O nas

Sprawozdania z działalności

Jako orga­ni­za­cja pożyt­ku publicz­ne­go mamy obo­wią­zek corocz­ne­go przy­go­to­wa­nia spra­woz­da­nia z dzia­łal­no­ści nasze­go Sto­wa­rzy­sze­nia. Spra­woz­da­nia są spo­rzą­dza­ne przez bie­głe­go księgowego.

Zapra­sza­my do skon­sul­to­wa­nia stro­ny Mini­ster­stwa Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej.  Pod poniż­szym lin­kiem znaj­dą Pań­stwo wszel­kie nasze spra­woz­da­nia z dzia­łal­no­ści: mery­to­rycz­ne oraz finan­so­we. Nale­ży wpi­sać nr KRS Sto­wa­rzy­sze­nia, czy­li 0000299918.

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search

 

 

Zobacz wię­cej…

Statut

Poniż­szy arty­kuł zwie­ra peł­ną treść obo­wią­zu­ją­ce­go sta­tu­tu nasze­go sto­wa­rzy­sze­nia. Ser­decz­nie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z nim.

Zobacz wię­cej…

Władze stowarzyszenia

Dane doty­czą­ce człon­ków Zarządu:
Pre­zes Tade­usz Soiński
Sekre­tarz Ewa Piro­gow­ska
Wice­pre­zes Robert Mici­niak
Czło­nek Paweł Woj­cie­chow­ski
Czło­nek Maria Dra­gon

Dlaczego LEN?

Pierw­sze wzmian­ki o miej­sco­wo­ści Kicin pocho­dzą z 1316 r. i zawar­te są w doku­men­cie bisku­pa Jana Doli­wy dla tutej­sze­go sołec­twa. Nazwa pocho­dzi praw­do­po­dob­nie od sło­wa uży­wa­ne­go jako okre­śle­nie snop­ka lnu — kyci­no. W doku­men­tach śre­dnio­wiecz­nych noto­wa­ny jest tak­że jako „Kici­no”, Kyczyna”.

Zobacz wię­cej…

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej