Benigna i Janusz Jaskulscy

Gdy w 1996 roku Ewa Mazur zało­ży­ła Sto­wa­rzy­sze­nie zaj­mu­ją­ce się gro­ma­dze­niem środ­ków na odno­wę dzwo­nów, wte­dy na hory­za­on­cie poja­wi­li się Beni­gna i Janusz Jaskul­scy. Włą­czy­li się w tą akcję i tak już w grud­niu (1996 r) roz­po­czął się cykl kon­cer­tów w Kiciń­skim kościół­ku. Były wspa­nia­łe, na bar­dzo wyso­kim pozio­mie arty­stycz­nym, wystę­py zna­nych oso­bi­sto­ści ze świa­ta muzycz­ne­go. Od tam­tych chwil Jaskul­scy zako­cha­li się w Kici­nie. Zako­cha­li się w Kościół­ku, Św. Józe­fie, w Księ­dzu Paw­la­ku, w kra­jo­bra­zie – polach i lasach, ale tak­że ludziach z Kici­na. Czę­sto roz­ma­wia­li o wio­sce, o ludziach z Kici­na. I zasta­na­wia­li się jak pomóc Kici­nia­kom. Co roku przy­wo­zi­li do Kici­na róż­nych arty­stów, któ­rzy wystę­po­wa­li w kościół­ku. Kon­cer­ty, któ­re odby­wa­ły się w Muzeum Instru­men­tów Muzycz­nych póź­niej (a nie­raz w tym samym dniu) mia­ły miej­sce w Świą­ty­ni kiciń­skiej. Na tym nie poprze­sta­li i Beni­gna Jaskul­ska sama wystę­po­wa­ła w kon­cer­tach w Kici­nie. Myśle­li tak­że (i usil­nie zmie­rza­li do tego) żeby stwo­rzyć orga­ni­za­cję (sto­wa­rzy­sze­nie?) na wzór dzi­siej­sze­go LNU. Ich miłość do Kici­na wyda­je wspa­nia­łe owoce.

BENIGNA JASKULSKA

Ukoń­czy­ła kolej­no stu­dia polo­ni­stycz­ne na Wydzia­le Filo­lo­gicz­nym UAM, stu­dia wokal­ne w poznań­skiej Aka­de­mii Muzycz­nej, Stu­dium Peda­go­gi­ki Wokal­nej i stu­dia pody­plo­mo­we w zakre­sie śpie­wu solo­we­go w Hoch­schu­le fur Musik und dar­stel­len­de Kunst we Wied­niu. Swo­ją sztu­kę wokal­ną dosko­na­li­ła tak­że pod­czas wie­lu kur­sów w Pol­sce i zagra­ni­cą, pra­cu­jąc pod kie­run­kiem mistrzów takich jak Ste­fa­nia Woy­to­wicz,  Claus Ocker, Chri­stian Elsner, Pop­py Hol­den. Repre­zen­to­wa­ła Pol­skę w sze­re­gu festi­wa­li muzycz­nych w Euro­pie, m.in. w Kas­sel, Wied­niu, Ins­bruc­ku, Pary­żu, Ren­nes oraz w Ałma­ty /Kazachstan/.

Jest jed­ną z nie­licz­nych arty­stek w Pol­sce, któ­ra  wystę­pu­je z akom­pa­nia­men­tem m.in. akor­de­onów; jej śpiew z towa­rzy­sze­niem duetu akor­de­ono­we­go Tere­sy i Jerze­go Kaszu­bów, docze­kał się reje­stra­cji pły­to­wej (2002). Wiel­ką satys­fak­cję spra­wi­ła jej współ­pra­ca kon­cer­to­wa z Wal­de­ma­rem Malic­kim i Lesz­kiem Moż­dże­rem, w reper­tu­arze zarów­no kla­sycz­nym jak i jazzowym.

W śro­do­wi­sku chó­ral­nym i wokal­nym Beni­gna Jaskul­ska jest też zna­nym i cenio­nym za kom­pe­ten­cję, obiek­ty­wizm i pozy­tyw­ną moty­wa­cję juro­rem. Na co dzień artyst­ka pra­cu­je jako wykła­dow­ca na Wydzia­le Teo­lo­gicz­nym (muzy­ka sakral­na) UAM, Wydzia­le Edu­ka­cji Arty­stycz­nej ASP oraz jako nauczy­ciel śpie­wu solo­we­go i emi­sji gło­su w POSM II st. w Pozna­niu. Naj­więk­sza licz­ba jej dotych­cza­so­wych suk­ce­sów peda­go­gicz­nych wią­że się z Chó­rem Dziew­czę­cym „Skow­ron­ki”. Współ­pra­ca Beni­gny Jaskul­skiej z dyry­gent­ką zespo­łu, Ali­cją Sze­lu­gą, zaowo­co­wa­ła bli­sko dwu­dzie­sto­ma  nagro­da­mi dla zespo­łu na pre­sti­żo­wych, chó­ral­nych kon­kur­sach mię­dzy­na­ro­do­wych ( ponad­to nagro­dy spe­cjal­ne za brzmie­nie zespołu).

 
JANUSZ JASKULSKI  —  etno­log-folk­lo­ry­sta, muze­al­nik-instru­men­to­log, ani­ma­tor kultury

Wykształ­ce­nie:

 1. stu­dia wyż­sze na Uni­wer­sy­te­cie im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu: etno­lo­gia, etnomuzykologia.
 2. stu­dia pody­plo­mo­we na Uni­ver­si­dad Cen­tral w Cara­cas /Wenezuela/; ame­ry­ka­ni­sty­ka ( w tym-instrumentoznawstwo )
 3. sty­pen­dium w muze­ach austriac­kich (Wie­deń, Salzburg)

Pra­ca + członkostwo:

 1. Muzeum Instru­men­tów Muzycz­nych w Pozna­niu — od asy­sten­ta po kusto­sza i kierownika
 2. Człon­ko­stwo:
  • Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Ludoznawczego
  • Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Stu­diów Latyno-Amerykanistycznych
  • Wiel­ko­pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Pomo­cy Pola­kom na Wscho­dzie „Osto­ja” w Poznaniu
  • Sto­wa­rzy­sze­nia Muzy­ków Ludo­wych w Zbąszyniu
  • Sto­wa­rzy­sze­nia Lokal­na Gru­pa Dzia­ła­nia Regio­nu Kozła

Doświad­cze­nie w reali­za­cji projektów: 

 1. Wiel­ko­pol­skie Spo­tka­nia Budow­ni­czych Dud i Kozłów,
 2. Spo­tka­nia Kolęd­ni­ków-Dudzia­rzy w Połajewie,
 3. Kon­kurs Muzy­ki Ludo­wej w Kopanicy,
 4. redak­cja rocz­ni­ków „Duda i kozieł” + współ­red. „Koź­lar­skich Spraw”,
 5. wysta­wy muze­al­ne kra­jo­we i zagraniczne,
 6. kata­lo­gi, fol­de­ry i prze­wod­ni­ki zbiorów,
 7. pre­lek­cje, refe­ra­ty, wykłady,
 8. bada­nia tere­no­we i archi­wal­ne w Ame­ry­ce, Połu­dnio­wej, Kazach­sta­nie, Wiel­ko­pol­sce oraz in. regio­nach kraju,
 9. wykła­dy na UAM,
 10. juror kraj. i zagr. kon­kur­sów: Bukó­wiec, Zbą­szyń, Ora­vska Polhora.
 • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

 • Członkowie honorowi

 • Chcesz się do nas przyłączyć?

  Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

  Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

  Więcej