, tereny chro­nione zostały ewi­dent­nie znisz­czone, to albo doku­men­ta­cja inwe­stora była nie­rze­telna lub wpro­wa­dza­jąca w błąd albo wydane decy­zje ze strony odpo­wied­nich urzę­dów były obar­czone błędami.

 

Pod­su­mo­wu­jąc, zwra­camy się do wszyst­kich insty­tu­cji będą­cych adre­sa­tami niniej­szej pety­cji, aby zgod­nie z posia­da­nymi kom­pe­ten­cjami pod­jęły dzia­ła­nia zmierzające:

-   do utrzy­ma­nia gra­nic otu­liny Parku Kra­jo­bra­zo­wego Pusz­cza Zie­lonka jako obszaru chro­nio­nego oraz

-   do spraw­dze­nia, czy pro­ce­dury przy wyda­wa­niu i uzy­ska­niu przez inwe­stora pozy­tyw­nych decy­zji admi­ni­stra­cyj­nych zwią­za­nych z reali­za­cją inwe­sty­cji (m.in. pozwo­le­nie na budowę, decy­zje śro­do­wi­skowe czy pozwo­le­nie wodno-prawne) zostały prze­pro­wa­dzone z naru­sze­niem prawa po któ­rej­kol­wiek ze stron.

 

Jani­kowo, Kicin i oko­lice, listo­pad 2017 r.

PIKNIK CZTERECH WIELKICH 2017

Plakat_A3_Piknik_czterech_wielkich_2017

23 wrze­śnia 2017 roku, w godzi­nach od 12:00 do 16:00, na par­kingu przy Szkole

Pod­sta­wo­wej w Kici­nie odbę­dzie się Pik­nik Czte­rech Wielkich.

Na festyn ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich miesz­kań­ców oko­licz­nych miejscowości.

I. rocznica śmierci pana Stanisława Nowaka

IMG_0199

Potrzebujemy wsparcia finansowego na pomoc prawną

 

Jeste­śmy orga­ni­za­cją pożytku publicz­nego cał­ko­wi­cie non-profit. Naszą dzia­łal­ność finan­su­jemy wyłącz­nie ze skła­dek 31 człon­ków oraz z dobro­wol­nych daro­wizn na reali­za­cję celów sta­tu­to­wych, wpła­ca­nych na konto ban­kowe przez miesz­kań­ców. Nie­kiedy udaje się nam uzy­skać dofi­nan­so­wa­nie ze środ­ków prze­zna­czo­nych przez Gminę Czer­wo­nak na reali­za­cję zadań publicz­nych (ostat­nio Miste­rium Męki Pań­skiej, Pik­nik Czte­rech Wiel­kich). Chcemy chro­nić śro­do­wi­sko przy­rod­ni­cze i dzie­dzic­two kul­tu­rowe naszej małej ojczy­zny oraz wspo­ma­gać inte­gra­cję miesz­kań­ców Kicina i jego pięk­nych okolic.

Dziś potrze­bu­jemy spo­rego wspar­cia finan­so­wego po to, by móc sfi­nan­so­wać pomoc prawną w bata­lii prze­ciw skan­da­licz­nej inwe­sty­cji che­micz­nej u gra­nic Kicina. Sami nie damy rady. Dzię­ku­jemy z góry za każdą wpłatę!

Sto­wa­rzy­sze­nie na Rzecz Zrów­no­wa­żo­nego Roz­woju Kicina i Oko­lic „Len”
KRS 0000299918
Konto ban­kowe do wpłat daro­wizn na cele sta­tu­towe:
51 9068 1013 0000 0000 0125 9101

tytu­łem: wpłata na cele statutowe

Sprawozdania z działalności

Jako orga­ni­za­cja pożytku publicz­nego mamy obo­wią­zek corocz­nego przy­go­to­wa­nia spra­woz­da­nia z dzia­łal­no­ści naszego Sto­wa­rzy­sze­nia. Spra­woz­da­nia są spo­rzą­dzane przez bie­głego księgowego.

Zapra­szamy do skon­sul­to­wa­nia strony Mini­ster­stwa Pracy i Poli­tyki Spo­łecz­nej.  Pod poniż­szym lin­kiem znajdą Pań­stwo wszel­kie nasze spra­woz­da­nia z dzia­łal­no­ści: mery­to­ryczne oraz finan­sowe. Należy wpi­sać nr KRS Sto­wa­rzy­sze­nia, czyli 0000299918.

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search

 

 

Zobacz wię­cej…

Stanowisko Gminy Swarzędz ws wyroku NSA z 17.01.2017

swarzedz oswiadczenie

Oto odpo­wiedź Mia­sta i Gminy Swa­rzędz na wyrok NSA z 17 stycz­nia 2017 r.

17.01.2017 Plan zagospodarowania na działce Bros unieważniony ostatecznym wyrokiem NSA.

17 stycz­nia 2017 r. Naczelny Sąd Admi­ni­stra­cyjny w War­sza­wie PODTRZYMAŁ WYROK Woje­wódz­kiego Sądu Admi­ni­stra­cyj­nego w POZNANIU unie­waż­nia­jący plan zago­spo­da­ro­wa­nia dla działki na skraju gminy Swa­rzędz, przy gra­nicy Kicina, na któ­rej stoi aktu­al­nie hala maga­zy­nowa firmy Bros. Plan ten został uchwa­lony z rażą­cym naru­sze­niem prawa przez Radę Mia­sta i Gminy Swa­rzędz w 2001 r. Wtedy jej prze­wod­ni­czącą była p. Anna Tomicka, póź­niej­sza bur­mistrz Swa­rzę­dza. We wła­dzach gminy zasia­dał rów­nież p. Tra­wiń­ski, for­su­jący budowę inwe­sty­cji Bros.

TYM SAMYM UNIEWAŻNIENIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA DLA TERENU INWESTYCJI FIRMY BROS JEST PRAWOMOCNE!

NSA odrzu­cił tym wyro­kiem skargę Gminy Swa­rzędz na wyrok WSA.

Sto­wa­rzy­sze­nie „Len“ było stroną w sprawie.

Skła­damy podzię­ko­wa­nia wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­nym, zwłasz­cza miesz­kań­com zwią­za­nym z KICINONLINE!

Mało kto, a zwłasz­cza urzęd­nicy, w nas wie­rzył. Dowie­dli­śmy, że pra­wo­rząd­ność jest naj­waż­niej­sza, a razem możemy … wszystko!

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zacho­dzące zmiany infra­struk­tu­ralne i spo­łeczne Kicina ist­nieje potrzeba zjed­no­cze­nia miesz­kań­ców, co jest jed­nym z głów­nych celów naszej dzia­łal­no­ści.

    Aby to osią­gnąć zachę­camy miesz­kań­ców do zain­te­re­so­wa­nia się spra­wami naszej miej­sco­wo­ści i oko­lic m.in. poprzez infor­mo­wa­nie ich o dzia­ła­niach władz lokal­nych, umoż­li­wie­nie pro­wa­dze­nia dia­logu z samo­rzą­dow­cami oraz — co ważne — wzmoc­nie­nie poczu­cia współ­od­po­wie­dzial­no­ści za naszą Małą Ojczyznę.

    Wię­cej