Zaproszenie na spotkanie bożonarodzeniowe 16.12.2016 r.

Sto­wa­rzy­sze­nie „LEN“ zapra­sza miesz­kań­ców Kicina i oko­lic w dniu 16.12.2016 r. — o godz. 19:00

na wspólne bożo­na­ro­dze­niowe spo­tka­nie przy opłatku.

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje zawarte są w załą­czo­nym zaproszeniu.

wp_20161204_10_18_52_pro

 

WTK w Mielnie o obwodnicy. Przyjdźcie 10.11.2016 g. 15.00

Ogło­sze­nie od Sto­wa­rzy­sze­nia „Zielonka“

Zapra­szamy wszyst­kich na spo­tka­nie z tele­wi­zją WTK 10 listo­pada w czwar­tek o godzi­nie 15:00 przy wjeź­dzie na ulicę Polną w Miel­nie (gmina Czer­wo­nak), obok skrzy­żo­wa­nia ulicy Poznań­skiej i Brzo­zo­wej (nie­opo­dal przy­stanku auto­bu­so­wego w Kli­nach ). Tele­wi­zja przy­go­to­wuje repor­taż inter­wen­cyjny o obwod­nicy i pra­gnie poznać opi­nię miesz­kań­ców na ten temat. Pro­simy o liczne przy­by­cie z całymi rodzinami.

Piknik Czterech Wielkich 2016

plakat_b1_piknik_2016_small

 

25 wrze­śnia 2016 roku, w godzi­nach od 15:00 do 19:00, na par­kingu przy Szkole

Pod­sta­wo­wej w Kici­nie odbę­dzie się Pik­nik Czte­rech Wielkich.

Na festyn ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich miesz­kań­ców oko­licz­nych miejscowości.

Żegnamy Cię, Panie Stasiu! 6 lipca 2016 r.

PAN STANISLAW

Sta­ni­sław Nowak żył 79 lat

W nie­zmier­nym żalu roz­sta­jemy się tu, na ziemi, z naszym kocha­nym panem Sta­ni­sła­wem Nowa­kiem, księ­go­wym Sto­wa­rzy­sze­nia, człon­kiem zarządu, a przed wszyst­kim WSPANIAŁYM, DOBRYM CZŁOWIEKIEM, o ogrom­nej cier­pli­wo­ści i wyrozumiałości.

Niech dobry Bóg oto­czy Cię, drogi Przy­ja­cielu, swoją wieczną miło­ścią, a Matka Boża przy­tuli na wieki.

 

Uro­czy­sto­ści poże­gna­nia roz­poczną się Mszą Świętą w kościele pw. św. Józefa w Kici­nie we wto­rek 12 lipca 2016 r. o g. 10.00, a pogrzeb będzie miał miej­sce o g. 12.00 na cmen­ta­rzu na Miło­sto­wie (od ul. Gnieźnieńskiej).

Requ­ie­scat in pace.

Misterium Męki Pańskiej w Kicinie

misterium

Miste­rium Męki Pań­skiej odbę­dzie się w Nie­dzielę Pal­mową, 20 marca 2016 r., o godz. 15:00 przy Kościele Para­fial­nym w Kicinie.

ZAPRASZAMY!!!

Zobacz wię­cej…

Zebranie Walne Stowarzyszenia „LEN

Sza­nowni Państwo,

ZEBRANIE WALNE sprawozdawczo-wyborcze WSZYSTKICH CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LEN odbę­dzie się zaraz po świę­tach wiel­ka­noc­nych, we wto­rek 29 marca o godz. 19:30 w świe­tlicy w Kici­nie. Obec­ność człon­ków obowiązkowa.

PIKNIK CZTERECH WIELKICH 2015

IMG_8616
20 wrze­śnia 2015 r. odbył się festyn inte­gra­cyjny miesz­kań­ców wsi Kicin, Kliny, Mielno, Dębo­góra, Jani­kowo oraz Szkoły Pod­sta­wo­wej w Kici­nie, pro­mu­jący dzie­dzic­two kul­tu­rowe regionu poprzez postaci Jana Kocha­now­skiego, Augu­sta Ciesz­kow­skiego, Karola Jon­schera i szlak św. Jakuba do San­tiago de Compostela.

Zobacz wię­cej…

Prosimy, podaruj nam swój 1% podatku.

ulotka_A5_1procent

Spotkanie Bożonarodzeniowe w Wigwamie XII/2015

2015 (1)

18 grud­nia 2015 r. po raz kolejny spo­tkali się miesz­kańcy Kicina i oko­lic na wspól­nym bie­sia­do­wa­niu w świą­tecz­nej atmos­fe­rze. Korzy­sta­li­śmy z gościn­no­ści naszych Sąsia­dów — Marii i Krzysz­tofa Dra­gon w Wigwa­mie na ul. Okręż­nej 18. www.wigwamlysagora.com.pl

Zobacz wię­cej…

Zebranie Walne Stowarzyszenia „LEN

Zapra­szamy wszyst­kich człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia „Len“ oraz osoby sym­pa­ty­zu­jące na Zebra­nie Walne Sto­wa­rzy­sze­nia — w czwar­tek 18 lutego br. o godz. 19:30 w świe­tlicy w Kicinie.

Na zebra­niu pod­su­mu­jemy ubie­gły rok i wspól­nie nakre­ślimy dal­sze kie­runki dzia­ła­nia, szcze­gól­nie w związku z rokiem jubi­le­uszu 700. lecia Kicina.

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zacho­dzące zmiany infra­struk­tu­ralne i spo­łeczne Kicina ist­nieje potrzeba zjed­no­cze­nia miesz­kań­ców, co jest jed­nym z głów­nych celów naszej dzia­łal­no­ści.

    Aby to osią­gnąć zachę­camy miesz­kań­ców do zain­te­re­so­wa­nia się spra­wami naszej miej­sco­wo­ści i oko­lic m.in. poprzez infor­mo­wa­nie ich o dzia­ła­niach władz lokal­nych, umoż­li­wie­nie pro­wa­dze­nia dia­logu z samo­rzą­dow­cami oraz — co ważne — wzmoc­nie­nie poczu­cia współ­od­po­wie­dzial­no­ści za naszą Małą Ojczyznę.

    Wię­cej