Wieści kicińskie

Odda­je­my do rąk Czy­tel­ni­ków „Wie­ści Kiciń­skie”. Uka­zu­je­my w nich zwy­kłych ludzi, ich histo­rie, teren, na któ­rym pra­cu­je­my; pró­bu­je­my docie­kać intry­gu­ją­cych zda­rzeń, odtwa­rzać zapo­mnia­ne być może fak­ty i w ten spo­sób przed­sta­wić obraz życia naszych miesz­kań­ców wraz z pale­tą barw śro­do­wi­ska naturalnego.

Publi­cy­sta Ste­fan Kisie­lew­ski — „Kisiel” napi­sał: „dzia­łać moż­na dopó­ty, dopó­ki ma się marze­nia”. Na pew­no żaden miesz­ka­niec Kici­na i oko­lic nie jest ich pozba­wio­ny. Zapra­sza­my, więc P.T. Czy­tel­ni­ków do współ­pra­cy, pozo­sta­jąc z sza­cun­kiem dla miesz­kań­ców nasze­go regio­nu i naszej wsi.

Redak­tor Naczelny
Leszek Lesiczka

Zespół redak­cyj­ny: Zbi­gniew Cel­ka, Leszek Lesicz­ka (redak­tor naczel­ny), Michał Rataj­czak, Gra­ży­na Sobań­ska, Witold Tyborowski
Skład i pro­jekt gra­ficz­ny: Domi­nik Grygiel
Autor logo gaze­ty: Jacek Napiontek
Druk: PAW-DRUK, ul. Lutyc­ka 105, 60–478 Poznań, tel.  61 8433810

Kon­takt z redak­cją: tel. 606 653 358;  e‑mail: len.kicin@poczta.fm

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej