ANNA LASOTA — koncert na wodzie

ANNA LASOTA to artyst­ka abso­lut­ne nie­zwy­kła, jej głos ma nie­sa­mo­wi­tą bar­wę i wra­że­nie, że jego moż­li­wo­ści są nie­ogra­ni­czo­ne. Ania szyb­ko nawią­zu­je kon­takt publicz­no­ścią i ema­nu­je pozy­tyw­ną ener­gią. Bli­skie jest jej ”bro­dway­ow­skie i westen­do­we śpie­wa­nie” i z powo­dze­niem reali­zu­je się jako solist­ka Teatru Muzycz­ne­go w Pozna­niu. Śpie­wa mistrzow­sko, zna­ko­mi­cie posłu­gu­je się aktor­ski­mi umie­jęt­no­ścia­mi i fan­ta­stycz­nie tań­czy. Kto choć raz widział ją na sce­nie, jest głod­ny kolej­nych spo­tkań z jej talentem.Występuje w głów­nych rolach wie­lu spek­ta­kli, wspo­mni­my tu choć­by musi­ca­le Evi­ta, Kom­bi­nat czy Rodzi­na Adam­sów. Bie­rze udział w medial­nych kon­cer­tach, a wraz z Pol­ską Orkie­strą Sin­fo­nia Juven­tus oraz Orkie­strą Pol­skie­go Radia wystę­pu­je w cyklu „Wiel­kich kon­cer­tów muzy­ki fil­mo­wej” w naj­więk­szych obiek­tach kon­cer­to­wych w Pol­sce i zagranicą.Ania jest lau­re­at­ką wie­lu pre­sti­żo­wych nagród muzycz­nych, któ­re cie­szą ją i dają moty­wa­cję do dal­szej nie­usta­ją­cej pra­cy nad zawo­do­wym warsztatem.Ważniejszy jest dla niej jed­nak od wszel­kich lau­rów kon­takt z publicz­no­ścią i dzie­le­nie się swo­ją pasją do muzyki.Za dwa dni 0️⃣1️⃣.0️⃣7️⃣będzie­my podzi­wiać Anię i towa­rzy­szą­cych jej Oska­ra Stab­no na for­te­pia­nie oraz Andrze­ja Iwa­now­skie­go na basie na kon­cer­to­wej sce­nie kiciń­skie­go stawu.

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej