Jacek Kowalski

Jacek Kowal­ski – hono­ro­wy czło­nek Sto­wa­rzy­sze­nia „LEN

W piąt­ko­wy wie­czór 19 wrze­śnia gości­li­śmy Jac­ka Kowal­skie­go. Jego pobyt był wyni­kiem uchwa­ły, jaką pod­ję­li­śmy na wal­nym zebra­niu o przy­ję­ciu go w poczet hono­ro­wych człon­ków sto­wa­rzy­sze­nia. Obda­rzy­li­śmy Go tym tytu­łem za to, że gdy wie­le lat temu zauro­czył się naszą oko­li­cą, zwłasz­cza drew­nia­nym kościół­kiem św. Józe­fa, napi­sał tomik wier­szy pt. „Na kośció­łek drew­nia­ny w Kici­nie”. W 2001 roku został on biblio­fil­sko wyda­ny i połą­czo­ny z zary­sem histo­rii kościo­ła i para­fii. Jeśli ktoś nie zna bli­żej twór­czo­ści Jac­ka Kowal­skie­go war­to z nią się zapo­znać choć­by, dla­te­go, że jest poprzez hono­ro­we człon­ko­stwo ści­ślej zwią­za­ny z naszą miejscowością.

Jacek Kowal­ski (ur. 1964 w Pozna­niu), histo­ryk sztu­ki, poeta, bard i tłu­macz lite­ra­tu­ry sta­ro­fran­cu­skiej na język pol­ski. Absol­went i adiunkt Insty­tu­tu Histo­rii Sztu­ki UAM w Pozna­niu. Aktu­al­nie pro­wa­dzi bada­nia archi­tek­tu­ry gotyc­kiej w Wiel­ko­pol­sce. Lau­re­at XXIV Stu­denc­kie­go Festi­wa­lu Pio­sen­ki w Kra­ko­wie (1988), jest wyko­naw­cą wła­snych pio­se­nek (z zespo­ła­mi Mono­gra­mi­sta JK i Klub Świę­te­go Ludwi­ka). W twór­czo­ści wła­snej czę­sto nawią­zu­je do poezji okre­su sarmatyzmu.

Z boga­te­go dorob­ku Jac­ka Kowal­skie­go przy­bli­żę tyl­ko kilka.

 • Pra­ce nauko­we i popu­lar­no­nau­ko­we: Kon­fe­de­ra­cya. Krót­ka wia­do­mość o kon­fe­de­ra­cji bar­skiej; Rymo­wa­ne zam­ki. Tema­ty archi­tek­to­nicz­ne w lite­ra­tu­rze sta­ro­fran­cu­skiej dru­giej poło­wy XII wie­ku; Kole­gia­ta kór­nic­ka. Od pry­wat­nej świą­ty­ni do roman­tycz­ne­go sej­mu Rze­czy­po­spo­li­tej. Mono­gra­fia arty­stycz­na; Podróż do dwu­na­stu drew­nia­nych kościółków.
 • Tomy poetyc­kie (z komen­ta­rza­mi histo­rycz­ny­mi) oraz prze­kła­dy, m.in.:

Śpiew­ni­czek Sar­mac­ki Jac­ka Kowal­skie­go;  Kon­fe­de­ra­cja bar­ska po Kowal­sku; Śpiew­nik dla rycer­stwa płci obo­jej; Karol Orle­ań­ski, Ron­da i bal­la­dy = Bal­la­des et ron­de­aux; Kle­mens Janic­ki, O sobie samym do potom­no­ści. Księ­ga żalów, Ele­gia VII; Mały śpiew­nik kru­cja­to­wy = Krót­ka wia­do­mość o wypra­wach krzy­żo­wych; Na kośció­łek drew­nia­ny w Kici­nie; O czym śpie­wa­ją nie­bio­sa, czy­li śre­dnio­wie­cze jak świe­że bułecz­ki; Napo­le­on Bona­par­te, Clis­son i Euge­nia; Nie­zbęd­nik Sar­ma­ty. Poprze­dzo­ny Obro­ną i Uświet­nie­niem Sar­ma­cji Obo­je; Szop­ka domi­ni­kań­ska; Nie­zbęd­nik krzy­żow­ca czy­li pie­śni i opo­wie­ści kru­cja­to­we, Nie­zbęd­nik tru­ba­du­ra czy­li duma­nia, kan­co­ny i roman­se; Kon­fe­de­ra­cja Bar­ska po Kowal­sku i Histo­ria o Gogolewskim.

 • Wydał mię­dzy inny­mi nastę­pu­ją­ce kase­ty i płyty:

Sim­fo­nie Dawi­do­we, Tru­ba­du­rzy i tru­we­rzy po pol­sku, Kon­fe­de­ra­cja Bar­ska po Kowal­sku, Ser­ce i Rozum, Nie­zbęd­nik Sar­ma­ty, Hey! Hey! Hey! Kolę­dy i pasto­rał­ki sta­ro­pol­skie, Nie­zbęd­nik krzy­żow­ca, Pie­śni drew­nia­nych kościół­ków, Nie­zbęd­nik tru­ba­du­ra. Nie­zbęd­nik Kon­fe­de­ra­ta Barskiego.

 • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

 • Członkowie honorowi

 • Chcesz się do nas przyłączyć?

  Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

  Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

  Więcej