Ksiądz Zbigniew Pawlak

Ksiądz Zbi­gniew Paw­lak — Pierw­szy Hono­ro­wy Czło­nek Stowarzyszenia

Sto­wa­rzy­sze­nie, zgod­nie z § 11 p. 4 Sta­tu­tu, ma moż­li­wość powo­ły­wać Człon­ków Hono­ro­wych.  Pierw­szym Hono­ro­wym Człon­kiem Sto­wa­rzy­sze­nia został nasz Pro­boszcz ksiądz kano­nik Zbi­gniew Paw­lak. Posłu­gę kapłań­ską spra­wo­wał ponad 50 lat.

W Kici­nie funk­cję pro­bosz­cza objął w 1978 r. Dla wszyst­kich zna­ny, jako kapłan – wybit­ny inte­lek­tu­ali­sta, czło­wiek wszech­stron­nie wykształ­co­ny. Stu­dio­wał teo­lo­gię i  filo­zo­fię. Znał kil­ka języ­ków. Nie­któ­rych uczył się po to, by poznać w ory­gi­na­le daną „pra­cę” (biblia, książ­ki). Napi­sał pra­cę dok­tor­ską. Na Piel­grzym­kach War­szaw­skich pro­wa­dził gru­py mię­dzy­na­ro­do­we, grał na gita­rze. Był przy­ja­cie­lem księ­dza Uszyń­skie­go, sze­fa i prze­wod­ni­ka Piel­grzym­ki War­szaw­skiej. Przez pewien czas miesz­kał w jed­nym poko­ju z poetą ks. J.Twardowskim. Poeta czę­sto gdzieś zosta­wiał klu­cze od miesz­ka­nia i dla­te­go, żeby dostać się do środ­ka z ks. Paw­la­kiem na I pię­tro, przez okno wcho­dzi­li po drabinie.

Ksiądz Paw­lak stu­dio­wał filo­zo­fię mię­dzy inny­mi pod kie­run­kiem prof. Karo­la Woj­ty­ły. Obaj otrzy­ma­li od artyst­ki takie same gobe­li­ny przed­sta­wia­ją­ce Mak­sy­mi­lia­na Marię Kol­be­go. Nasz były pro­boszcz spra­wo­wał w para­fii Wszyst­kich Świę­tych na Gro­bli w Pozna­niu, cało­do­bo­wy dyżur dla stu­den­tów. Był bar­dzo aktyw­nym kapła­nem,  redak­to­rem naczel­nym Prze­wod­ni­ka Kato­lic­kie­go, kape­la­nem KIK‑u, wykła­dow­cą na Aka­de­mii Medycz­nej, UAM-ie i w Semi­na­rium Duchow­nym w Pozna­niu; uczył reli­gii w róż­nych szko­łach, całe rze­sze stu­den­tów uwa­ża­ło go za swe­go Ojca Duchow­ne­go. Wspa­nia­ły kazno­dzie­ja, mów­ca,  wraż­li­wy czło­wiek, este­ta i asce­ta. Ope­ro­wał pięk­nym języ­kiem lite­rac­kim w mowie i piśmie. Gło­sił kaza­nia (wykła­dy) dla leka­rzy, kapła­nów, nauczy­cie­li, pro­fe­so­rów i góra­li. Pra­co­wał w hospi­cjum, opie­ku­jąc się nie­ule­czal­nie cho­ry­mi. Opro­wa­dzał mło­dych ludzi po górach. Napi­sał mię­dzy inny­mi: „A‑Z Katolicyzmu”(współredakcja), „Czło­wiek w kon­tak­cie z Bogiem”.

W 2000 r. na ręce papie­ża zło­żył w Waty­ka­nie album z Miste­rium Zba­wi­cie­la pro­sząc o bło­go­sła­wień­stwo dla swo­ich para­fian. Ksiądz Zbi­gniew Paw­lak  był kapła­nem wiel­kiej mądro­ści i wiel­kie­go ser­ca. Sto­wa­rzy­sze­nie LEN wie­le zawdzię­cza ks. Paw­la­ko­wi i mimo, że go już nie ma wśród nas to ducho­wo pozo­sta­nie naszym hono­ro­wym człon­kiem na zawsze.

L.Lesiczka, G.Jedlikowski

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej