Artykuły autora: redaktor

Biesiada i koncert na wodzie 25.06.2022.

Koncert na wodzie — sąsiedzi jakich nie znacie — 25.06.2022

Sto­wa­rzy­sze­nie LEN już dzi­siaj ser­decz­nie zapra­sza miło­śni­ków muzy­ki do Kici­na. Pla­nu­je­my zor­ga­ni­zo­wa­nie kon­cer­tu na wodzie pod tytu­łem „Sąsie­dzi, jakich nie zna­cie”. Kon­cert roz­pocz­nie się przy staw­ku o godzi­nie 22 i potrwa ok. 1,5 godzi­ny. Wystą­pią pro­fe­sjo­nal­ni muzy­cy miesz­ka­ją­cy na tere­nie gmi­ny Czer­wo­nak oraz goście z Ukra­iny:
Emi­lia Szysz­ka – skrzyp­ce,
Adam Szysz­ka – for­te­pian,
Anna Hass-Nie­wie­dział – for­te­pian,
Piotr Nie­wie­dział – for­te­pian,
Jakub Czer­ski – pia­ni­no,
Oli­wia Smusz­kie­wicz – for­te­pian i flet,
Wik­tor Smusz­kie­wicz – sak­so­fon,
Lesia Lish­chen­ko – for­te­pian,
Vita­lij Rufov – woka­li­sta,
Iry­na Kyslen­ko – woka­list­ka.
Usły­szy­my rów­nież Orkie­strę KuSza — „Kul­tur­ka i Sza­cu­ne­czek” oraz Kiciń­ski Chór Kame­ral­ny.
Reży­se­rem kon­cer­tu będzie nasz sąsiad, reży­ser i aktor Artur Romań­ski.
Współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi wyda­rze­nia, wraz ze Sto­wa­rzy­sze­niem LEN, są lokal­ne spo­łecz­no­ści – Koło Gospo­dyń Wiej­skich „Kli­niec­ki Duet’’ oraz Rady Sołec­kie z Kici­na oraz z Klin.
Wyda­rze­nie objął hono­ro­wym Patro­na­tem Pan Mar­cin Wojt­ko­wiak — Wójt Gmi­ny Czer­wo­nak.
Na kon­cert zapra­sza­my wszyst­kich, któ­rym bli­ska jest pięk­na muzy­ka oraz malow­ni­czy Kicin.Od godz. 19 zapra­sza­my na wspól­ną bie­sia­dę — na uli­cy Wiej­skiej (przy pla­cu zabaw i siłow­ni) usta­wi­my dla Was wiel­kie sto­ły, tak aby­ście mogli usiąść wśród swo­ich bliż­szych i dal­szych sąsia­dów. Przy­nie­ście coś smacz­ne­go na wspól­ny stół – przy­da­dzą się sałat­ki i coś słod­kie­go. Pamię­taj­cie o napo­jach oraz o papie­ro­wych naczy­niach – tale­rzy­kach, kubecz­kach, sztućcach.Spotkanie uroz­ma­icą warsz­ta­ty two­rze­nia „lalek mota­nek”, ple­ce­nia wian­ków oraz two­rze­nia witra­ży z kwia­tów, któ­re przy­go­tu­ją panie z Koła Gospo­dyń Wiej­skich „Kli­niec­ki Duet”, a goście z Ukra­iny zapro­po­nu­ją warsz­ta­ty lepie­nia ukra­iń­skich pierogów.Wszystkim nam doskwie­ra brak cza­su. Zatrzy­maj­my się na chwi­lę. Spędź­my ten wie­czór wspól­nie w towa­rzy­stwie sąsia­dów i zna­jo­mych. Niech ten czas będzie oka­zją do spo­tka­nia przy pięk­nej muzy­ce. Zabierz­cie bli­skich i rodzi­nę – poczuj­my razem moc naszej społeczności!

Prośba o przekazanie 1 % podatku dla LNU

Zeszyt Kiciński

    Kicin, sty­czeń 2022

Jak dobrze wie­dzieć więcej,

Dro­gi inter­nau­to – sko­ro czy­tasz już naszą stro­nę, to wnio­sku­ję, że inte­re­su­je Cię Kicin i jego oko­li­ca. Powi­nie­neś wie­dzieć, że wyda­li­śmy kolej­ne „Zeszy­ty Kiciń­skie” a w nich: kapi­tal­ne opra­co­wa­nie doty­czą­ce naszej histo­rycz­no-przy­rod­ni­czej dro­gi łączą­cej Kicin i Wierzenicę.

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z tą publi­ka­cją. W cie­ka­wy i zwię­zły spo­sób możesz dowie­dzieć się napraw­dę dużo o tym kiciń­skim szlaku.

Dużo tzn. o uwa­run­ko­wa­niach przy­rod­ni­czych, słów kil­ka o histo­rii, zwię­zły opis tego co wyda­rza się na tej dro­dze w naszych czasach.

Wie­dza ta pozwo­li na inne spoj­rze­nie a może wspo­mo­że w dokształ­ce­niu dzie­ci i młodzieży.

Liczy­my na Pań­stwa komen­ta­rze i wnio­ski po prze­czy­ta­niu tej nie­wiel­kiej for­ma­to­wo, lektury.

Zeszyt są jesz­cze dostęp­ne. Moż­na je zamówić:

Tele­fon 722 111 550

Lub poprzez adres: len.biuro.kicin@wp.pl

Auto­rzy opra­co­wa­nia: bio­log Zbi­gniew Cel­ka, kra­jo­znaw­ca Leszek Lesicz­ka, polo­ni­sta Michał Rataj­czak oraz histo­ryk Witold Tyborowski.

Komunikat z dnia 08.04.2021.

KOMUNIKAT z dnia 08.04.2021.

Infor­mu­je­my , że w związ­ku z rezy­gna­cją ze sta­no­wi­ska Pre­ze­sa Zarzą­du Pana Andrze­ja Maj­chrza­ka oraz jego dekla­ra­cją  zawie­sze­nia aktyw­no­ści spo­łecz­nej, Wal­ne Zgro­ma­dze­nie Człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia Zrów­no­wa­żo­ne­go Roz­wo­ju Kici­na i Oko­lic Len  doko­na­ło wybo­ru nowych władz na obec­ną nową kaden­cję  . W wyni­ku prze­pro­wa­dzo­nych wybo­rów w dniu 07.04.202  Pre­ze­sem Zarzą­du został wybra­ny Pan Tade­usz Soiń­ski , Wice­pre­ze­sem Robert Mici­niak , Sekre­ta­rzem Zarzą­du Pani Ewa Piro­gow­ska  . Został rów­nież wybra­ny  nowy skład człon­kow­ski  w oso­bach:     Hono­ra­ta Kli­mec­ka , Maria Dra­gon,  Jacek Napion­tek ,  Paweł Woj­cie­chow­ski ,  Leszek Lesicz­ka ,  Woj­ciech Sobań­ski .  Ustę­pu­ją­ce­mu Zarzą­do­wi dzię­ku­je­my za wie­lo­let­nią pra­cę na rzecz spo­łecz­no­ści lokal­nej, życząc jed­no­cze­śnie wie­lu aktyw­no­ści w życiu spo­łecz­nym oraz zawodowym. 

Pra­gnie­my rów­nież poin­for­mo­wać , że obec­na sie­dzi­ba Sto­wa­rzy­sze­nia Len  mie­ści się  w Kici­nie   62–004 uli­ca Okręż­na 18.

 Tele­fon kon­tak­to­wy  to :+48  722 111 550  pocz­ta do biu­ra zarzą­du  to: len.biuro.kicin@wp.pl

Zachę­ca­my do kontaktu. 

Spotkanie bożonarodzeniowe

noel_chretienSer­decz­nie zapra­sza­my człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia LEN oraz Przy­ja­ciół z Kici­na, Klin, Dębo­gó­ry, Miel­na, Wie­rzon­ki i Wie­rze­ni­cy, Czer­wo­na­ka, Kozie­głów, Jani­ko­wa, Pozna­nia — zewsząd! — na nasze corocz­ne spo­tka­nie bożo­na­ro­dze­nio­we: w Wigwa­mie Łysa Góra 6 grud­nia 2019 r., od godzi­ny 18:00. O g. 19:00 podzie­li­my się opłat­kiem i zaśpie­wa­my kolę­dy, a potem przy­stą­pi­my do bie­sia­dy z potra­wa­mi wigilijnymi.

Zapew­nia­my naczy­nia jed­no­ra­zo­we papie­ro­we i z pla­sti­ku pod­le­ga­ją­ce­go recyc­lin­go­wi, her­ba­tę i kawę. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie potraw i napo­jów, a tak­że datek na opła­ce­nie wynajmu.

Do zoba­cze­nia w Kicinie!

5. PIKNIK CZTERECH WIELKICH

5. Piknik Czterech Wielkich 19 października 2019 r. !

Dzię­ki dofi­nan­so­wa­niu z Gmi­ny Czer­wo­nak (ze środ­ków pożyt­ku publicz­ne­go), kolej­ny Pik­nik Czte­rech Wielkich!

mniejszyPlakat_A3_Piknik_czterech_wielkich_2019

ZAPRASZAMY do odwie­dze­nia gale­rii zdjęć na Facebook:

Pik­nik Czte­rech Wiel­kich Kicin 700

 

Zapraszamy na pierwszy Kiciński Marsz Niepodległości !

https://www.facebook.com/events/2435719583132527/

 

Odznaczenie „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego członkowi zarządu naszego Stowarzyszenia Leszkowi Lesiczce

Zarząd Wiel­ko­pol­skie­go Związ­ku Arty­stów Pla­sty­ków zapra­sza na wer­ni­saż „IX Poznań­ski Salon Robin­so­na­da” w pią­tek 22 mar­ca 2019 r. o godz. 18:00 do Gale­rii Ska­lar Offi­ce Cen­ter w Pozna­niu przy ul. Górec­kiej 1. Otwar­cie wysta­wy uświet­ni kon­cert Marze­ny Kur­pisz. Leszek Lesicz­ka pod­czas wer­ni­sa­żu otrzy­ma odzna­cze­nie „Zasłu­żo­ny dla Kul­tu­ry Pol­skiej” nada­ne przez Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Narodowego

Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie: http://wzap.info/index.php/ix-poznanski-salon-robinsonada/

Anto­ni Rut Zdfp AFRP — pre­zes Wiel­ko­pol­skie­go Związ­ku Arty­stów Plastyków

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej