Czasopisma

Zeszyty Kicińskie

Sto­wa­rzy­sze­nie LEN to ini­cja­ty­wa miesz­kań­ców oraz sym­pa­ty­ków Kici­na i jego oko­lic. Jed­nym z pod­sta­wo­wych celów, jakie sobie posta­wi­li­śmy to inte­gra­cja miesz­kań­ców. Układ demo­gra­ficz­ny Kici­na szyb­ko ule­ga prze­obra­że­niu. Z tego powo­du posta­no­wi­li­śmy zgro­ma­dzić jak naj­wię­cej infor­ma­cji o naszej oko­li­cy. Są to dane histo­rycz­ne, przy­rod­ni­cze, spo­łecz­ne i inne. Dla jed­nych będzie to przy­po­mnie­nie a dla innych — nowych miesz­kań­ców oka­zja do pozna­nia swo­jej nowej „małej ojczy­zny”. Będzie­my sta­rać się w mia­rę moż­li­wo­ści przy­bli­żać te infor­ma­cje poprzez druk „Zeszy­tów Kicińskich”.

Zobacz wię­cej…

Wieści kicińskie

Odda­je­my do rąk Czy­tel­ni­ków „Wie­ści Kiciń­skie”. Uka­zu­je­my w nich zwy­kłych ludzi, ich histo­rie, teren, na któ­rym pra­cu­je­my; pró­bu­je­my docie­kać intry­gu­ją­cych zda­rzeń, odtwa­rzać zapo­mnia­ne być może fak­ty i w ten spo­sób przed­sta­wić obraz życia naszych miesz­kań­ców wraz z pale­tą barw śro­do­wi­ska naturalnego.

Zobacz wię­cej…

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej