Koncert na wodzie“ — wystawa fotografii

Biesiada i koncert na wodzie 25.06.2022.

Koncert na wodzie — sąsiedzi jakich nie znacie — 25.06.2022

Sto­wa­rzy­sze­nie LEN już dzi­siaj ser­decz­nie zapra­sza miło­śni­ków muzy­ki do Kici­na. Pla­nu­je­my zor­ga­ni­zo­wa­nie kon­cer­tu na wodzie pod tytu­łem „Sąsie­dzi, jakich nie zna­cie”. Kon­cert roz­pocz­nie się przy staw­ku o godzi­nie 22 i potrwa ok. 1,5 godzi­ny. Wystą­pią pro­fe­sjo­nal­ni muzy­cy miesz­ka­ją­cy na tere­nie gmi­ny Czer­wo­nak oraz goście z Ukra­iny:
Emi­lia Szysz­ka – skrzyp­ce,
Adam Szysz­ka – for­te­pian,
Anna Hass-Nie­wie­dział – for­te­pian,
Piotr Nie­wie­dział – for­te­pian,
Jakub Czer­ski – pia­ni­no,
Oli­wia Smusz­kie­wicz – for­te­pian i flet,
Wik­tor Smusz­kie­wicz – sak­so­fon,
Lesia Lish­chen­ko – for­te­pian,
Vita­lij Rufov – woka­li­sta,
Iry­na Kyslen­ko – woka­list­ka.
Usły­szy­my rów­nież Orkie­strę KuSza — „Kul­tur­ka i Sza­cu­ne­czek” oraz Kiciń­ski Chór Kame­ral­ny.
Reży­se­rem kon­cer­tu będzie nasz sąsiad, reży­ser i aktor Artur Romań­ski.
Współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi wyda­rze­nia, wraz ze Sto­wa­rzy­sze­niem LEN, są lokal­ne spo­łecz­no­ści – Koło Gospo­dyń Wiej­skich „Kli­niec­ki Duet’’ oraz Rady Sołec­kie z Kici­na oraz z Klin.
Wyda­rze­nie objął hono­ro­wym Patro­na­tem Pan Mar­cin Wojt­ko­wiak — Wójt Gmi­ny Czer­wo­nak.
Na kon­cert zapra­sza­my wszyst­kich, któ­rym bli­ska jest pięk­na muzy­ka oraz malow­ni­czy Kicin.Od godz. 19 zapra­sza­my na wspól­ną bie­sia­dę — na uli­cy Wiej­skiej (przy pla­cu zabaw i siłow­ni) usta­wi­my dla Was wiel­kie sto­ły, tak aby­ście mogli usiąść wśród swo­ich bliż­szych i dal­szych sąsia­dów. Przy­nie­ście coś smacz­ne­go na wspól­ny stół – przy­da­dzą się sałat­ki i coś słod­kie­go. Pamię­taj­cie o napo­jach oraz o papie­ro­wych naczy­niach – tale­rzy­kach, kubecz­kach, sztućcach.Spotkanie uroz­ma­icą warsz­ta­ty two­rze­nia „lalek mota­nek”, ple­ce­nia wian­ków oraz two­rze­nia witra­ży z kwia­tów, któ­re przy­go­tu­ją panie z Koła Gospo­dyń Wiej­skich „Kli­niec­ki Duet”, a goście z Ukra­iny zapro­po­nu­ją warsz­ta­ty lepie­nia ukra­iń­skich pierogów.Wszystkim nam doskwie­ra brak cza­su. Zatrzy­maj­my się na chwi­lę. Spędź­my ten wie­czór wspól­nie w towa­rzy­stwie sąsia­dów i zna­jo­mych. Niech ten czas będzie oka­zją do spo­tka­nia przy pięk­nej muzy­ce. Zabierz­cie bli­skich i rodzi­nę – poczuj­my razem moc naszej społeczności!

Prośba o przekazanie 1 % podatku dla LNU

Zeszyt Kiciński

    Kicin, sty­czeń 2022

Jak dobrze wie­dzieć więcej,

Dro­gi inter­nau­to – sko­ro czy­tasz już naszą stro­nę, to wnio­sku­ję, że inte­re­su­je Cię Kicin i jego oko­li­ca. Powi­nie­neś wie­dzieć, że wyda­li­śmy kolej­ne „Zeszy­ty Kiciń­skie” a w nich: kapi­tal­ne opra­co­wa­nie doty­czą­ce naszej histo­rycz­no-przy­rod­ni­czej dro­gi łączą­cej Kicin i Wierzenicę.

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z tą publi­ka­cją. W cie­ka­wy i zwię­zły spo­sób możesz dowie­dzieć się napraw­dę dużo o tym kiciń­skim szlaku.

Dużo tzn. o uwa­run­ko­wa­niach przy­rod­ni­czych, słów kil­ka o histo­rii, zwię­zły opis tego co wyda­rza się na tej dro­dze w naszych czasach.

Wie­dza ta pozwo­li na inne spoj­rze­nie a może wspo­mo­że w dokształ­ce­niu dzie­ci i młodzieży.

Liczy­my na Pań­stwa komen­ta­rze i wnio­ski po prze­czy­ta­niu tej nie­wiel­kiej for­ma­to­wo, lektury.

Zeszyt są jesz­cze dostęp­ne. Moż­na je zamówić:

Tele­fon 722 111 550

Lub poprzez adres: len.biuro.kicin@wp.pl

Auto­rzy opra­co­wa­nia: bio­log Zbi­gniew Cel­ka, kra­jo­znaw­ca Leszek Lesicz­ka, polo­ni­sta Michał Rataj­czak oraz histo­ryk Witold Tyborowski.

Głosowanie na projekt

Witaj­cie, piszę w spra­wie pro­jek­tu ‚nad któ­rym inten­syw­nie pra­cu­je gru­pa osób , spra­wa doty­czy ław­ki mul­ti­me­dial­nej , któ­ra jest czę­ścią więk­sze­go pro­jek­tu histo­rycz­no-edu­ka­cyj­ne­go  . Pierw­sza ławecz­ka jak wie­cie ma sta­nąć koło kościo­ła w Kici­nie i upa­mięt­niać Pro­bosz­cza Zbi­gnie­wa Paw­la­ka , to tak na począ­tek kolej­ne to Jan  Kocha­now­ski , August  Ciesz­kow­ski  i następ­ni . (A teraz krót­ko , na ław­ce sie­dzi postać  oso­by upa­mięt­nio­nej przy ław­ce znaj­du­je się kod QR , któ­ry może­my zeska­no­wać , dalej zosta­nie­my prze­kie­ro­wa­ni na stro­nę z histo­rią któ­rą prze­czy­ta­my , zoba­czy­my film lub zdję­cia lub wysłu­cha­my opo­wie­ści czy­ta­nej przez lek­to­ra na ław­ce moż­na będzie, przy­siąść w kil­ka osób ) . Całość pro­jek­tu chce­my finan­so­wać ze środ­ków pozy­ska­nych z zewnątrz . Mag­da i Paweł ostro nad tym pra­cu­ją.  Obec­nie został roz­pi­sa­ny kon­kurs w Gmi­nie Czer­wo­nak gdzie apli­ku­je­my o środ­ki. 
Teraz od Wasze­go zaan­ga­żo­wa­nia oraz deter­mi­na­cji  zale­żeć będzie czy pro­jekt wystar­tu­je. Prze­sy­łam Wam dro­dzy Sąsie­dzi ulot­kę w , któ­rą wyko­rzy­staj­cie w poczcie elek­tro­nicz­nej lub w mediach spo­łecz­no­ściach . Nale­ży pamię­tać , że to ilość odda­nych gło­sów zade­cy­du­je o powo­dze­niu pro­jek­tu. Pamię­tać nale­ży , że Kicin jest pięk­ny ma rów­nież cie­ka­wą histo­rię ale nie jest pęp­kiem świa­ta. Teraz liczą się pla­ce zabaw , urzą­dze­nia aero­bo­we i inne pomy­sły rów­nie war­to­ścio­we. 
Odsy­łam rów­nież do lin­ku z gło­so­wa­niem nasz pro­jekt to 5 .
https://czerwonak.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski
Oso­by zaan­ga­żo­wa­ne i popie­ra­ją­ce pro­jekt pro­szę o uzu­peł­nie­nie moje­go listu. 
Z góry dzię­ku­ję za zaan­ga­żo­wa­nie .
Do zoba­cze­nia na zebra­niu człon­kow­skim .
Czwar­tek 16.09.2021. godz. 19.30  Wigwam . Tadeusz 

Nocne wyjście Lednica — Kicin

Na dzień 17 wrze­śnia pla­nu­je­my impre­zę pot tytu­łem „ Noc­ne wyj­ście Led­ni­ca , Marusz­ka , Kli­ny Kicin  „
Impre­za ma cha­rak­ter ple­ne­ro­wy  jest to typo­wy noc­ny marsz  bez pośpie­chu, zaha­czy­my o kli­ma­ty histo­rycz­ne. Nie trze­ba być spor­tow­cem , jedy­ne co trze­ba to trze­ba chcieć. 
Spo­ty­ka­my się o godz. 22.00 w Led­ni­cy pod Bra­mą Rybą i wyru­sza­my pie­szo w kie­run­ku Dąbrów­ki Kościel­nej dalej w stro­nę  Uro­czy­ska Marusz­ka  , koń­czy­my w Kici­nie do przej­ścia mamy oko­ło 33 km. 
To tra­sa na oko­ło 5–7 godzin. 
Zapra­sza­my ser­decz­nie  Was oraz Waszych zna­jo­mych . Nie trze­ba się reje­stro­wać, kto chęt­ny ten idzie. 

Wstęp­na trasa:

https://www.google.pl/maps/dir/Jezioro+Lednica/D%C4%85br%C3%B3wka+Ko%C5%9Bcielna/Kicin/@52.5050128,17.0750422,13z/data=!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x47048bfe0fdeb9d9:0x4ae36f22b88e766d!2 m²!1d17.3739506!2d52.5333992!1m5!1m1!1s0x4704615f3bf9026d:0xc546bfd329891f95!2 m²!1d17.1691273!2d52.5692674!1m5!1m1!1s0x47045dac69eddacb:0xdd6e3eef1f9163af!2 m²!1d17.0205866!2d52.4651931!3e2?hl=pl

Tade­usz Soiński 

Zebranie Lnu

Sza­now­ni Człon­ko­wie i sym­pa­ty­cy sto­wa­rzy­sze­nia , 
Infor­mu­ję że na dzień 16 wrze­śnia  zwo­łu­ję zebra­nie robo­cze zarzą­du oraz człon­ków. Miej­sce spo­tka­nia:  Wigwam Łysa Góra.  Godzi­na 19.30 Do dnia 5  wrze­śnia pro­szę o prze­sy­ła­nie punk­tów do agen­dy.
na dzień dzi­siej­szy są to :
Infor­ma­cja na temat dzia­łań Bros w tym  ponie­sio­ne kosz­ty .
Infor­ma­cja o spły­wie kaja­ko­wym .
Biu­le­tyn Infor­ma­cyj­ny wyda­nie dru­gie. 
Pro­jekt ławecz­ka  infor­ma­cja o zaan­ga­żo­wa­niu.
Pro­jekt Kon­cert na wodzie 2022 .
W cza­sie spo­tka­nia będzie moż­na wypeł­nić i zło­żyć dekla­ra­cję człon­kow­ską doty­czy sympatyków 

Zarząd

Relacja ze spływu kajakowego 26–29 lipiec. WARTA 2021

Chcia­ło­by się powie­dzieć „spły­wa­my przed Covi­dem” albo „A jed­nak się uda­ło”!!. Dłu­go ocze­ki­wa­ny i zapo­wia­da­ny, przez nowy zarząd nasze­go sto­wa­rzy­sze­nia, spływ kaja­ko­wy po rze­ce War­cie na odcin­ku od miej­sco­wo­ści Ląd do Czer­wo­na­ka, uda­ło się zre­ali­zo­wać przy sprzy­ja­ją­cej pogo­dzie i w dobrych humo­rach! 26-tego gru­pa skła­da­ła się z człon­ków sto­wa­rzy­sze­nia oraz sym­pa­ty­ków i liczy­ła 22 oso­by. Naj­młod­szy wśród nas Leon skoń­czył 12 lat a naj­star­szy pan Jurek 73. Wyjazd z Kici­na auto­bu­su oraz samo­cho­du z przy­cze­pą towa­ro­wa, musiał zro­bić wra­że­nie, bo na pętli żegna­ła nas spo­ra grup­ka miesz­kań­ców. Kaja­ki mia­ły  cze­kać w pierw­szej mari­nie. Plan zakła­dał, że tra­sę prze­pły­nie­my w 4 dni. Cała tra­sa ok. 132 km podzie­lo­na zosta­ła przez p.Bogusława Gry­gie­ra na odcinki:

 • / Dzień 1. Start: Ląd – meta: Nowe Mia­sto nad Wartą.

                  Łącz­nie 42 km.

    Lądo­wa­nie w mari­nie Przy­stań pod Bocia­nem…. Faj­nie jest!. W Lądzie pla­no­wa­ny był pobyt na tere­nie zako­nu cyster­skie­go, któ­re­go jed­nak nie uda­ło nam się zwie­dzić z prze­wod­ni­kiem. Nie zgra­ły się cza­so­wo godzi­ny pra­cy prze­wod­ni­ka z naszym star­tem, ale każ­dy chęt­ny zapo­znał się z impo­nu­ją­cą histo­rią tego miej­sca, gdzie licz­ni kró­lo­wie czę­sto prze­by­wa­li. W mię­dzy­cza­sie dostar­czo­no 2 oso­bo­we kaja­ki. Tuż przed star­tem – każ­dy z nas poczę­sto­wał się świe­żą droż­dżów­ką bądź pącz­kiem i  nabrał dodat­ko­wej ener­gii. Rze­ka cze­ka­ła na nas tuż za cyplem… cicho, sze­ro­ko, zie­lo­no a pięk­na, sło­necz­na pogo­da zapra­sza­ła do relaksu.

 27.07.2021 / Dzień 2 – Start: Nowe Mia­sto nad War­tą – meta: port rzecz­ny Śrem.

Tra­sa ok.33 km.

O ile pierw­sze­go dnia pły­nę­li­śmy raczej wśród pól tak teraz kra­jo­braz nie­co się zmie­niał. Brze­gi czę­ścio­wo pora­sta­ły nad­brzeż­ne krze­wy i lasy. Pogo­da nadal sprzy­ja­ła, rze­ka jed­nak nie pozwa­la­ła na zupeł­nie bier­ne sie­dze­nie w kaja­ku, ponie­waż kory­to moc­no mean­dru­je przez co nurt zmie­nia się co kil­ka­dzie­siąt metrów. Naszej gru­pie nadal pil­nie przy­glą­da­ją się cza­ple siwe, pod­fru­wa­jąc Baza w Śre­mie nie była – jak obie­cy­wał od mie­sią­ca zarząd­ca – przy­go­to­wa­na na nasz pobyt. Tutaj natra­fi­li­śmy na pro­ble­my tech­nicz­ne róż­ne­go rodza­ju. Jed­nak cóż to za pro­blem na wytraw­nych wod­nia­ków? – zro­bić prysz­nic z węża ogro­do­we­go albo poszu­kać toa­le­ty z saper­ką w tere­nie? Na szczę­ście baza sąsia­du­je z otwar­ty­mi tere­na­mi. Wie­czór był pogod­ny więc „ruszy­li­śmy w mia­sto”, by spraw­dzić kuch­nię regio­nal­ną. Pole­ca­my – było war­to! W nocy pada­ło chwi­lę. Jed­nak zanim się zdo­ła­li­śmy pozbie­rać po śnia­da­niu, wszyst­ko zdą­ży­ło wyschnąć. Słoń­ca zno­wu dla nas wróciło.

 • Dzień 3 – Start port rzecz­ny w Śre­mie – meta: pla­ża w pobli­żu   drew­nia­ne­go kościo­ła w Roga­lin­ku. Odci­nek ok. 27 km. Po kolej­nym, roz­ko­ły­sa­nym i sło­necz­nym, dniu cze­ka­ła na nas prze­stań na „dzi­ko” w Roga­lin­ku. Tutaj, wie­dząc wcze­śniej o sytu­acji, zosta­ły zamó­wio­ne WC-Toy­toy oraz sta­cja z wodą do mycia. Wie­czór chciał nam popsuć humor krót­ko­trwa­łym desz­czem, lecz byli­śmy i na to przy­go­to­wa­ni, zama­wia­jąc kola­cję w kli­ma­tycz­nej restau­ra­cji przy­po­mi­na­ją­cej jeden z pawi­lo­nów poznań­skiej pal­miar­ni… pole­ca­my i to miejsce.

 • Dzień 4 – Start: Roga­li­nek – meta: mari­na Czerwonak.

        Ok.32 km

Na ostat­ni dzień przy­wi­tał nas sło­necz­nym poran­kiem. Na brze­gach poja­wia­ło się coraz wię­cej zabu­do­wań – to znak, że zbli­ża­my się do Lubo­nia i Pozna­nia. Cza­su dużo, więc wod­niac­kim zwy­cza­jem robi­my z kaja­ków „tra­twę” i pły­nie­my tak kolej­ne kilo­me­try. Dopły­wa­my do Pozna­nia – będzie czas na prze­rwę  lody na przy­sta­ni przy War­to­stra­dzie. Przed nami jesz­cze 40 min. do celu….. a tam nasza czer­wo­nac­ka mari­na, któ­ra w porów­na­niu z opi­sa­ny­mi powy­żej spra­wia wra­że­nie wręcz dosko­na­łe. Widać dba­łość o czy­stość, orga­ni­za­cję i otwr­tość w sto­sun­ku do gości. Bra­wo dla Akwe­nu. Dodat­ko­wo cze­ka­ła na nas jesz­cze jed­na nie­spo­dzian­ka! Zno­wu świe­że droż­dżów­ki!! Słod­ki począ­tek – słod­ki koniec. Łącz­nie 134 km i chcia­ło­by się więcej.


 

Robert Mici­niak

Uczest­nik spływu

Komunikat z dnia 08.04.2021.

KOMUNIKAT z dnia 08.04.2021.

Infor­mu­je­my , że w związ­ku z rezy­gna­cją ze sta­no­wi­ska Pre­ze­sa Zarzą­du Pana Andrze­ja Maj­chrza­ka oraz jego dekla­ra­cją  zawie­sze­nia aktyw­no­ści spo­łecz­nej, Wal­ne Zgro­ma­dze­nie Człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia Zrów­no­wa­żo­ne­go Roz­wo­ju Kici­na i Oko­lic Len  doko­na­ło wybo­ru nowych władz na obec­ną nową kaden­cję  . W wyni­ku prze­pro­wa­dzo­nych wybo­rów w dniu 07.04.202  Pre­ze­sem Zarzą­du został wybra­ny Pan Tade­usz Soiń­ski , Wice­pre­ze­sem Robert Mici­niak , Sekre­ta­rzem Zarzą­du Pani Ewa Piro­gow­ska  . Został rów­nież wybra­ny  nowy skład człon­kow­ski  w oso­bach:     Hono­ra­ta Kli­mec­ka , Maria Dra­gon,  Jacek Napion­tek ,  Paweł Woj­cie­chow­ski ,  Leszek Lesicz­ka ,  Woj­ciech Sobań­ski .  Ustę­pu­ją­ce­mu Zarzą­do­wi dzię­ku­je­my za wie­lo­let­nią pra­cę na rzecz spo­łecz­no­ści lokal­nej, życząc jed­no­cze­śnie wie­lu aktyw­no­ści w życiu spo­łecz­nym oraz zawodowym. 

Pra­gnie­my rów­nież poin­for­mo­wać , że obec­na sie­dzi­ba Sto­wa­rzy­sze­nia Len  mie­ści się  w Kici­nie   62–004 uli­ca Okręż­na 18.

 Tele­fon kon­tak­to­wy  to :+48  722 111 550  pocz­ta do biu­ra zarzą­du  to: len.biuro.kicin@wp.pl

Zachę­ca­my do kontaktu. 

 • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

 • Członkowie honorowi

 • Chcesz się do nas przyłączyć?

  Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

  Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

  Więcej