Kicin

O miejscowości

Duża, roz­le­gła wieś poło­żo­na połu­dnio­wym skło­nie Dzie­wi­czej Góry i pagór­kach more­ny czo­ło­wej. Swą rzeź­bę powierzch­ni Kicin zawdzię­cza ostat­nie­mu okre­so­wi lodow­co­we­mu (tzw. sta­diał poznań­ski zlo­do­wa­ce­nia bał­tyc­kie­go). Część zachod­nia i pół­noc­na bez­po­śred­nio przy­le­ga do Pusz­czy Zie­lon­ki. Wio­ska leży na tere­nie gmi­ny Czer­wo­nak w powie­cie poznań­skim, przy dro­dze z Pozna­nia przez Kli­ny do Wie­rzon­ki i odcho­dzą­cych od niej dro­gach bocznych.

Zobacz wię­cej…

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej