1,5 % podatku

Publikacja wyroku w sprawie BROS

Spotkanie — Piwo Marcowe

Zbli­ża się mie­siąc marzec , jak marzec to kolej­ne spo­tka­nie inte­gra­cyj­ne, Pt. „PIWO MARCOWE “.
W dniu 2 mar­ca o godzi­nie 19.00 spo­tkaj­my się w Wigwa­mie na Łysej Górze ‚KICIN uli­ca Okręż­na 18 na kolej­nym piwie mar­co­wym.
Bursz­ty­no­wy napój zabez­pie­cza sto­wa­rzy­sze­nie , pro­si­my prze­nie­ście sma­ko­ły­ki na wspól­ny stół . przy­go­tu­je­my rów­nież kawę , her­ba­tę , oraz barszcz czer­wo­ny .
Będzie zmy­sło­wa nie­spo­dzian­ka muzycz­na , któ­rą przy­go­to­wu­ją nasi Sąsie­dzi.
Zapro­ście zna­jo­mych , przyjdź­cie aby odpo­cząć od zgieł­ku codzien­no­ści przy natu­ral­nym ogniu i zmy­sło­wej muzy­ce, to Wasz czas relak­su .

Pozdra­wiam ser­decz­nie w imie­niu orga­ni­za­to­rów.
Tade­usz Soiń­ski 609803728

Spotkanie przedświąteczne .

Witam dnia 09.12.2023 od godzi­ny 19:00 zapra­sza­my na spo­tka­nie przed­świą­tecz­ne — miej­sce spo­tka­nia Wigwam — uli­ca Okręż­na . Jak co roku będzie wysta­wio­ny koszyk do któ­re­go moż­na wrzu­cić drob­ne kwo­ty na opła­ce­nie wyna­ję­cia obiek­tu plus bar­dzo pro­si­my o przy­nie­sie­nie z domu sała­tek , wypie­ków , wędlin i cze­goś do picia . 

Nad ogni­skiem będzie gar­nek z napo­jem podgrzewnym. 

Zapra­sza­my

Konsultacje społeczne w sprawie ulicy Kościelnej.

Sza­now­ni Sym­pa­ty­cy Sto­wa­rzy­sze­nia LEN w Kici­nie, Miesz­kań­cy Kici­na. Na proś­bę gru­py  miesz­kań­ców ul. Kościel­nej w Kici­nie publi­ku­je­my pismo skie­ro­wa­ne do Sto­wa­rzy­sze­nia Len. Pismo zosta­ło pod­pi­sa­ne przez  miesz­kań­ca uli­cy Kościel­nej nasze­go  sąsia­da Pana Sła­wo­mi­ra Cej­bę .Obec­nie Urząd Gmi­ny pro­wa­dzi kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne w spra­wie uli­cy Kościel­nej w zakre­sie potrze­by budo­wy jezd­ni. Ze spra­wą moż­na zapo­znać się na stro­nie Urzę­du Gmi­ny Czer­wo­nak , aby osta­tecz­nie wyro­bić sobie pogląd w opi­sa­nej w piśmie sprawie.Nadmienię , że w roku 13 maja 2016 roku do Zarzą­du Gmi­ny zosta­ło prze­sła­ne sta­no­wi­sko Sto­wa­rzy­sze­nia Len w spra­wie ul. Kościel­nej i jej walo­rów krajobrazowo-kulturowych.Oświadczamy , że Sto­wa­rzy­sze­nie nie jest stro­ną w postę­po­wa­niu , przez publi­ka­cje listu  reali­zu­je­my jedy­nie infor­ma­cyj­ne zada­nia sta­tu­to­we doty­czą­ce naszej okolicy.

Z poważaniem.Za Sto­wa­rzy­sze­nie Tade­usz Soiński 

Kicin dnia. 23.10.2023.

Wystawa fotografii — II koncert na wodzie.

Kiciński chór kameralny — koncert

Kiciń­ski chór kame­ral­ny zapra­sza na kon­cert , któ­ry odbę­dzie się 06.10.2023. o godzi­nie 19:00 w CKiR w Koziegłowach.

Koncert na stawie — podsumowanie.

Nie­moż­li­we sta­je się moż­li­we? Dru­gi kon­cert na sta­wie w Kici­nie pod nazwą „Sąsie­dzi, jakich nie zna­cie“, jest dowo­dem, że z zapa­łu, dobrej atmos­fe­ry i chę­ci zin­te­gro­wa­nia sąsia­dów moż­na stwo­rzyć nie­spo­ty­ka­ne wyda­rze­nie. Uda­ło się nam dru­gi rok z rzę­du zapro­sić sąsia­dów do wspól­nych sto­łów, roz­mów i wyjąt­ko­wej uczty w wyko­na­niu fan­ta­stycz­nych muzy­ków, soli­stów oraz kiciń­skie­go chó­ru. Dzię­ku­je­my arty­stom, że zacza­ro­wa­li prze­strzeń par­ko­wą w nie­zwy­kłą salę kon­cer­to­wą. Dzię­ku­je­my każ­de­mu, kto poświę­cił swój czas, wsparł orga­ni­za­cję i pomógł nam w przy­go­to­wa­niu kon­cer­tu. Dzię­ku­je­my Powia­to­wi Poznań­skie­mu i Gmi­nie Czer­wo­nak, że dostrze­ga­ją ini­cja­ty­wy rodzą­ce się oddol­nie i udzie­la­ją im wspar­cia. Dzię­ki temu mogli­śmy zadbać o wyso­ki poziom nasze­go wyda­rze­nia. Dzię­ku­je­my Wój­to­wi Gmi­ny Czer­wo­nak Mar­ci­no­wi Wojt­ko­wia­ko­wi, któ­ry objął kon­cert Hono­ro­wym Patro­na­tem. To dla nas bar­dzo waż­ne, że może­my zawsze liczyć na Pana życz­li­wość i wspar­cie. Ten lip­co­wy wie­czór był magicz­ny. Poczu­li­śmy tę atmos­fe­rę my i wszy­scy, któ­rzy zde­cy­do­wa­li się spę­dzić go z nami przy kiciń­skim staw­ku. Nawet pogo­da nam sprzy­ja­ła, a kil­ka kro­pel desz­czu, któ­re spa­dły w trak­cie, to — jak powie­dział nasz kon­fe­ran­sjer — były to tyl­ko nasze skro­plo­ne emo­cje. Zbie­ra­my siły do reali­za­cji kolej­nych pla­nów. Mamy pomy­sły i zapał by dzia­łać na rzecz naszej pięk­nej małej ojczy­zny, aby nam wszyst­kim żyło się tutaj lepiej.

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej