Nasz Kicin i okolice

Od momen­tu powsta­nia nasze­go Sto­wa­rzy­sze­nia wie­le uda­ło nam się razem uczy­nić. Dla Kici­na przede wszyst­kim, ale i dla miesz­kań­ców innych wsi tak­że, ponie­waż spra­wy takie jak funk­cjo­no­wa­nie Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Kici­nie, Para­fii pw. św. Józe­fa w Kici­nie oraz bul­wer­su­ją­ca inwe­sty­cja che­micz­na u jego gra­nic doty­czą też miesz­kań­ców Klin, Jani­ko­wa, Dębo­gó­ry, Miel­na, Wie­rze­ni­cy, Kozie­głów i Czer­wo­na­ka. Ostat­nio zosta­li­śmy włą­cze­ni jako stro­na postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyj­ne­go przed RDOŚ w spra­wie kon­tro­wer­syj­nej obwod­ni­cy pla­no­wa­nej w Kli­nach i Mielnie..

Zauważ­cie, że nie repre­zen­tu­je­my żad­nej opcji poli­tycz­nej. Na pozio­mie lokal­nym to napraw­dę nie ma zna­cze­nia. Są wśród nas oso­by popie­ra­ją­ce par­tię rzą­dzą­cą, są i oso­by będą­ce w total­nej opo­zy­cji do dzia­łań rzą­du. Są oso­by głę­bo­ko wie­rzą­ce, ale i bar­dziej scep­tycz­ne. I co? I nie prze­szka­dza nam to w czy­nie­niu rze­czy dobrych i potrzeb­nych tutaj, u nas, w naszej prze­pięk­nej okolicy!

Zna­cie nas oso­bi­ście. Są wśród nas oso­by star­sze, są i ojco­wie i mat­ki rodzin z mały­mi dzieć­mi, są rol­ni­cy, biz­nes­me­ni, nauczy­cie­le, arty­ści, leka­rze, praw­ni­cy. Zwy­kli nie­zwy­kli. Aktyw­ni człon­ko­wie Sto­wa­rzy­sze­nia to oko­ło 20 osób, ale bywa, że na spo­tka­niach w Wigwa­mie sym­pa­ty­ków Lnu jest ponad set­ka:) Do róż­nych akcji, zbió­rek pie­nię­dzy na waż­ne cele, w festy­ny przy­łą­cza­ją się całe wsie. Zapra­sza­my na spo­tka­nia Lnu oraz do włą­cze­nia się w róż­ne sym­pa­tycz­ne ini­cja­ty­wy (na przy­kład jesien­ny Pik­nik Czte­rech Wiel­kich) oraz w nie­koń­czą­cą się, nie­ste­ty, bata­lię prze­ciw inwe­sty­cji Bros. Z tego wzglę­du, za chwi­lę zno­wu będzie­my potrze­bo­wać Waszej pomo­cy, praw­nej, orga­ni­za­cyj­nej i finansowej.

Bądź­my razem — dopó­ki ist­nieć będzie nasz pięk­ny Kicin.

zarząd Sto­wa­rzy­sze­nia Len

autor wpi­su: Ewa Piro­gow­ska, wice-pre­zes i sekre­tarz Sto­wa­rzy­sze­nia do 6.08.2020

edit: Hasło „Bądź­my razem“ jest uży­wa­ne od nie­daw­na, tj. od roku 2020, przez TVP. Pro­si­my w żaden spo­sób nie koja­rzyć Sto­wa­rzy­sze­nia „Len“ ze stan­dar­da­mi TVP.

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej