Prace w Kicinie

Jeśli wśród Waszych zna­jo­mych jest ktoś, kto jesz­cze nie zna Kici­na (hmmm… to moż­li­we? ), koniecz­nie pokaż­cie nasze cud­ne, malow­ni­cze kra­jo­bra­zy. Nie trze­ba jechać dale­ko, wystar­czy spa­cer, by ucie­szyć oczy pięk­ny­mi wido­ka­mi. Ruszy­li­śmy i my! Pręż­nie dzia­ła­ją­ca eki­pa #Sto­wa­rzy­sze­nie­Len, zaka­sa­ła ręka­wy, by nam wszyst­kim #Żyło­Się­Le­piej w naszej małej ojczyź­nie. Nie­dłu­go zdra­dzi­my, co zapla­no­wa­li­śmy na dro­dze z Kici­na do Wie­rze­ni­cy. A może już się domyślacie…? 

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej