Wystawa fotografii artystki, fotografki Barbary Kołeckiej- Herman

Zgod­nie z wcze­śniej­szą zapo­wie­dzią otwar­li­śmy wysta­wę zdjęć z Kon­cer­tu na wodzie, w któ­rej uczest­ni­czy­li  miesz­kań­cy gmi­ny , pra­cow­ni­cy urzę­du  oraz autor­ka zdjęć Pani Bar­ba­ra Kołec­ka Herman .

Wysta­wa jest kon­ty­nu­acją szer­sze­go pro­jek­tu ‚któ­ry zamie­rza­my powtó­rzyć w przy­szłym roku . Zapra­sza­my do Urzę­du Gmi­ny Czer­wo­nak , hall pierw­sze pię­tro. Wysta­wa potrwa do 19 paź­dzier­ni­ka. Następ­nie poka­że­my ją W Cen­trum Rekre­acji i Spor­tu w Kozie­gło­wach od dnia 21 paź­dzier­ni­ka 2022.

 Zapra­sza­my ‚Sto­wa­rzy­sze­nie Len z Kicina

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej