Wakacyjna przygoda

Sto­wa­rzy­sze­nie Na Rzecz Zrów­no­wa­żo­ne­go Roz­wo­ju Kici­na i Oko­lic „LEN” zapra­sza Dzie­ci z gmi­ny Czer­wo­nak na let­nie pół­ko­lo­nie pod hasłem: „WAKACYJNA PRZYGODA”.

Pół­ko­lo­nie dla 35 dzieci:

- miesz­ka­ją­cych na tere­nie gmi­ny Czerwonak,

- w wie­ku szkol­nym (I- VI kla­sa szko­ły podstawowej)

Pro­gram półkolonii:

- wyjazd do Par­ku Dino­zau­rów w Rogo­wie i kate­dry w Gnieźnie,

- wyjazd na Ostrów Led­nic­ki i do skan­se­nu w Dziekanowicach,

- zaję­cia w gospo­dar­stwie agro­tu­ry­stycz­nym w Tra­per­skiej Osa­dzie w Bolechówku,

- zaję­cia spor­to­we na Bow­lin­gu i w Par­ku Lino­wym na Malcie,

- zaba­wa w par­ku Orien­ta­cji Prze­strzen­nej w Owińskach,

- zaję­cia na base­nie w Koziegłowach,

Ter­min: 19.08.2013- 23.08.2013

Odpłat­ność: 50 zł/ 1 dziecko

Zapi­sy przyj­mu­je­my pod adre­sem mailo­wym hklimecka@onet.eu bądź pod nr tel. 608 206 909.

Pół­ko­lo­nie są współ­fi­nan­so­wa­ne ze środ­ków otrzy­ma­nych z budże­tu gmi­ny Czerwonak.

Wakacyjna Przygoda

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej