10 lat temu tak wyglądało Nasze sąsiedztwo.

Minę­ło już 10 lat gdy bez­pow­rot­nie utra­ci­li­śmy walo­ry kra­jo­bra­zo­we nasze­go sąsiedz­twa. Pamię­ta­cie jesz­cze ten pięk­ny lasek na gór­ce przy dro­dze do Jani­ko­wa? Jak pięk­nie tu kie­dyś było… 

Sto­wa­rzy­sze­nie Len pro­wa­dzi dzia­ła­nia praw­ne ‚aby nie dopu­ścić do pro­duk­cji i roz­bu­do­wy zakładu.

PODZIĘKOWANIE !

Sza­now­ni Państwo.

W mie­sią­cach lutym oraz mar­cu 2022 do Waszych domów człon­ko­wie sto­wa­rzy­sze­nia dostar­czy­li nasio­na lnu. Jest to  sym­bol nasze­go sto­wa­rzy­sze­nia oraz budzą­ce­go się życia oraz nad­cho­dzą­cej wio­sny . Do nasion dołą­czy­li­śmy proś­bę o prze­ka­za­nie na Sto­wa­rzy­sze­nie LEN w Kici­nie Wasze­go 1 % . Nasz odzew spo­tkał się w Waszą wiel­ką hoj­no­ścią za co dzię­ku­je­my .W sumie na nasze kon­to wpły­nę­ło z 1%  8 400 zło­tych. Bar­dzo wszyst­kim dzię­ku­je­my . Zapew­nia­my jed­no­cze­śnie, iż prze­ka­za­ne środ­ki zago­spo­da­ru­je­my zgod­nie z ocze­ki­wa­nia­mi dar­czyń­ców na dzia­ła­nia sta­tu­to­we. Jed­nej z Kiciń­skich rodzin dzię­ku­je­my za prze­sła­ne zdję­cia lnu ‚któ­ry zakwitł w Waszych ogrodach. 

Wystawa fotografii artystki, fotografki Barbary Kołeckiej- Herman

Zgod­nie z wcze­śniej­szą zapo­wie­dzią otwar­li­śmy wysta­wę zdjęć z Kon­cer­tu na wodzie, w któ­rej uczest­ni­czy­li  miesz­kań­cy gmi­ny , pra­cow­ni­cy urzę­du  oraz autor­ka zdjęć Pani Bar­ba­ra Kołec­ka Herman .

Wysta­wa jest kon­ty­nu­acją szer­sze­go pro­jek­tu ‚któ­ry zamie­rza­my powtó­rzyć w przy­szłym roku . Zapra­sza­my do Urzę­du Gmi­ny Czer­wo­nak , hall pierw­sze pię­tro. Wysta­wa potrwa do 19 paź­dzier­ni­ka. Następ­nie poka­że­my ją W Cen­trum Rekre­acji i Spor­tu w Kozie­gło­wach od dnia 21 paź­dzier­ni­ka 2022.

 Zapra­sza­my ‚Sto­wa­rzy­sze­nie Len z Kicina

Koncert na wodzie“ — wystawa fotografii

Biesiada i koncert na wodzie 25.06.2022.

Koncert na wodzie — sąsiedzi jakich nie znacie — 25.06.2022

Sto­wa­rzy­sze­nie LEN już dzi­siaj ser­decz­nie zapra­sza miło­śni­ków muzy­ki do Kici­na. Pla­nu­je­my zor­ga­ni­zo­wa­nie kon­cer­tu na wodzie pod tytu­łem „Sąsie­dzi, jakich nie zna­cie”. Kon­cert roz­pocz­nie się przy staw­ku o godzi­nie 22 i potrwa ok. 1,5 godzi­ny. Wystą­pią pro­fe­sjo­nal­ni muzy­cy miesz­ka­ją­cy na tere­nie gmi­ny Czer­wo­nak oraz goście z Ukra­iny:
Emi­lia Szysz­ka – skrzyp­ce,
Adam Szysz­ka – for­te­pian,
Anna Hass-Nie­wie­dział – for­te­pian,
Piotr Nie­wie­dział – for­te­pian,
Jakub Czer­ski – pia­ni­no,
Oli­wia Smusz­kie­wicz – for­te­pian i flet,
Wik­tor Smusz­kie­wicz – sak­so­fon,
Lesia Lish­chen­ko – for­te­pian,
Vita­lij Rufov – woka­li­sta,
Iry­na Kyslen­ko – woka­list­ka.
Usły­szy­my rów­nież Orkie­strę KuSza — „Kul­tur­ka i Sza­cu­ne­czek” oraz Kiciń­ski Chór Kame­ral­ny.
Reży­se­rem kon­cer­tu będzie nasz sąsiad, reży­ser i aktor Artur Romań­ski.
Współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi wyda­rze­nia, wraz ze Sto­wa­rzy­sze­niem LEN, są lokal­ne spo­łecz­no­ści – Koło Gospo­dyń Wiej­skich „Kli­niec­ki Duet’’ oraz Rady Sołec­kie z Kici­na oraz z Klin.
Wyda­rze­nie objął hono­ro­wym Patro­na­tem Pan Mar­cin Wojt­ko­wiak — Wójt Gmi­ny Czer­wo­nak.
Na kon­cert zapra­sza­my wszyst­kich, któ­rym bli­ska jest pięk­na muzy­ka oraz malow­ni­czy Kicin.Od godz. 19 zapra­sza­my na wspól­ną bie­sia­dę — na uli­cy Wiej­skiej (przy pla­cu zabaw i siłow­ni) usta­wi­my dla Was wiel­kie sto­ły, tak aby­ście mogli usiąść wśród swo­ich bliż­szych i dal­szych sąsia­dów. Przy­nie­ście coś smacz­ne­go na wspól­ny stół – przy­da­dzą się sałat­ki i coś słod­kie­go. Pamię­taj­cie o napo­jach oraz o papie­ro­wych naczy­niach – tale­rzy­kach, kubecz­kach, sztućcach.Spotkanie uroz­ma­icą warsz­ta­ty two­rze­nia „lalek mota­nek”, ple­ce­nia wian­ków oraz two­rze­nia witra­ży z kwia­tów, któ­re przy­go­tu­ją panie z Koła Gospo­dyń Wiej­skich „Kli­niec­ki Duet”, a goście z Ukra­iny zapro­po­nu­ją warsz­ta­ty lepie­nia ukra­iń­skich pierogów.Wszystkim nam doskwie­ra brak cza­su. Zatrzy­maj­my się na chwi­lę. Spędź­my ten wie­czór wspól­nie w towa­rzy­stwie sąsia­dów i zna­jo­mych. Niech ten czas będzie oka­zją do spo­tka­nia przy pięk­nej muzy­ce. Zabierz­cie bli­skich i rodzi­nę – poczuj­my razem moc naszej społeczności!

Prośba o przekazanie 1 % podatku dla LNU

Zeszyt Kiciński

    Kicin, sty­czeń 2022

Jak dobrze wie­dzieć więcej,

Dro­gi inter­nau­to – sko­ro czy­tasz już naszą stro­nę, to wnio­sku­ję, że inte­re­su­je Cię Kicin i jego oko­li­ca. Powi­nie­neś wie­dzieć, że wyda­li­śmy kolej­ne „Zeszy­ty Kiciń­skie” a w nich: kapi­tal­ne opra­co­wa­nie doty­czą­ce naszej histo­rycz­no-przy­rod­ni­czej dro­gi łączą­cej Kicin i Wierzenicę.

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z tą publi­ka­cją. W cie­ka­wy i zwię­zły spo­sób możesz dowie­dzieć się napraw­dę dużo o tym kiciń­skim szlaku.

Dużo tzn. o uwa­run­ko­wa­niach przy­rod­ni­czych, słów kil­ka o histo­rii, zwię­zły opis tego co wyda­rza się na tej dro­dze w naszych czasach.

Wie­dza ta pozwo­li na inne spoj­rze­nie a może wspo­mo­że w dokształ­ce­niu dzie­ci i młodzieży.

Liczy­my na Pań­stwa komen­ta­rze i wnio­ski po prze­czy­ta­niu tej nie­wiel­kiej for­ma­to­wo, lektury.

Zeszyt są jesz­cze dostęp­ne. Moż­na je zamówić:

Tele­fon 722 111 550

Lub poprzez adres: len.biuro.kicin@wp.pl

Auto­rzy opra­co­wa­nia: bio­log Zbi­gniew Cel­ka, kra­jo­znaw­ca Leszek Lesicz­ka, polo­ni­sta Michał Rataj­czak oraz histo­ryk Witold Tyborowski.

Głosowanie na projekt

Witaj­cie, piszę w spra­wie pro­jek­tu ‚nad któ­rym inten­syw­nie pra­cu­je gru­pa osób , spra­wa doty­czy ław­ki mul­ti­me­dial­nej , któ­ra jest czę­ścią więk­sze­go pro­jek­tu histo­rycz­no-edu­ka­cyj­ne­go  . Pierw­sza ławecz­ka jak wie­cie ma sta­nąć koło kościo­ła w Kici­nie i upa­mięt­niać Pro­bosz­cza Zbi­gnie­wa Paw­la­ka , to tak na począ­tek kolej­ne to Jan  Kocha­now­ski , August  Ciesz­kow­ski  i następ­ni . (A teraz krót­ko , na ław­ce sie­dzi postać  oso­by upa­mięt­nio­nej przy ław­ce znaj­du­je się kod QR , któ­ry może­my zeska­no­wać , dalej zosta­nie­my prze­kie­ro­wa­ni na stro­nę z histo­rią któ­rą prze­czy­ta­my , zoba­czy­my film lub zdję­cia lub wysłu­cha­my opo­wie­ści czy­ta­nej przez lek­to­ra na ław­ce moż­na będzie, przy­siąść w kil­ka osób ) . Całość pro­jek­tu chce­my finan­so­wać ze środ­ków pozy­ska­nych z zewnątrz . Mag­da i Paweł ostro nad tym pra­cu­ją.  Obec­nie został roz­pi­sa­ny kon­kurs w Gmi­nie Czer­wo­nak gdzie apli­ku­je­my o środ­ki. 
Teraz od Wasze­go zaan­ga­żo­wa­nia oraz deter­mi­na­cji  zale­żeć będzie czy pro­jekt wystar­tu­je. Prze­sy­łam Wam dro­dzy Sąsie­dzi ulot­kę w , któ­rą wyko­rzy­staj­cie w poczcie elek­tro­nicz­nej lub w mediach spo­łecz­no­ściach . Nale­ży pamię­tać , że to ilość odda­nych gło­sów zade­cy­du­je o powo­dze­niu pro­jek­tu. Pamię­tać nale­ży , że Kicin jest pięk­ny ma rów­nież cie­ka­wą histo­rię ale nie jest pęp­kiem świa­ta. Teraz liczą się pla­ce zabaw , urzą­dze­nia aero­bo­we i inne pomy­sły rów­nie war­to­ścio­we. 
Odsy­łam rów­nież do lin­ku z gło­so­wa­niem nasz pro­jekt to 5 .
https://czerwonak.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski
Oso­by zaan­ga­żo­wa­ne i popie­ra­ją­ce pro­jekt pro­szę o uzu­peł­nie­nie moje­go listu. 
Z góry dzię­ku­ję za zaan­ga­żo­wa­nie .
Do zoba­cze­nia na zebra­niu człon­kow­skim .
Czwar­tek 16.09.2021. godz. 19.30  Wigwam . Tadeusz 

Nocne wyjście Lednica — Kicin

Na dzień 17 wrze­śnia pla­nu­je­my impre­zę pot tytu­łem „ Noc­ne wyj­ście Led­ni­ca , Marusz­ka , Kli­ny Kicin  „
Impre­za ma cha­rak­ter ple­ne­ro­wy  jest to typo­wy noc­ny marsz  bez pośpie­chu, zaha­czy­my o kli­ma­ty histo­rycz­ne. Nie trze­ba być spor­tow­cem , jedy­ne co trze­ba to trze­ba chcieć. 
Spo­ty­ka­my się o godz. 22.00 w Led­ni­cy pod Bra­mą Rybą i wyru­sza­my pie­szo w kie­run­ku Dąbrów­ki Kościel­nej dalej w stro­nę  Uro­czy­ska Marusz­ka  , koń­czy­my w Kici­nie do przej­ścia mamy oko­ło 33 km. 
To tra­sa na oko­ło 5–7 godzin. 
Zapra­sza­my ser­decz­nie  Was oraz Waszych zna­jo­mych . Nie trze­ba się reje­stro­wać, kto chęt­ny ten idzie. 

Wstęp­na trasa:

https://www.google.pl/maps/dir/Jezioro+Lednica/D%C4%85br%C3%B3wka+Ko%C5%9Bcielna/Kicin/@52.5050128,17.0750422,13z/data=!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x47048bfe0fdeb9d9:0x4ae36f22b88e766d!2 m²!1d17.3739506!2d52.5333992!1m5!1m1!1s0x4704615f3bf9026d:0xc546bfd329891f95!2 m²!1d17.1691273!2d52.5692674!1m5!1m1!1s0x47045dac69eddacb:0xdd6e3eef1f9163af!2 m²!1d17.0205866!2d52.4651931!3e2?hl=pl

Tade­usz Soiński 

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej