Jarek Kostka — koncert na wodzie.

Jarek Kost­ka nie­kon­wen­cjo­nal­ny, wszech­stron­ny muzyk.W Kici­nie zna­ny jako orga­ni­sta. Przede wszyst­kim jest jed­nak pia­ni­stą jaz­zo­wym, aran­że­rem i kom­po­zy­to­rem. Jarek jest auto­rem śmia­łych pro­jek­tów łączą­cych muzy­kę kla­sycz­ną i jazz, muzy­kę sakral­ną i świec­ką, współ­cze­sną i dawną.Świadomie sto­su­jąc wie­dzę o epo­kach i sty­lach muzycz­nych poszu­ku­je inspi­ra­cji w roz­ma­itych obsza­rach kul­tu­ro­wych. Kon­cer­tu­je i podró­żu­je po świe­cie jako pia­ni­sta i kie­row­nik muzycz­ny na stat­kach pasa­żer­skich wie­lu bander.Gra w roz­ma­itych skła­dach — od duetów po mię­dzy­na­ro­do­we big bandy.Nagrał sze­reg płyt łącząc swo­je dwie pasje — pia­ni­sty jaz­zo­we­go i orga­ni­sty klasycznego.Stworzył spek­takl słow­no-muzycz­ny „Hil­de­gar­da Impres­sions”, do któ­re­go zapro­sił chór dziew­czę­cy i sak­so­fo­ni­stę. Wyko­rzy­stał ory­gi­nal­ne anty­fo­ny i sekwen­cje św. Hil­de­gar­dy z Bin­gen, na tle któ­rych swo­bod­nie improwizował.Jarek jest pomy­sło­daw­cą i aran­że­rem wie­lu pro­jek­tów. „Nor­dic Pro­ject – Fiń­ska ciu­ciu­bab­ka” gdzie poszu­kał nowej idei w twór­czo­ści kom­po­zy­to­rów skan­dy­naw­skich i tam­tej­szym folklorze.Ciekawą koeg­zy­sten­cją jaz­zo­wej, współ­cze­snej aran­ża­cji muzycz­nej z pol­ską XIX-wiecz­ną pie­śnią Sta­ni­sła­wa Moniusz­ki jest pro­jekt „Swin­gu­ja­ce kuran­ty, czy­li Przą­śnicz­ka w opa­łach”, któ­ry został wyko­na­ny m.in. na Kon­cer­cie Jesien­nym w Kici­nie z towa­rzy­sze­niem Kiciń­skie­go Chó­ru Kameralnego.Ponadto przed­sta­wiał w Pol­sce wie­lo­krot­nie swo­je muzycz­ne pomy­sły: „Kome­da — Inten­si­ve silen­ce”, ”Fla­men­co meets Jazz”, „Gre­chu­ta & Nie­men” Wpły­nął do stu por­tów świa­ta, miesz­ka w Kici­nie! Sąsiad, któ­re­go pozna­cie już 1 lipca.

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej