Sadzenie drzew

Za nami uda­na sobot­nia akcja sadze­nia drzew. Wspól­nie z Sołec­twem Kicin, pra­cow­ni­ka­mi Urzę­du Gmi­ny oraz człon­ka­mi i sym­pa­ty­ka­mi Sto­wa­rzy­sze­nia LEN posa­dzi­li­śmy wzdłuż uli­cy Kościel­nej jarzą­by szwedzkie.

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej