Koncert na stawie — podsumowanie.

Nie­moż­li­we sta­je się moż­li­we? Dru­gi kon­cert na sta­wie w Kici­nie pod nazwą „Sąsie­dzi, jakich nie zna­cie“, jest dowo­dem, że z zapa­łu, dobrej atmos­fe­ry i chę­ci zin­te­gro­wa­nia sąsia­dów moż­na stwo­rzyć nie­spo­ty­ka­ne wyda­rze­nie. Uda­ło się nam dru­gi rok z rzę­du zapro­sić sąsia­dów do wspól­nych sto­łów, roz­mów i wyjąt­ko­wej uczty w wyko­na­niu fan­ta­stycz­nych muzy­ków, soli­stów oraz kiciń­skie­go chó­ru. Dzię­ku­je­my arty­stom, że zacza­ro­wa­li prze­strzeń par­ko­wą w nie­zwy­kłą salę kon­cer­to­wą. Dzię­ku­je­my każ­de­mu, kto poświę­cił swój czas, wsparł orga­ni­za­cję i pomógł nam w przy­go­to­wa­niu kon­cer­tu. Dzię­ku­je­my Powia­to­wi Poznań­skie­mu i Gmi­nie Czer­wo­nak, że dostrze­ga­ją ini­cja­ty­wy rodzą­ce się oddol­nie i udzie­la­ją im wspar­cia. Dzię­ki temu mogli­śmy zadbać o wyso­ki poziom nasze­go wyda­rze­nia. Dzię­ku­je­my Wój­to­wi Gmi­ny Czer­wo­nak Mar­ci­no­wi Wojt­ko­wia­ko­wi, któ­ry objął kon­cert Hono­ro­wym Patro­na­tem. To dla nas bar­dzo waż­ne, że może­my zawsze liczyć na Pana życz­li­wość i wspar­cie. Ten lip­co­wy wie­czór był magicz­ny. Poczu­li­śmy tę atmos­fe­rę my i wszy­scy, któ­rzy zde­cy­do­wa­li się spę­dzić go z nami przy kiciń­skim staw­ku. Nawet pogo­da nam sprzy­ja­ła, a kil­ka kro­pel desz­czu, któ­re spa­dły w trak­cie, to — jak powie­dział nasz kon­fe­ran­sjer — były to tyl­ko nasze skro­plo­ne emo­cje. Zbie­ra­my siły do reali­za­cji kolej­nych pla­nów. Mamy pomy­sły i zapał by dzia­łać na rzecz naszej pięk­nej małej ojczy­zny, aby nam wszyst­kim żyło się tutaj lepiej.

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej