Kontakt

Dane kon­tak­to­we:

Sto­wa­rzy­sze­nie Na Rzecz Zrów­no­wa­żo­ne­go Roz­wo­ju Kici­na i Oko­lic — „LEN

KRS: 0000299918

NIP: 7773070124

REGON: 300800375

Adres: ul. Okręż­na 18, 62–004 Kicin

e‑mail: len.biuro.kicin@wp.pl

tel.: :+48  722 111 550

Kon­to Sto­wa­rzy­sze­nia (neo BANK): 51 9068 1013 0000 0000 0125 9101

Skład­ka rocz­na: 120,00 zł

Pro­si­my o  dobro­wol­ne dat­ki na wspar­cie dzia­łań sta­tu­to­wych Sto­wa­rzy­sze­nia. W takim wypad­ku pisz­cie w tytu­le prze­le­wu: „Daro­wi­zna na cele statutowe“.

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej