Spotkanie Bożonarodzeniowe w Wigwamie XII/2015

18 grud­nia 2015 r. po raz kolej­ny spo­tka­li się miesz­kań­cy Kici­na i oko­lic na wspól­nym bie­sia­do­wa­niu w świą­tecz­nej atmos­fe­rze. Korzy­sta­li­śmy z gościn­no­ści naszych Sąsia­dów — Marii i Krzysz­to­fa Dra­gon w Wigwa­mie na ul. Okręż­nej 18. www.wigwamlysagora.com.pl

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej