Zapraszamy na pierwszy Kiciński Marsz Niepodległości !

https://www.facebook.com/events/2435719583132527/

 

Odznaczenie „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego członkowi zarządu naszego Stowarzyszenia Leszkowi Lesiczce

Zarząd Wiel­ko­pol­skie­go Związ­ku Arty­stów Pla­sty­ków zapra­sza na wer­ni­saż „IX Poznań­ski Salon Robin­so­na­da” w pią­tek 22 mar­ca 2019 r. o godz. 18:00 do Gale­rii Ska­lar Offi­ce Cen­ter w Pozna­niu przy ul. Górec­kiej 1. Otwar­cie wysta­wy uświet­ni kon­cert Marze­ny Kur­pisz. Leszek Lesicz­ka pod­czas wer­ni­sa­żu otrzy­ma odzna­cze­nie „Zasłu­żo­ny dla Kul­tu­ry Pol­skiej” nada­ne przez Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Narodowego

Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie: http://wzap.info/index.php/ix-poznanski-salon-robinsonada/

Anto­ni Rut Zdfp AFRP — pre­zes Wiel­ko­pol­skie­go Związ­ku Arty­stów Plastyków

Zebranie walne wszystkich członków Stowarzyszenia Len

Zapra­sza­my na corocz­ne zebra­nie wal­ne spra­wo­daw­czo-wybor­cze wszyst­kich człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia „Len“ w Kici­nie. Odbę­dzie się ono w ponie­dzia­łek 18 mar­ca 2019 r. o godz. 19:00 w świe­tli­cy w Kicinie.

Obec­ność człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia wyma­ga­na pod rygo­rem par. 14 Statutu.

 

ZASŁUŻONY DLA GMINY CZERWONAK

http://czerwonak.pl/mieszkaniec/pl/aktualnosci/len_z_tytulem_zasluzony.html

 

10 lat inicjatyw obywatelskich Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Kicina i Okolic „Len”

Przed­się­wzię­cie kul­tu­ral­no-inte­gra­cyj­ne w świe­tli­cy w Kici­nie jako miej­scu spo­tkań sta­rych i nowych miesz­kań­ców sołec­twa Kicin i sołec­twa Kli­ny, orga­ni­zo­wa­ne przy oka­zji 10. lecia Sto­wa­rzy­sze­nia „Len”. Wyda­rze­nie jest reali­zo­wa­ne w ramach zada­nia dofi­nan­so­wa­ne­go z gran­tu LGD „Trakt Piastów”.

240px-Flag_of_Europe                  leaderlogo                                     PROW-2014-2020-logo-kolor

Ser­decz­nie zapra­sza­my miesz­kań­ców sołec­twa Kicin i sołec­twa Kli­ny, a tak­że wszyst­kich sym­pa­ty­ków, na cykl wyda­rzeń kulturalnych:

 10 lat ini­cja­tyw oby­wa­tel­skich Sto­wa­rzy­sze­nia na Rzecz Zrów­no­wa­żo­ne­go Roz­wo­ju Kici­na i Oko­lic „Len”

26 maja 2018 r. Świe­tli­ca wiej­ska – Klub „Jutrzen­ka” w Kici­nie, ul. Nowe Osie­dle 2

Pro­gram:

16.00 Otwar­cie wysta­wy foto­gra­fii, malar­stwa i rzeź­by lokal­nych i zaprzy­jaź­nio­nych twórców:

Mał­go­rza­ty Fabian

Edwar­da Gąsiora

Lesz­ka Lesiczki

Domi­ni­ka Lesiczki

Mag­dy i Jac­ka Napiontek

Jerze­go Majchrzaka

Doro­ty Marciniak

Marii Mag­da­le­ny Pocgaj

Tere­sy Półtorak-Kubiak

Mai Rausch

Anto­nie­go Ruta

Toma­sza Wojciechowskiego

 

oraz doku­men­ta­cji foto­gra­ficz­nej z 10. lat dzia­łal­no­ści Sto­wa­rzy­sze­nia „Len”.

18.00 Powi­ta­nie przez zarząd Sto­wa­rzy­sze­nia „Len”

Pre­zen­ta­cja mul­ti­me­dial­na histo­rii i dzia­łal­no­ści oby­wa­tel­skiej Sto­wa­rzy­sze­nia „Len”.

Dys­ku­sja o wizji roz­wo­ju naszej lokal­nej społeczności.

Wer­ni­saż – spo­tka­nie z arty­sta­mi, oka­zja do rozmowy.

20.00 Kon­cert akor­de­ono­wy Hen­ry­ka Łuka­szew­skie­go — zaśpie­wa Jago­da Kram

p.s. Po kon­cer­cie zapra­sza­my na część mniej ofi­cjal­ną i poczę­stu­nek sma­ko­ły­ka­mi przy­go­to­wa­ny­mi przez miesz­kań­ców. Może­cie tak­że, kocha­ni, przy­nieść jakieś swoj­skie cia­sto, kieł­ba­ski (będzie pogo­da, będzie grill :-), napo­je według uzna­nia. Bądź­my razem!

 

Logo-len 1                               Czerwonak logo                               sokol logo

3 czerw­ca 2018 r.

12.00 Kościół pw. Św. Józe­fa w Kici­nie. Msza św. dzięk­czyn­na za 10 lat dzia­łal­no­ści oby­wa­tel­skiej Sto­wa­rzy­sze­nia „Len”.

 

 

Archiwalny numer „Zeszytów kicińskich“ o ks. kan. Zbigniewie Pawlaku

Dys­po­nu­je­my jesz­cze nie­od­płat­ny­mi egzem­pla­rza­mi archi­wal­ne­go nume­ru „Zeszy­tów kiciń­skich“ z 2011 r., poświę­co­ne­go w cało­ści oso­bie księ­dza kano­ni­ka Zbi­gnie­wa Paw­la­ka. Dodruk moż­li­wy był dzię­ki wspar­ciu finan­so­we­mu Gmi­ny Czer­wo­nak w ramach zada­nia publicz­ne­go „Pamię­ta­my dobro“. Kon­takt: 604 97 47 67.

Petycja przeciw próbom zmniejszania otuliny!

Pety­cja do wia­do­mo­ści orga­nów publicz­nych, powia­to­wych, woje­wódz­kich i kra­jo­wych, samo­rzą­do­wych gmi­ny Czer­wo­nak i Swa­rzędz, Rad­nych Sej­mi­ku Woje­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go, Posłów i Sena­to­rów, Pre­ze­sa Rady Mini­strów, Pro­ku­ra­to­ra Gene­ral­ne­go, Woje­wo­dy Wiel­ko­pol­skie­go, Sta­ro­sty Poznań­skie­go, Komen­dy Miej­skiej Poli­cji w Pozna­niu, Cen­tral­ne­go Biu­ra Anty­ko­rup­cyj­ne­go, RDOŚ w Pozna­niu, GDOŚ, WIOŚ w Pozna­niu, Naj­wyż­szej Izby Kontroli.

 

 

My, niżej pod­pi­sa­ni miesz­kań­cy Jani­ko­wa, Kici­na i oko­lic sta­now­czo pro­te­stu­je­my prze­ciw­ko pró­bom zmniej­sze­nia otu­li­ny Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go Pusz­cza Zie­lon­ka podej­mo­wa­nym przez wła­dze gmi­ny Swarzędz.

 

Uchwa­ła Rady Gmi­ny Swa­rzędz z 24 paź­dzier­ni­ka 2017 roku wzy­wa­ją­ca Sej­mik Woje­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go do prze­su­nię­cia gra­nic tere­nu chro­nio­ne­go jest pró­bą zale­ga­li­zo­wa­nia skut­ków co naj­mniej błęd­nych (a może i prze­stęp­czych) dzia­łań poprzed­nich władz gmi­ny, w wyni­ku któ­rych na tere­nie otu­li­ny Pusz­czy Zie­lon­ka, obsza­rze obję­tym usta­wo­wo ochro­ną kra­jo­bra­zo­wą i sta­no­wią­cym kory­tarz migra­cyj­ny dla zwie­rząt, powsta­ła gigan­tycz­na hala maga­zy­no­wa z czę­ścią biu­ro­wą fir­my Bros.

 

Od począt­ku sprze­ci­wia­li­śmy się loka­li­zo­wa­niu tej gigan­tycz­nej inwe­sty­cji, któ­rej ska­la zagra­ża­ła degra­da­cji tere­nów obję­tych ochro­ną ze wzglę­du na ich walo­ry przy­rod­ni­czo-kra­jo­bra­zo­we. Dodat­ko­wo, rodzaj pla­no­wa­nej przez inwe­sto­ra dzia­łal­no­ści kla­sy­fi­ko­wa­nej jako zakład stwa­rza­ją­cy ryzy­ko wystą­pie­nia poważ­nej awa­rii prze­my­sło­wej, sta­no­wił moż­li­we zagro­że­nie nie tyl­ko dla oko­licz­nych miesz­kań­ców (z doku­men­ta­cji inwe­sto­ra wyni­ka, że był­by to obszar leżą­cy w pro­mie­niu 800. metrów wokół inwe­sty­cji, czy­li 200. hek­ta­rów tere­nów), ale tak­że dla dzie­ci uczą­cych się w poło­żo­nej nie­da­le­ko szko­le pod­sta­wo­wej, czy cen­ne­go, zabyt­ko­we­go kościo­ła w Kici­nie leżą­ce­go na słyn­nym „Szla­ku kościo­łów drew­nia­nych wokół Pusz­czy Zie­lon­ka”. Spo­sób pro­wa­dze­nia postę­po­wań admi­ni­stra­cyj­nych urą­gał nato­miast jakim­kol­wiek nor­mom współ­dzia­ła­nia z i wsłu­chi­wa­nia się w głos lokal­nej spo­łecz­no­ści. Bul­wer­su­ją­cym jest tak­że fakt, że budo­wa hali o powierzch­ni ponad 48 tys. m2 odby­ła się z pogwał­ce­niem zasad bez­pie­czeń­stwa na dro­dze nie­do­sto­so­wa­nej do obsłu­gi inwe­sty­cji pojaz­da­mi cię­ża­ro­wy­mi, za przy­zwo­le­niem i wie­dzą władz w Swarzędzu.

 

Nie­ste­ty nasze sta­ra­nia nie zapo­bie­gły budo­wie kil­ku­hek­ta­ro­we­go kolo­sa na tere­nie chro­nio­nym. Zarów­no inwe­stor, jak i kolej­ne insty­tu­cje pod­trzy­my­wa­ły absur­dal­ną argu­men­ta­cję inwe­sto­ra oraz opi­nię gmi­ny Swa­rzędz, że inwe­sty­cja nie spo­wo­du­je szkód w śro­do­wi­sku, a zasięg jej oddzia­ły­wa­nia nie prze­kro­czy nawet gra­nic tere­nów nale­żą­cych do fir­my Bros. Po kil­ku­let­nich bata­liach sądo­wych uda­ło się nam się dopro­wa­dzić do unie­waż­nie­nia miej­sco­we­go pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go, jed­nak­że deter­mi­na­cja inwe­sto­ra nie­zwa­ża­ją­ce­go na śro­do­wi­sko, miesz­kań­ców i prze­pi­sy dopro­wa­dzi­ła do powsta­nia ogrom­nej hali. Tym samym zde­gra­do­wa­no kra­jo­braz, znisz­czo­no jeden z dwóch pagór­ków more­no­wych wystę­pu­ją­cych w oko­li­cy oraz zabu­rzo­no układ wod­ny, co aktu­al­nie skut­ku­je noto­rycz­nym zale­wa­niem tere­nów sąsia­du­ją­cych, w tym dro­gi. Wyli­cza­nie nega­tyw­nych skut­ków inwe­sty­cji jest w zasa­dzie bez­przed­mio­to­we, sko­ro obec­ne wła­dze Swa­rzę­dza same argu­men­tu­ją w pod­ję­tej uchwa­le, iż rejon ten „bez­pow­rot­nie utra­cił war­to­ści przy­rod­ni­cze i walo­ry kul­tu­ro­we”. Przy­zna­ją zatem wprost, że zastrze­że­nia i uwa­gi oby­wa­te­li, lek­ce­wa­żo­ne przez ich poprzed­ni­ków, były abso­lut­nie zasad­ne i powin­ny być wzię­te pod roz­wa­gę przy wyda­wa­niu kon­tro­wer­syj­nych decyzji.

 

Nie­ste­ty, wła­dze Swa­rzę­dza nie­nau­czo­ne doświad­cze­niem – zamiast w inte­re­sie miesz­kań­ców i śro­do­wi­ska pró­bo­wać napra­wić wyrzą­dzo­ne szko­dy oraz prze­ana­li­zo­wać, czy doszło do popeł­nie­nia prze­stęp­stwa wobec śro­do­wi­ska – zabie­ga­ją obec­nie o zale­ga­li­zo­wa­nie doko­na­nych znisz­czeń na obsza­rze chro­nio­nym. Co wię­cej, zamiast objąć ochro­ną tere­ny, któ­re nie zosta­ły jesz­cze zde­gra­do­wa­ne, wnio­sku­jąc o prze­su­nię­cie gra­nic otu­li­ny, zamie­rza­ją dodat­ko­wo zmniej­szyć obszar chro­nio­ny o dodat­ko­we kil­ka­dzie­siąt hek­ta­rów. Unie­moż­li­wia­ją tak­że wypo­wie­dze­nie się miesz­kań­com na temat wła­snych pro­po­zy­cji, wpro­wa­dza­jąc na obra­dy rady gmi­ny pro­jekt uchwa­ły bez prze­wi­dzia­nych sta­tu­to­wo procedur.

 

Jako świa­do­mi swych praw wybor­cy i oby­wa­te­le, któ­rym na ser­cu leży śro­do­wi­sko oraz dobro naszej „małej Ojczy­zny” doma­ga­my się sta­now­czo powstrzy­ma­nia wszel­kich prób zale­ga­li­zo­wa­nia wyrzą­dzo­ne­go zła. Nie zga­dza­my się z argu­men­ta­cją, że rejon „bez­pow­rot­nie utra­cił war­to­ści przy­rod­ni­cze i walo­ry kul­tu­ro­we”, albo­wiem nie pod­ję­to nawet ana­li­zy, czy stan śro­do­wi­ska moż­na przy­wró­cić do pier­wot­ne­go. Lega­li­za­cja wyrzą­dzo­nych szkód była­by bez­pre­ce­den­so­wym przy­zna­niem, że bez wzglę­du na obo­wią­zu­ją­ce pra­wo oraz popeł­nio­ne błę­dy, dobro jed­ne­go inwe­sto­ra prze­wa­ża nad dobrem lokal­nej spo­łecz­no­ści, o ochro­nie śro­do­wi­ska nie wspo­mi­na­jąc. Żąda­my tak­że, by zamiast sank­cjo­no­wać popeł­nio­ne błę­dy – uka­rać win­nych ich popeł­nie­nia. Sko­ro mimo zapew­nień ze stro­ny inwe­sto­ra, jak i urzę­du w Swa­rzę­dzu, że to nie nastą­pi, tere­ny chro­nio­ne zosta­ły ewi­dent­nie znisz­czo­ne, to albo doku­men­ta­cja inwe­sto­ra była nie­rze­tel­na lub wpro­wa­dza­ją­ca w błąd albo wyda­ne decy­zje ze stro­ny odpo­wied­nich urzę­dów były obar­czo­ne błędami.

 

Pod­su­mo­wu­jąc, zwra­ca­my się do wszyst­kich insty­tu­cji będą­cych adre­sa­ta­mi niniej­szej pety­cji, aby zgod­nie z posia­da­ny­mi kom­pe­ten­cja­mi pod­ję­ły dzia­ła­nia zmierzające:

-   do utrzy­ma­nia gra­nic otu­li­ny Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go Pusz­cza Zie­lon­ka jako obsza­ru chro­nio­ne­go oraz

-   do spraw­dze­nia, czy pro­ce­du­ry przy wyda­wa­niu i uzy­ska­niu przez inwe­sto­ra pozy­tyw­nych decy­zji admi­ni­stra­cyj­nych zwią­za­nych z reali­za­cją inwe­sty­cji (m.in. pozwo­le­nie na budo­wę, decy­zje śro­do­wi­sko­we czy pozwo­le­nie wod­no-praw­ne) zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne z naru­sze­niem pra­wa po któ­rej­kol­wiek ze stron.

 

Jani­ko­wo, Kicin i oko­li­ce, listo­pad 2017 r.

Sprawozdania z działalności

Jako orga­ni­za­cja pożyt­ku publicz­ne­go mamy obo­wią­zek corocz­ne­go przy­go­to­wa­nia spra­woz­da­nia z dzia­łal­no­ści nasze­go Sto­wa­rzy­sze­nia. Spra­woz­da­nia są spo­rzą­dza­ne przez bie­głe­go księgowego.

Zapra­sza­my do skon­sul­to­wa­nia stro­ny Mini­ster­stwa Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej.  Pod poniż­szym lin­kiem znaj­dą Pań­stwo wszel­kie nasze spra­woz­da­nia z dzia­łal­no­ści: mery­to­rycz­ne oraz finan­so­we. Nale­ży wpi­sać nr KRS Sto­wa­rzy­sze­nia, czy­li 0000299918.

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search

 

 

Zobacz wię­cej…

Nasz Kicin i okolice

Od momen­tu powsta­nia nasze­go Sto­wa­rzy­sze­nia wie­le uda­ło nam się razem uczy­nić. Dla Kici­na przede wszyst­kim, ale i dla miesz­kań­ców innych wsi tak­że, ponie­waż spra­wy takie jak funk­cjo­no­wa­nie Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Kici­nie, Para­fii pw. św. Józe­fa w Kici­nie oraz bul­wer­su­ją­ca inwe­sty­cja che­micz­na u jego gra­nic doty­czą też miesz­kań­ców Klin, Jani­ko­wa, Dębo­gó­ry, Miel­na, Wie­rze­ni­cy, Kozie­głów i Czer­wo­na­ka. Ostat­nio zosta­li­śmy włą­cze­ni jako stro­na postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyj­ne­go przed RDOŚ w spra­wie kon­tro­wer­syj­nej obwod­ni­cy pla­no­wa­nej w Kli­nach i Mielnie..

Zauważ­cie, że nie repre­zen­tu­je­my żad­nej opcji poli­tycz­nej. Na pozio­mie lokal­nym to napraw­dę nie ma zna­cze­nia. Są wśród nas oso­by popie­ra­ją­ce par­tię rzą­dzą­cą, są i oso­by będą­ce w total­nej opo­zy­cji do dzia­łań rzą­du. Są oso­by głę­bo­ko wie­rzą­ce, ale i bar­dziej scep­tycz­ne. I co? I nie prze­szka­dza nam to w czy­nie­niu rze­czy dobrych i potrzeb­nych tutaj, u nas, w naszej prze­pięk­nej okolicy!

Zna­cie nas oso­bi­ście. Są wśród nas oso­by star­sze, są i ojco­wie i mat­ki rodzin z mały­mi dzieć­mi, są rol­ni­cy, biz­nes­me­ni, nauczy­cie­le, arty­ści, leka­rze, praw­ni­cy. Zwy­kli nie­zwy­kli. Aktyw­ni człon­ko­wie Sto­wa­rzy­sze­nia to oko­ło 20 osób, ale bywa, że na spo­tka­niach w Wigwa­mie sym­pa­ty­ków Lnu jest ponad set­ka:) Do róż­nych akcji, zbió­rek pie­nię­dzy na waż­ne cele, w festy­ny przy­łą­cza­ją się całe wsie. Zapra­sza­my na spo­tka­nia Lnu oraz do włą­cze­nia się w róż­ne sym­pa­tycz­ne ini­cja­ty­wy (na przy­kład jesien­ny Pik­nik Czte­rech Wiel­kich) oraz w nie­koń­czą­cą się, nie­ste­ty, bata­lię prze­ciw inwe­sty­cji Bros. Z tego wzglę­du, za chwi­lę zno­wu będzie­my potrze­bo­wać Waszej pomo­cy, praw­nej, orga­ni­za­cyj­nej i finansowej.

Bądź­my razem — dopó­ki ist­nieć będzie nasz pięk­ny Kicin.

zarząd Sto­wa­rzy­sze­nia Len

autor wpi­su: Ewa Piro­gow­ska, wice-pre­zes i sekre­tarz Sto­wa­rzy­sze­nia do 6.08.2020

edit: Hasło „Bądź­my razem“ jest uży­wa­ne od nie­daw­na, tj. od roku 2020, przez TVP. Pro­si­my w żaden spo­sób nie koja­rzyć Sto­wa­rzy­sze­nia „Len“ ze stan­dar­da­mi TVP.

Zobacz wię­cej…

Stanowisko Gminy Swarzędz ws wyroku NSA z 17.01.2017

swarzedz oswiadczenie

Oto odpo­wiedź Mia­sta i Gmi­ny Swa­rzędz na wyrok NSA z 17 stycz­nia 2017 r.

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej