Anna Haas-Niewiedział i Piotr Niewiedział — koncert na wodzie.

Duo for­te­pia­no­we La Valse’89 Anny Haas-Nie­wie­dział i Pio­tra Nie­wie­dzia­ła zachwy­ci­ło nas już w zeszłym roku. Zespół powstał z potrze­by reali­za­cji pasji, jaką jest wspól­ne muzy­ko­wa­nie na jed­nym lub dwóch for­te­pia­nach. Na arty­stycz­ną dro­gę Duo skła­da­ją się przede wszyst­kim licz­ne kon­cer­ty kame­ral­ne w kra­ju i za gra­ni­cą (m.in.: w Szwaj­ca­rii, Hisz­pa­nii, na Mal­cie, w Szwe­cji, Gre­cji i Izra­elu). Duo nie stro­ni od muzycz­nych wyzwań zwią­za­nych z wyko­ny­wa­niem muzy­ki naj­now­szej (m.in. na festi­wa­lu Poznań­ska Wio­sna Muzycz­na), czy ze współ­pra­cą z zespo­ła­mi wokal­ny­mi (Poznań­skie Sło­wi­ki, Inspi­ro Ensem­ble). W 2011 roku uka­za­ła się pierw­sza i jak dotąd jedy­na samo­dziel­na pły­ta Duo, zaty­tu­ło­wa­na „Tem­pra­nil­lo”. Na co dzień Anna i Piotr są peda­go­ga­mi zwią­za­ny­mi z poznań­ski­mi szko­ła­mi muzycz­ny­mi oraz Aka­de­mią Muzycz­ną w Poznaniu.

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej