10 lat temu tak wyglądało Nasze sąsiedztwo.

Minę­ło już 10 lat gdy bez­pow­rot­nie utra­ci­li­śmy walo­ry kra­jo­bra­zo­we nasze­go sąsiedz­twa. Pamię­ta­cie jesz­cze ten pięk­ny lasek na gór­ce przy dro­dze do Jani­ko­wa? Jak pięk­nie tu kie­dyś było… 

Sto­wa­rzy­sze­nie Len pro­wa­dzi dzia­ła­nia praw­ne ‚aby nie dopu­ścić do pro­duk­cji i roz­bu­do­wy zakładu.

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej