Głosowanie na projekt

Witaj­cie, piszę w spra­wie pro­jek­tu ‚nad któ­rym inten­syw­nie pra­cu­je gru­pa osób , spra­wa doty­czy ław­ki mul­ti­me­dial­nej , któ­ra jest czę­ścią więk­sze­go pro­jek­tu histo­rycz­no-edu­ka­cyj­ne­go  . Pierw­sza ławecz­ka jak wie­cie ma sta­nąć koło kościo­ła w Kici­nie i upa­mięt­niać Pro­bosz­cza Zbi­gnie­wa Paw­la­ka , to tak na począ­tek kolej­ne to Jan  Kocha­now­ski , August  Ciesz­kow­ski  i następ­ni . (A teraz krót­ko , na ław­ce sie­dzi postać  oso­by upa­mięt­nio­nej przy ław­ce znaj­du­je się kod QR , któ­ry może­my zeska­no­wać , dalej zosta­nie­my prze­kie­ro­wa­ni na stro­nę z histo­rią któ­rą prze­czy­ta­my , zoba­czy­my film lub zdję­cia lub wysłu­cha­my opo­wie­ści czy­ta­nej przez lek­to­ra na ław­ce moż­na będzie, przy­siąść w kil­ka osób ) . Całość pro­jek­tu chce­my finan­so­wać ze środ­ków pozy­ska­nych z zewnątrz . Mag­da i Paweł ostro nad tym pra­cu­ją.  Obec­nie został roz­pi­sa­ny kon­kurs w Gmi­nie Czer­wo­nak gdzie apli­ku­je­my o środ­ki. 
Teraz od Wasze­go zaan­ga­żo­wa­nia oraz deter­mi­na­cji  zale­żeć będzie czy pro­jekt wystar­tu­je. Prze­sy­łam Wam dro­dzy Sąsie­dzi ulot­kę w , któ­rą wyko­rzy­staj­cie w poczcie elek­tro­nicz­nej lub w mediach spo­łecz­no­ściach . Nale­ży pamię­tać , że to ilość odda­nych gło­sów zade­cy­du­je o powo­dze­niu pro­jek­tu. Pamię­tać nale­ży , że Kicin jest pięk­ny ma rów­nież cie­ka­wą histo­rię ale nie jest pęp­kiem świa­ta. Teraz liczą się pla­ce zabaw , urzą­dze­nia aero­bo­we i inne pomy­sły rów­nie war­to­ścio­we. 
Odsy­łam rów­nież do lin­ku z gło­so­wa­niem nasz pro­jekt to 5 .
https://czerwonak.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski
Oso­by zaan­ga­żo­wa­ne i popie­ra­ją­ce pro­jekt pro­szę o uzu­peł­nie­nie moje­go listu. 
Z góry dzię­ku­ję za zaan­ga­żo­wa­nie .
Do zoba­cze­nia na zebra­niu człon­kow­skim .
Czwar­tek 16.09.2021. godz. 19.30  Wigwam . Tadeusz 

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej