Odznaczenie „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego członkowi zarządu naszego Stowarzyszenia Leszkowi Lesiczce

Zarząd Wielkopolskiego Związku Artystów Plastyków zaprasza na wernisaż „IX Poznański Salon Robinsonada” w piątek 22 marca 2019 r. o godz. 18:00 do Galerii Skalar Office Center w Poznaniu przy ul. Góreckiej 1. Otwarcie wystawy uświetni koncert Marzeny Kurpisz. Leszek Lesiczka podczas wernisażu otrzyma odznaczenie „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Więcej informacji na stronie: http://wzap.info/index.php/ix-poznanski-salon-robinsonada/

Antoni Rut Zdfp AFRP – prezes Wielkopolskiego Związku Artystów Plastyków

Zebranie walne wszystkich członków Stowarzyszenia Len

Zapraszamy na coroczne zebranie walne sprawodawczo-wyborcze wszystkich członków Stowarzyszenia “Len” w Kicinie. Odbędzie się ono w poniedziałek 18 marca 2019 r. o godz. 19:00 w świetlicy w Kicinie.

Obecność członków Stowarzyszenia wymagana pod rygorem par. 14 Statutu.

 

“ZASŁUŻONY DLA GMINY CZERWONAK”

http://czerwonak.pl/mieszkaniec/pl/aktualnosci/len_z_tytulem_zasluzony.html

 

10 lat inicjatyw obywatelskich Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Kicina i Okolic „Len”

Przedsięwzięcie kulturalno-integracyjne w świetlicy w Kicinie jako miejscu spotkań starych i nowych mieszkańców sołectwa Kicin i sołectwa Kliny, organizowane przy okazji 10. lecia Stowarzyszenia „Len”. Wydarzenie jest realizowane w ramach zadania dofinansowanego z grantu LGD „Trakt Piastów”.

240px-Flag_of_Europe                  leaderlogo                                     PROW-2014-2020-logo-kolor

Serdecznie zapraszamy mieszkańców sołectwa Kicin i sołectwa Kliny, a także wszystkich sympatyków, na cykl wydarzeń kulturalnych:

 10 lat inicjatyw obywatelskich Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Kicina i Okolic „Len”

26 maja 2018 r. Świetlica wiejska – Klub „Jutrzenka” w Kicinie, ul. Nowe Osiedle 2

Program:

16.00 Otwarcie wystawy fotografii, malarstwa i rzeźby lokalnych i zaprzyjaźnionych twórców:

Małgorzaty Fabian

Edwarda Gąsiora

Leszka Lesiczki

Dominika Lesiczki

Magdy i Jacka Napiontek

Jerzego Majchrzaka

Doroty Marciniak

Marii Magdaleny Pocgaj

Teresy Półtorak-Kubiak

Mai Rausch

Antoniego Ruta

Tomasza Wojciechowskiego

 

oraz dokumentacji fotograficznej z 10. lat działalności Stowarzyszenia „Len”.

18.00 Powitanie przez zarząd Stowarzyszenia „Len”

Prezentacja multimedialna historii i działalności obywatelskiej Stowarzyszenia „Len”.

Dyskusja o wizji rozwoju naszej lokalnej społeczności.

Wernisaż – spotkanie z artystami, okazja do rozmowy.

20.00 Koncert akordeonowy Henryka Łukaszewskiego – zaśpiewa Jagoda Kram

p.s. Po koncercie zapraszamy na część mniej oficjalną i poczęstunek smakołykami przygotowanymi przez mieszkańców. Możecie także, kochani, przynieść jakieś swojskie ciasto, kiełbaski (będzie pogoda, będzie grill :-), napoje według uznania. Bądźmy razem!

 

Logo-len 1                               Czerwonak logo                               sokol logo

3 czerwca 2018 r.

12.00 Kościół pw. Św. Józefa w Kicinie. Msza św. dziękczynna za 10 lat działalności obywatelskiej Stowarzyszenia „Len”.

 

 

Archiwalny numer “Zeszytów kicińskich” o ks. kan. Zbigniewie Pawlaku

Dysponujemy jeszcze nieodpłatnymi egzemplarzami archiwalnego numeru “Zeszytów kicińskich” z 2011 r., poświęconego w całości osobie księdza kanonika Zbigniewa Pawlaka. Dodruk możliwy był dzięki wsparciu finansowemu Gminy Czerwonak w ramach zadania publicznego “Pamiętamy dobro”. Kontakt: 604 97 47 67.

Petycja przeciw próbom zmniejszania otuliny!

Petycja do wiadomości organów publicznych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, samorządowych gminy Czerwonak i Swarzędz, Radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Posłów i Senatorów, Prezesa Rady Ministrów, Prokuratora Generalnego, Wojewody Wielkopolskiego, Starosty Poznańskiego, Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, RDOŚ w Poznaniu, GDOŚ, WIOŚ w Poznaniu, Najwyższej Izby Kontroli.

 

 

My, niżej podpisani mieszkańcy Janikowa, Kicina i okolic stanowczo protestujemy przeciwko próbom zmniejszenia otuliny Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka podejmowanym przez władze gminy Swarzędz.

 

Uchwała Rady Gminy Swarzędz z 24 października 2017 roku wzywająca Sejmik Województwa Wielkopolskiego do przesunięcia granic terenu chronionego jest próbą zalegalizowania skutków co najmniej błędnych (a może i przestępczych) działań poprzednich władz gminy, w wyniku których na terenie otuliny Puszczy Zielonka, obszarze objętym ustawowo ochroną krajobrazową i stanowiącym korytarz migracyjny dla zwierząt, powstała gigantyczna hala magazynowa z częścią biurową firmy Bros.

 

Od początku sprzeciwialiśmy się lokalizowaniu tej gigantycznej inwestycji, której skala zagrażała degradacji terenów objętych ochroną ze względu na ich walory przyrodniczo-krajobrazowe. Dodatkowo, rodzaj planowanej przez inwestora działalności klasyfikowanej jako zakład stwarzający ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, stanowił możliwe zagrożenie nie tylko dla okolicznych mieszkańców (z dokumentacji inwestora wynika, że byłby to obszar leżący w promieniu 800. metrów wokół inwestycji, czyli 200. hektarów terenów), ale także dla dzieci uczących się w położonej niedaleko szkole podstawowej, czy cennego, zabytkowego kościoła w Kicinie leżącego na słynnym „Szlaku kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka”. Sposób prowadzenia postępowań administracyjnych urągał natomiast jakimkolwiek normom współdziałania z i wsłuchiwania się w głos lokalnej społeczności. Bulwersującym jest także fakt, że budowa hali o powierzchni ponad 48 tys. m2 odbyła się z pogwałceniem zasad bezpieczeństwa na drodze niedostosowanej do obsługi inwestycji pojazdami ciężarowymi, za przyzwoleniem i wiedzą władz w Swarzędzu.

 

Niestety nasze starania nie zapobiegły budowie kilkuhektarowego kolosa na terenie chronionym. Zarówno inwestor, jak i kolejne instytucje podtrzymywały absurdalną argumentację inwestora oraz opinię gminy Swarzędz, że inwestycja nie spowoduje szkód w środowisku, a zasięg jej oddziaływania nie przekroczy nawet granic terenów należących do firmy Bros. Po kilkuletnich bataliach sądowych udało się nam się doprowadzić do unieważnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jednakże determinacja inwestora niezważającego na środowisko, mieszkańców i przepisy doprowadziła do powstania ogromnej hali. Tym samym zdegradowano krajobraz, zniszczono jeden z dwóch pagórków morenowych występujących w okolicy oraz zaburzono układ wodny, co aktualnie skutkuje notorycznym zalewaniem terenów sąsiadujących, w tym drogi. Wyliczanie negatywnych skutków inwestycji jest w zasadzie bezprzedmiotowe, skoro obecne władze Swarzędza same argumentują w podjętej uchwale, iż rejon ten „bezpowrotnie utracił wartości przyrodnicze i walory kulturowe”. Przyznają zatem wprost, że zastrzeżenia i uwagi obywateli, lekceważone przez ich poprzedników, były absolutnie zasadne i powinny być wzięte pod rozwagę przy wydawaniu kontrowersyjnych decyzji.

 

Niestety, władze Swarzędza nienauczone doświadczeniem – zamiast w interesie mieszkańców i środowiska próbować naprawić wyrządzone szkody oraz przeanalizować, czy doszło do popełnienia przestępstwa wobec środowiska – zabiegają obecnie o zalegalizowanie dokonanych zniszczeń na obszarze chronionym. Co więcej, zamiast objąć ochroną tereny, które nie zostały jeszcze zdegradowane, wnioskując o przesunięcie granic otuliny, zamierzają dodatkowo zmniejszyć obszar chroniony o dodatkowe kilkadziesiąt hektarów. Uniemożliwiają także wypowiedzenie się mieszkańcom na temat własnych propozycji, wprowadzając na obrady rady gminy projekt uchwały bez przewidzianych statutowo procedur.

 

Jako świadomi swych praw wyborcy i obywatele, którym na sercu leży środowisko oraz dobro naszej „małej Ojczyzny” domagamy się stanowczo powstrzymania wszelkich prób zalegalizowania wyrządzonego zła. Nie zgadzamy się z argumentacją, że rejon „bezpowrotnie utracił wartości przyrodnicze i walory kulturowe”, albowiem nie podjęto nawet analizy, czy stan środowiska można przywrócić do pierwotnego. Legalizacja wyrządzonych szkód byłaby bezprecedensowym przyznaniem, że bez względu na obowiązujące prawo oraz popełnione błędy, dobro jednego inwestora przeważa nad dobrem lokalnej społeczności, o ochronie środowiska nie wspominając. Żądamy także, by zamiast sankcjonować popełnione błędy – ukarać winnych ich popełnienia. Skoro mimo zapewnień ze strony inwestora, jak i urzędu w Swarzędzu, że to nie nastąpi, tereny chronione zostały ewidentnie zniszczone, to albo dokumentacja inwestora była nierzetelna lub wprowadzająca w błąd albo wydane decyzje ze strony odpowiednich urzędów były obarczone błędami.

 

Podsumowując, zwracamy się do wszystkich instytucji będących adresatami niniejszej petycji, aby zgodnie z posiadanymi kompetencjami podjęły działania zmierzające:

–   do utrzymania granic otuliny Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka jako obszaru chronionego oraz

–   do sprawdzenia, czy procedury przy wydawaniu i uzyskaniu przez inwestora pozytywnych decyzji administracyjnych związanych z realizacją inwestycji (m.in. pozwolenie na budowę, decyzje środowiskowe czy pozwolenie wodno-prawne) zostały przeprowadzone z naruszeniem prawa po którejkolwiek ze stron.

 

Janikowo, Kicin i okolice, listopad 2017 r.

Sprawozdania z działalności

Jako organizacja pożytku publicznego mamy obowiązek corocznego przygotowania sprawozdania z działalności naszego Stowarzyszenia. Sprawozdania są sporządzane przez biegłego księgowego.

Zapraszamy do skonsultowania strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.  Pod poniższym linkiem znajdą Państwo wszelkie nasze sprawozdania z działalności: merytoryczne oraz finansowe. Należy wpisać nr KRS Stowarzyszenia, czyli 0000299918.

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search

 

 

Zobacz więcej…

Nasz Kicin i okolice

Od momentu powstania naszego Stowarzyszenia wiele udało nam się razem uczynić. Dla Kicina przede wszystkim, ale i dla mieszkańców innych wsi także, ponieważ sprawy takie jak funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kicinie, Parafii pw. św. Józefa w Kicinie oraz bulwersująca inwestycja chemiczna u jego granic dotyczą też mieszkańców Klin, Janikowa, Dębogóry, Mielna, Wierzenicy, Koziegłów i Czerwonaka. Ostatnio zostaliśmy włączeni jako strona postępowania administracyjnego przed RDOŚ w sprawie kontrowersyjnej obwodnicy planowanej w Klinach i Mielnie..

Zauważcie, że nie reprezentujemy żadnej opcji politycznej. Na poziomie lokalnym to naprawdę nie ma znaczenia. Są wśród nas osoby popierające partię rządzącą, są i osoby będące w totalnej opozycji do działań rządu. Są osoby głęboko wierzące, ale i bardziej sceptyczne. I co? I nie przeszkadza nam to w czynieniu rzeczy dobrych i potrzebnych tutaj, u nas, w naszej przepięknej okolicy!

Znacie nas osobiście. Są wśród nas osoby starsze, są i ojcowie i matki rodzin z małymi dziećmi, są rolnicy, biznesmeni, nauczyciele, artyści, lekarze, prawnicy. Zwykli niezwykli. Aktywni członkowie Stowarzyszenia to około 20 osób, ale bywa, że na spotkaniach w Wigwamie sympatyków Lnu jest ponad setka:) Do różnych akcji, zbiórek pieniędzy na ważne cele, w festyny przyłączają się całe wsie. Zapraszamy na spotkania Lnu oraz do włączenia się w różne sympatyczne inicjatywy (na przykład jesienny Piknik Czterech Wielkich) oraz w niekończącą się, niestety, batalię przeciw inwestycji Bros. Z tego względu, za chwilę znowu będziemy potrzebować Waszej pomocy, prawnej, organizacyjnej i finansowej.

Bądźmy razem – dopóki istnieć będzie nasz piękny Kicin.

zarząd Stowarzyszenia Len

autor wpisu: Ewa Pirogowska, wice-prezes i sekretarz Stowarzyszenia do 6.08.2020

edit: Hasło “Bądźmy razem” jest używane od niedawna, tj. od roku 2020, przez TVP. Prosimy w żaden sposób nie kojarzyć Stowarzyszenia “Len” ze standardami TVP.

Zobacz więcej…

Stanowisko Gminy Swarzędz ws wyroku NSA z 17.01.2017

swarzedz oswiadczenie

Oto odpowiedź Miasta i Gminy Swarzędz na wyrok NSA z 17 stycznia 2017 r.

17.01.2017 Plan zagospodarowania na działce Bros unieważniony ostatecznym wyrokiem NSA.

17 stycznia 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie PODTRZYMAŁ WYROK Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w POZNANIU unieważniający plan zagospodarowania dla działki na skraju gminy Swarzędz, przy granicy Kicina, na której stoi aktualnie hala magazynowa firmy Bros. Plan ten został uchwalony z rażącym naruszeniem prawa przez Radę Miasta i Gminy Swarzędz w 2001 r. Wtedy jej przewodniczącą była p. Anna Tomicka, późniejsza burmistrz Swarzędza. We władzach gminy zasiadał również p. Trawiński, forsujący budowę inwestycji Bros.

TYM SAMYM UNIEWAŻNIENIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA DLA TERENU INWESTYCJI FIRMY BROS JEST PRAWOMOCNE!

NSA odrzucił tym wyrokiem skargę Gminy Swarzędz na wyrok WSA.

Stowarzyszenie “Len” było stroną w sprawie.

Składamy podziękowania wszystkim zaangażowanym, zwłaszcza mieszkańcom związanym z KICINONLINE!

Mało kto, a zwłaszcza urzędnicy, w nas wierzył. Dowiedliśmy, że praworządność jest najważniejsza, a razem możemy … wszystko!

  • Strona partnerska – KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej