Artykuły autora: admin

Jacek Kowalski

Jacek Kowal­ski – hono­ro­wy czło­nek Sto­wa­rzy­sze­nia „LEN

W piąt­ko­wy wie­czór 19 wrze­śnia gości­li­śmy Jac­ka Kowal­skie­go. Jego pobyt był wyni­kiem uchwa­ły, jaką pod­ję­li­śmy na wal­nym zebra­niu o przy­ję­ciu go w poczet hono­ro­wych człon­ków sto­wa­rzy­sze­nia. Obda­rzy­li­śmy Go tym tytu­łem za to, że gdy wie­le lat temu zauro­czył się naszą oko­li­cą, zwłasz­cza drew­nia­nym kościół­kiem św. Józe­fa, napi­sał tomik wier­szy pt. „Na kośció­łek drew­nia­ny w Kici­nie”. W 2001 roku został on biblio­fil­sko wyda­ny i połą­czo­ny z zary­sem histo­rii kościo­ła i para­fii. Jeśli ktoś nie zna bli­żej twór­czo­ści Jac­ka Kowal­skie­go war­to z nią się zapo­znać choć­by, dla­te­go, że jest poprzez hono­ro­we człon­ko­stwo ści­ślej zwią­za­ny z naszą miejscowością.

Zobacz wię­cej…

Ksiądz Zbigniew Pawlak

Ksiądz Zbi­gniew Paw­lak — Pierw­szy Hono­ro­wy Czło­nek Stowarzyszenia

Sto­wa­rzy­sze­nie, zgod­nie z § 11 p. 4 Sta­tu­tu, ma moż­li­wość powo­ły­wać Człon­ków Hono­ro­wych.  Pierw­szym Hono­ro­wym Człon­kiem Sto­wa­rzy­sze­nia został nasz Pro­boszcz ksiądz kano­nik Zbi­gniew Paw­lak. Posłu­gę kapłań­ską spra­wo­wał ponad 50 lat.

Zobacz wię­cej…

Statut

Poniż­szy arty­kuł zwie­ra peł­ną treść obo­wią­zu­ją­ce­go sta­tu­tu nasze­go sto­wa­rzy­sze­nia. Ser­decz­nie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z nim.

Zobacz wię­cej…

Władze stowarzyszenia

Dane doty­czą­ce człon­ków Zarządu:
Pre­zes Tade­usz Soiński
Sekre­tarz Ewa Piro­gow­ska
Wice­pre­zes Robert Mici­niak
Czło­nek Paweł Woj­cie­chow­ski
Czło­nek Maria Dra­gon

Zeszyty Kicińskie

Sto­wa­rzy­sze­nie LEN to ini­cja­ty­wa miesz­kań­ców oraz sym­pa­ty­ków Kici­na i jego oko­lic. Jed­nym z pod­sta­wo­wych celów, jakie sobie posta­wi­li­śmy to inte­gra­cja miesz­kań­ców. Układ demo­gra­ficz­ny Kici­na szyb­ko ule­ga prze­obra­że­niu. Z tego powo­du posta­no­wi­li­śmy zgro­ma­dzić jak naj­wię­cej infor­ma­cji o naszej oko­li­cy. Są to dane histo­rycz­ne, przy­rod­ni­cze, spo­łecz­ne i inne. Dla jed­nych będzie to przy­po­mnie­nie a dla innych — nowych miesz­kań­ców oka­zja do pozna­nia swo­jej nowej „małej ojczy­zny”. Będzie­my sta­rać się w mia­rę moż­li­wo­ści przy­bli­żać te infor­ma­cje poprzez druk „Zeszy­tów Kicińskich”.

Zobacz wię­cej…

Wieści kicińskie

Odda­je­my do rąk Czy­tel­ni­ków „Wie­ści Kiciń­skie”. Uka­zu­je­my w nich zwy­kłych ludzi, ich histo­rie, teren, na któ­rym pra­cu­je­my; pró­bu­je­my docie­kać intry­gu­ją­cych zda­rzeń, odtwa­rzać zapo­mnia­ne być może fak­ty i w ten spo­sób przed­sta­wić obraz życia naszych miesz­kań­ców wraz z pale­tą barw śro­do­wi­ska naturalnego.

Zobacz wię­cej…

O miejscowości

Duża, roz­le­gła wieś poło­żo­na połu­dnio­wym skło­nie Dzie­wi­czej Góry i pagór­kach more­ny czo­ło­wej. Swą rzeź­bę powierzch­ni Kicin zawdzię­cza ostat­nie­mu okre­so­wi lodow­co­we­mu (tzw. sta­diał poznań­ski zlo­do­wa­ce­nia bał­tyc­kie­go). Część zachod­nia i pół­noc­na bez­po­śred­nio przy­le­ga do Pusz­czy Zie­lon­ki. Wio­ska leży na tere­nie gmi­ny Czer­wo­nak w powie­cie poznań­skim, przy dro­dze z Pozna­nia przez Kli­ny do Wie­rzon­ki i odcho­dzą­cych od niej dro­gach bocznych.

Zobacz wię­cej…

LEN organizacją pożytku publicznego

Sto­wa­rzy­sze­nie „Len“ jest orga­ni­za­cją pożyt­ku publicznego.

Daje nam to moż­li­wość korzy­sta­nia z wie­lu przy­wi­le­jów, jakie prze­wi­dzia­ne są usta­wą dla tego typu orga­ni­za­cji oraz pod­no­si naszą wia­ry­god­ność w kon­tak­tach z inny­mi partnerami.

Co naj­waż­niej­sze — dar­czyń­cy mogą  odli­czyć 1 %  podat­ku i prze­zna­czyć to na dzia­łal­ność sta­tu­to­wą nasze­go Stowarzyszenia.

Zobacz wię­cej…

Dlaczego LEN?

Pierw­sze wzmian­ki o miej­sco­wo­ści Kicin pocho­dzą z 1316 r. i zawar­te są w doku­men­cie bisku­pa Jana Doli­wy dla tutej­sze­go sołec­twa. Nazwa pocho­dzi praw­do­po­dob­nie od sło­wa uży­wa­ne­go jako okre­śle­nie snop­ka lnu — kyci­no. W doku­men­tach śre­dnio­wiecz­nych noto­wa­ny jest tak­że jako „Kici­no”, Kyczyna”.

Zobacz wię­cej…

Jakie oblicze będzie miało Stowarzyszenie „Len”

Trzy lata temu roz­po­czy­na­li­śmy naszą dzia­łal­ność. Sta­wia­li­śmy sobie pyta­nie, jakie obli­cze będzie mia­ło Sto­wa­rzy­sze­nie „Len”?

Zało­ży­li­śmy nasze Sto­wa­rzy­sze­nie „Len” w dobrej woli, licząc na wytrwa­łość i pra­cę nas wszyst­kich. Jed­no­cze­śnie głę­bo­ko wie­rząc, że z bło­go­sła­wień­stwem Bożym nasza orga­ni­za­cja w skrom­nym zakre­sie dzia­ła­nia przy­słu­ży się spo­łe­czeń­stwu i krajowi.

Zobacz wię­cej…

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej