Przyjdź do nas!

21 stycz­nia 2017 r.

Od momentu powsta­nia naszego Sto­wa­rzy­sze­nia wiele udało nam się razem uczy­nić. Dla Kicina przede wszyst­kim, ale i dla miesz­kań­ców innych wsi także, ponie­waż sprawy takie jak funk­cjo­no­wa­nie Szkoły Pod­sta­wo­wej w Kici­nie, Para­fii pw. św. Józefa w Kici­nie oraz bul­wer­su­jąca inwe­sty­cja che­miczna u jego gra­nic doty­czą też miesz­kań­ców Klin, Jani­kowa, Dębo­góry, Mielna, Wie­rze­nicy, Kozie­głów i Czerwonaka.

Zauważ­cie, kochani, że nie repre­zen­tu­jemy żad­nej opcji poli­tycz­nej. Na pozio­mie lokal­nym to naprawdę nie ma zna­cze­nia. Są wśród nas osoby popie­ra­jące par­tię rzą­dzącą, są i osoby będące w total­nej opo­zy­cji do dzia­łań rządu. Są osoby głę­boko wie­rzące, ale i bar­dziej scep­tyczne. I co? I nie prze­szka­dza nam to w czy­nie­niu rze­czy dobrych i potrzeb­nych tutaj, u nas, w naszej prze­pięk­nej okolicy!

Zna­cie nas oso­bi­ście. Są wśród nas osoby star­sze, są i ojco­wie i matki rodzin z małymi dziećmi, są rol­nicy, biz­nes­meni, nauczy­ciele, arty­ści, leka­rze, praw­nicy. Zwy­kli nie­zwy­kli. Aktywni człon­ko­wie Sto­wa­rzy­sze­nia to około 20 osób, ale bywa, że na spo­tka­niach w Wigwa­mie sym­pa­ty­ków Lnu jest ponad setka:) Do róż­nych akcji, zbió­rek pie­nię­dzy na ważne cele, w festyny przy­łą­czają się całe wsie. Zapra­szamy na spo­tka­nia Lnu oraz do włą­cze­nia się w różne sym­pa­tyczne ini­cja­tywy (na przy­kład jesienny Pik­nik Czte­rech Wiel­kich) oraz w nie­koń­czącą się, nie­stety, bata­lię prze­ciw inwe­sty­cji Bros. Z tego względu, za chwilę znowu będziemy potrze­bo­wać Waszej pomocy, praw­nej, orga­ni­za­cyj­nej i finansowej.

Bądźmy razem — dopóki ist­nieć będzie nasz piękny Kicin.

zarząd Sto­wa­rzy­sze­nia Len

autor wpisu: Ewa Piro­gow­ska, wice-prezes i sekre­tarz Stowarzyszenia

Poprzedni wpis 2008 r.

Miesz­kańcy Kicina, od pew­nego czasu sygna­li­zo­wali potrzebę sfor­ma­li­zo­wa­nia licz­nych dzia­łań podej­mo­wa­nych wśród spo­łecz­no­ści lokal­nej. Odpo­wie­dzią na te postu­laty było zawią­za­nie się grupy osób, która zaini­cjo­wała dys­ku­sję, celem opra­co­wa­nia  pro­gramu, zasad dzia­ła­nia oraz rodzaju formy praw­nej funk­cjo­no­wa­nia orga­ni­za­cji. W toku licz­nych spo­tkań ukształ­to­wał się komi­tet zało­ży­ciel­ski Sto­wa­rzy­sze­nia, który dopro­wa­dził do przy­go­to­wa­nia a następ­nie uchwa­le­nia sta­tutu zawie­ra­ją­cego cele i zada­nia organizacji.

Zobacz wię­cej…

PIKNIK CZTERECH WIELKICH 2017

Plakat_A3_Piknik_czterech_wielkich_2017

23 wrze­śnia 2017 roku, w godzi­nach od 12:00 do 16:00, na par­kingu przy Szkole

Pod­sta­wo­wej w Kici­nie odbę­dzie się Pik­nik Czte­rech Wielkich.

Na festyn ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich miesz­kań­ców oko­licz­nych miejscowości.

I. rocznica śmierci pana Stanisława Nowaka

IMG_0199

Potrzebujemy wsparcia finansowego na pomoc prawną

 

Jeste­śmy orga­ni­za­cją pożytku publicz­nego cał­ko­wi­cie non-profit. Naszą dzia­łal­ność finan­su­jemy wyłącz­nie ze skła­dek 31 człon­ków oraz z dobro­wol­nych daro­wizn na reali­za­cję celów sta­tu­to­wych, wpła­ca­nych na konto ban­kowe przez miesz­kań­ców. Nie­kiedy udaje się nam uzy­skać dofi­nan­so­wa­nie ze środ­ków prze­zna­czo­nych przez Gminę Czer­wo­nak na reali­za­cję zadań publicz­nych (ostat­nio Miste­rium Męki Pań­skiej, Pik­nik Czte­rech Wiel­kich). Chcemy chro­nić śro­do­wi­sko przy­rod­ni­cze i dzie­dzic­two kul­tu­rowe naszej małej ojczy­zny oraz wspo­ma­gać inte­gra­cję miesz­kań­ców Kicina i jego pięk­nych okolic.

Dziś potrze­bu­jemy spo­rego wspar­cia finan­so­wego po to, by móc sfi­nan­so­wać pomoc prawną w bata­lii prze­ciw skan­da­licz­nej inwe­sty­cji che­micz­nej u gra­nic Kicina. Sami nie damy rady. Dzię­ku­jemy z góry za każdą wpłatę!

Sto­wa­rzy­sze­nie na Rzecz Zrów­no­wa­żo­nego Roz­woju Kicina i Oko­lic „Len”
KRS 0000299918
Konto ban­kowe do wpłat daro­wizn na cele sta­tu­towe:
51 9068 1013 0000 0000 0125 9101

Sprawozdania z działalności

Jako orga­ni­za­cja pożytku publicz­nego mamy obo­wią­zek corocz­nego przy­go­to­wa­nia spra­woz­da­nia z dzia­łal­no­ści naszego Sto­wa­rzy­sze­nia. Spra­woz­da­nia są spo­rzą­dzane przez bie­głego księgowego.

Zapra­szamy do skon­sul­to­wa­nia strony Mini­ster­stwa Pracy i Poli­tyki Spo­łecz­nej.  Pod poniż­szym lin­kiem znajdą Pań­stwo wszel­kie nasze spra­woz­da­nia z dzia­łal­no­ści: mery­to­ryczne oraz finan­sowe. Należy wpi­sać nr KRS Sto­wa­rzy­sze­nia, czyli 0000299918.

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search

 

 

Zobacz wię­cej…

Stanowisko Gminy Swarzędz ws wyroku NSA z 17.01.2017

swarzedz oswiadczenie

Oto odpo­wiedź Mia­sta i Gminy Swa­rzędz na wyrok NSA z 17 stycz­nia 2017 r.

17.01.2017 Plan zagospodarowania na działce Bros unieważniony ostatecznym wyrokiem NSA.

17 stycz­nia 2017 r. Naczelny Sąd Admi­ni­stra­cyjny w War­sza­wie PODTRZYMAŁ WYROK Woje­wódz­kiego Sądu Admi­ni­stra­cyj­nego w POZNANIU unie­waż­nia­jący plan zago­spo­da­ro­wa­nia dla działki na skraju gminy Swa­rzędz, przy gra­nicy Kicina, na któ­rej stoi aktu­al­nie hala maga­zy­nowa firmy Bros. Plan ten został uchwa­lony z rażą­cym naru­sze­niem prawa przez Radę Mia­sta i Gminy Swa­rzędz w 2001 r. Wtedy jej prze­wod­ni­czącą była p. Anna Tomicka, póź­niej­sza bur­mistrz Swa­rzę­dza. We wła­dzach gminy zasia­dał rów­nież p. Tra­wiń­ski, for­su­jący budowę inwe­sty­cji Bros.

TYM SAMYM UNIEWAŻNIENIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA DLA TERENU INWESTYCJI FIRMY BROS JEST PRAWOMOCNE!

NSA odrzu­cił tym wyro­kiem skargę Gminy Swa­rzędz na wyrok WSA.

Sto­wa­rzy­sze­nie „Len“ było stroną w sprawie.

Skła­damy podzię­ko­wa­nia wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­nym, zwłasz­cza miesz­kań­com zwią­za­nym z KICINONLINE!

Mało kto, a zwłasz­cza urzęd­nicy, w nas wie­rzył. Dowie­dli­śmy, że pra­wo­rząd­ność jest naj­waż­niej­sza, a razem możemy … wszystko!

Zaproszenie na spotkanie bożonarodzeniowe 16.12.2016 r.

Sto­wa­rzy­sze­nie „LEN“ zapra­sza miesz­kań­ców Kicina i oko­lic w dniu 16.12.2016 r. — o godz. 19:00

na wspólne bożo­na­ro­dze­niowe spo­tka­nie przy opłatku.

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje zawarte są w załą­czo­nym zaproszeniu.

wp_20161204_10_18_52_pro

 

WTK w Mielnie o obwodnicy. Przyjdźcie 10.11.2016 g. 15.00

Ogło­sze­nie od Sto­wa­rzy­sze­nia „Zielonka“

Zapra­szamy wszyst­kich na spo­tka­nie z tele­wi­zją WTK 10 listo­pada w czwar­tek o godzi­nie 15:00 przy wjeź­dzie na ulicę Polną w Miel­nie (gmina Czer­wo­nak), obok skrzy­żo­wa­nia ulicy Poznań­skiej i Brzo­zo­wej (nie­opo­dal przy­stanku auto­bu­so­wego w Kli­nach ). Tele­wi­zja przy­go­to­wuje repor­taż inter­wen­cyjny o obwod­nicy i pra­gnie poznać opi­nię miesz­kań­ców na ten temat. Pro­simy o liczne przy­by­cie z całymi rodzinami.

Piknik Czterech Wielkich 2016

plakat_b1_piknik_2016_small

 

25 wrze­śnia 2016 roku, w godzi­nach od 15:00 do 19:00, na par­kingu przy Szkole

Pod­sta­wo­wej w Kici­nie odbę­dzie się Pik­nik Czte­rech Wielkich.

Na festyn ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich miesz­kań­ców oko­licz­nych miejscowości.

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zacho­dzące zmiany infra­struk­tu­ralne i spo­łeczne Kicina ist­nieje potrzeba zjed­no­cze­nia miesz­kań­ców, co jest jed­nym z głów­nych celów naszej dzia­łal­no­ści.

    Aby to osią­gnąć zachę­camy miesz­kań­ców do zain­te­re­so­wa­nia się spra­wami naszej miej­sco­wo­ści i oko­lic m.in. poprzez infor­mo­wa­nie ich o dzia­ła­niach władz lokal­nych, umoż­li­wie­nie pro­wa­dze­nia dia­logu z samo­rzą­dow­cami oraz — co ważne — wzmoc­nie­nie poczu­cia współ­od­po­wie­dzial­no­ści za naszą Małą Ojczyznę.

    Wię­cej