Spotkanie przedświąteczne .

Witam dnia 09.12.2023 od godzi­ny 19:00 zapra­sza­my na spo­tka­nie przed­świą­tecz­ne — miej­sce spo­tka­nia Wigwam — uli­ca Okręż­na . Jak co roku będzie wysta­wio­ny koszyk do któ­re­go moż­na wrzu­cić drob­ne kwo­ty na opła­ce­nie wyna­ję­cia obiek­tu plus bar­dzo pro­si­my o przy­nie­sie­nie z domu sała­tek , wypie­ków , wędlin i cze­goś do picia . 

Nad ogni­skiem będzie gar­nek z napo­jem podgrzewnym. 

Zapra­sza­my

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej