O nas

Sprawozdania z działalności

Jako orga­ni­za­cja pożyt­ku publicz­ne­go mamy obo­wią­zek corocz­ne­go przy­go­to­wa­nia spra­woz­da­nia z dzia­łal­no­ści nasze­go Sto­wa­rzy­sze­nia. Spra­woz­da­nia są spo­rzą­dza­ne przez bie­głe­go księgowego.

Zapra­sza­my do skon­sul­to­wa­nia stro­ny Mini­ster­stwa Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej.  Pod poniż­szym lin­kiem znaj­dą Pań­stwo wszel­kie nasze spra­woz­da­nia z dzia­łal­no­ści: mery­to­rycz­ne oraz finan­so­we. Nale­ży wpi­sać nr KRS Sto­wa­rzy­sze­nia, czy­li 0000299918.

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search

 

 

Zobacz wię­cej…

Benigna i Janusz Jaskulscy

Gdy w 1996 roku Ewa Mazur zało­ży­ła Sto­wa­rzy­sze­nie zaj­mu­ją­ce się gro­ma­dze­niem środ­ków na odno­wę dzwo­nów, wte­dy na hory­za­on­cie poja­wi­li się Beni­gna i Janusz Jaskul­scy. Włą­czy­li się w tą akcję i tak już w grud­niu (1996 r) roz­po­czął się cykl kon­cer­tów w Kiciń­skim kościół­ku. Były wspa­nia­łe, na bar­dzo wyso­kim pozio­mie arty­stycz­nym, wystę­py zna­nych oso­bi­sto­ści ze świa­ta muzycz­ne­go. Od tam­tych chwil Jaskul­scy zako­cha­li się w Kici­nie. Zako­cha­li się w Kościół­ku, Św. Józe­fie, w Księ­dzu Paw­la­ku, w kra­jo­bra­zie – polach i lasach, ale tak­że ludziach z Kici­na. Czę­sto roz­ma­wia­li o wio­sce, o ludziach z Kici­na. I zasta­na­wia­li się jak pomóc Kici­nia­kom. Co roku przy­wo­zi­li do Kici­na róż­nych arty­stów, któ­rzy wystę­po­wa­li w kościół­ku. Kon­cer­ty, któ­re odby­wa­ły się w Muzeum Instru­men­tów Muzycz­nych póź­niej (a nie­raz w tym samym dniu) mia­ły miej­sce w Świą­ty­ni kiciń­skiej. Na tym nie poprze­sta­li i Beni­gna Jaskul­ska sama wystę­po­wa­ła w kon­cer­tach w Kici­nie. Myśle­li tak­że (i usil­nie zmie­rza­li do tego) żeby stwo­rzyć orga­ni­za­cję (sto­wa­rzy­sze­nie?) na wzór dzi­siej­sze­go LNU. Ich miłość do Kici­na wyda­je wspa­nia­łe owoce.

Zobacz wię­cej…

Jacek Kowalski

Jacek Kowal­ski – hono­ro­wy czło­nek Sto­wa­rzy­sze­nia „LEN

W piąt­ko­wy wie­czór 19 wrze­śnia gości­li­śmy Jac­ka Kowal­skie­go. Jego pobyt był wyni­kiem uchwa­ły, jaką pod­ję­li­śmy na wal­nym zebra­niu o przy­ję­ciu go w poczet hono­ro­wych człon­ków sto­wa­rzy­sze­nia. Obda­rzy­li­śmy Go tym tytu­łem za to, że gdy wie­le lat temu zauro­czył się naszą oko­li­cą, zwłasz­cza drew­nia­nym kościół­kiem św. Józe­fa, napi­sał tomik wier­szy pt. „Na kośció­łek drew­nia­ny w Kici­nie”. W 2001 roku został on biblio­fil­sko wyda­ny i połą­czo­ny z zary­sem histo­rii kościo­ła i para­fii. Jeśli ktoś nie zna bli­żej twór­czo­ści Jac­ka Kowal­skie­go war­to z nią się zapo­znać choć­by, dla­te­go, że jest poprzez hono­ro­we człon­ko­stwo ści­ślej zwią­za­ny z naszą miejscowością.

Zobacz wię­cej…

Ksiądz Zbigniew Pawlak

Ksiądz Zbi­gniew Paw­lak — Pierw­szy Hono­ro­wy Czło­nek Stowarzyszenia

Sto­wa­rzy­sze­nie, zgod­nie z § 11 p. 4 Sta­tu­tu, ma moż­li­wość powo­ły­wać Człon­ków Hono­ro­wych.  Pierw­szym Hono­ro­wym Człon­kiem Sto­wa­rzy­sze­nia został nasz Pro­boszcz ksiądz kano­nik Zbi­gniew Paw­lak. Posłu­gę kapłań­ską spra­wo­wał ponad 50 lat.

Zobacz wię­cej…

Statut

Poniż­szy arty­kuł zwie­ra peł­ną treść obo­wią­zu­ją­ce­go sta­tu­tu nasze­go sto­wa­rzy­sze­nia. Ser­decz­nie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z nim.

Zobacz wię­cej…

Władze stowarzyszenia

Dane doty­czą­ce człon­ków Zarządu:
Pre­zes Tade­usz Soiński
Sekre­tarz Ewa Piro­gow­ska
Wice­pre­zes Robert Mici­niak
Czło­nek Paweł Woj­cie­chow­ski
Czło­nek Maria Dra­gon

Dlaczego LEN?

Pierw­sze wzmian­ki o miej­sco­wo­ści Kicin pocho­dzą z 1316 r. i zawar­te są w doku­men­cie bisku­pa Jana Doli­wy dla tutej­sze­go sołec­twa. Nazwa pocho­dzi praw­do­po­dob­nie od sło­wa uży­wa­ne­go jako okre­śle­nie snop­ka lnu — kyci­no. W doku­men­tach śre­dnio­wiecz­nych noto­wa­ny jest tak­że jako „Kici­no”, Kyczyna”.

Zobacz wię­cej…

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej