Zeszyty Kicińskie

Sto­wa­rzy­sze­nie LEN to ini­cja­ty­wa miesz­kań­ców oraz sym­pa­ty­ków Kici­na i jego oko­lic. Jed­nym z pod­sta­wo­wych celów, jakie sobie posta­wi­li­śmy to inte­gra­cja miesz­kań­ców. Układ demo­gra­ficz­ny Kici­na szyb­ko ule­ga prze­obra­że­niu. Z tego powo­du posta­no­wi­li­śmy zgro­ma­dzić jak naj­wię­cej infor­ma­cji o naszej oko­li­cy. Są to dane histo­rycz­ne, przy­rod­ni­cze, spo­łecz­ne i inne. Dla jed­nych będzie to przy­po­mnie­nie a dla innych — nowych miesz­kań­ców oka­zja do pozna­nia swo­jej nowej „małej ojczy­zny”. Będzie­my sta­rać się w mia­rę moż­li­wo­ści przy­bli­żać te infor­ma­cje poprzez druk „Zeszy­tów Kicińskich”.

Celem „Zeszy­tów Kiciń­skich” w odróż­nie­niu od „Wie­ści Kiciń­skich” jest przed­sta­wie­nie jed­ne­go, kon­kret­ne­go tema­tu w spo­sób jak naj­bar­dziej szcze­gó­ło­wy, oczy­wi­ście na tyle na ile uda nam się dotrzeć do infor­ma­cji. Dla­te­go z zało­że­nia „Zeszy­ty” będą uka­zy­wać się rza­dziej i nieregularnie.

Ser­decz­nie zachę­cam do prze­czy­ta­nia pierw­sze­go oraz wszyst­kich następ­nych nume­rów „Zeszy­tów Kicińskich”.

Grze­gorz Jedlikowski

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej