Zebranie Lnu

Sza­now­ni Człon­ko­wie i sym­pa­ty­cy sto­wa­rzy­sze­nia , 
Infor­mu­ję że na dzień 16 wrze­śnia  zwo­łu­ję zebra­nie robo­cze zarzą­du oraz człon­ków. Miej­sce spo­tka­nia:  Wigwam Łysa Góra.  Godzi­na 19.30 Do dnia 5  wrze­śnia pro­szę o prze­sy­ła­nie punk­tów do agen­dy.
na dzień dzi­siej­szy są to :
Infor­ma­cja na temat dzia­łań Bros w tym  ponie­sio­ne kosz­ty .
Infor­ma­cja o spły­wie kaja­ko­wym .
Biu­le­tyn Infor­ma­cyj­ny wyda­nie dru­gie. 
Pro­jekt ławecz­ka  infor­ma­cja o zaan­ga­żo­wa­niu.
Pro­jekt Kon­cert na wodzie 2022 .
W cza­sie spo­tka­nia będzie moż­na wypeł­nić i zło­żyć dekla­ra­cję człon­kow­ską doty­czy sympatyków 

Zarząd

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej