Artykuły autora: redaktor

Koncert na wodzie

Kon­cert na wodzie „Sąsie­dzi, jakich nie zna­cie” — 01.07.2023 — 19:00

Prace w Kicinie

Jeśli wśród Waszych zna­jo­mych jest ktoś, kto jesz­cze nie zna Kici­na (hmmm… to moż­li­we? ), koniecz­nie pokaż­cie nasze cud­ne, malow­ni­cze kra­jo­bra­zy. Nie trze­ba jechać dale­ko, wystar­czy spa­cer, by ucie­szyć oczy pięk­ny­mi wido­ka­mi. Ruszy­li­śmy i my! Pręż­nie dzia­ła­ją­ca eki­pa #Sto­wa­rzy­sze­nie­Len, zaka­sa­ła ręka­wy, by nam wszyst­kim #Żyło­Się­Le­piej w naszej małej ojczyź­nie. Nie­dłu­go zdra­dzi­my, co zapla­no­wa­li­śmy na dro­dze z Kici­na do Wie­rze­ni­cy. A może już się domyślacie…? 

Śniadanie na trawie

Śnia­da­nie na tra­wie — zapra­sza­my Was w sobo­tę bez wzglę­du na pogo­dę. W razie desz­czu schro­ni­my się w wigwa­mie. Weź­cie koniecz­nie kocy­ki, naczy­nia i coś smacznego.

Sadzenie drzew

Za nami uda­na sobot­nia akcja sadze­nia drzew. Wspól­nie z Sołec­twem Kicin, pra­cow­ni­ka­mi Urzę­du Gmi­ny oraz człon­ka­mi i sym­pa­ty­ka­mi Sto­wa­rzy­sze­nia LEN posa­dzi­li­śmy wzdłuż uli­cy Kościel­nej jarzą­by szwedzkie.

Wielkanoc

Od przyjaciela dla przyjaciela

Piwo marcowe 11.03.2023 — Wigwam

W imie­niu sto­wa­rzy­sze­nia Len zapra­sza­my sąsia­dów z Kici­na i oko­lic do Wigwa­mu , Kicin , ul. Okręż­na 18. Start 19:00. — cel spo­tka­nia inte­gra­cja . Pro­si­my o przy­nie­sie­nie prze­ką­sek, nato­miast napo­je zim­ne i cie­płe zapew­nia organizator. 

Trakt story Kicin

Wystawa prac — Edward Gąsior

We wto­rek 17 stycz­nia GOK Sokół zapra­sza do Cen­trum Kul­tu­ry i Rekre­acji na wer­ni­saż wysta­wy prac pro­fe­so­ra Edwar­da Gąsio­ra. Wer­ni­saż roz­pocz­nie się o godzi­nie 18:00, a wysta­wę będzie moż­na oglą­dać do 2 lute­go.
Pomy­sło­daw­cą zor­ga­ni­zo­wa­nia tej wysta­wy było Sto­wa­rzy­sze­nie Len z Kici­na.
Pro­fe­sor Edward Gąsior uro­dził się w gm. Wie­lo­po­le Skrzyń­skie, woje­wódz­two Pod­kar­pac­kie. Arty­sta jest absol­wen­tem (1962), Pań­stwo­we­go Liceum Tech­nik Pla­stycz­nych w Sędzi­szo­wie Mało­pol­skim (obec­nie Rze­szów). W latach 1962–1968 stu­dio­wał malar­stwo w PWSSP w Pozna­niu na Wydzia­le Malar­stwa Gra­fi­ki i Rzeź­by. Po otrzy­ma­niu dyplo­mu z wyróż­nie­niem, peł­nił funk­cję asy­sten­ta w Kate­drze Malar­stwa do 1974 roku. Następ­nie pra­co­wał w Uni­wer­sy­te­cie im. A. Mic­kie­wi­cza: Insty­tut Nowych Tech­nik Kształ­ce­nia oraz Wydział Peda­go­gicz­no-Arty­stycz­ny w Kali­szu, do 2013 roku. Pro­fe­sor UAM na eme­ry­tu­rze two­rzy kolej­ne obra­zy w gmi­nie Czer­wo­nak. Arty­sta brał udział w licz­nych wysta­wach zbio­ro­wych malar­stwa w tym m. inny­mi:
Poznań i Wiel­ko­pol­ska w Malar­stwie, BWA (1970), 50-lecie PWSSP, Muzeum Naro­do­we, Poznań (1970), Ogól­no­pol­ska Wysta­wa Malar­stwa, BWA Łódź (1970, 1972), Ogól­no­pol­ska Wysta­wa – „Por­tret Czło­wie­ka”, Cen­tral­ne Biu­ro Wystaw Arty­stycz­nych „Zachę­ta” War­sza­wa (1971), Ogól­no­pol­skie Bien­na­le Mło­dych Twór­ców, BWA-Ruda Ślą­ska (1971) Wysta­wa Śro­do­wi­ska Poznań­skie­go, Brno-Cze­cho­sło­wa­cja 1972, Mię­dzy­na­ro­do­wy Ple­ner Malar­ski, BWA Byd­goszcz (1974), Mię­dzy­na­ro­do­wy Ple­ner Malar­ski, Pło­vdiw w Bułgarii(1978), Arty­ści Pozna­nia, Ośro­dek Kul­tu­ry Pol­skiej- Ber­lin 1982, „Współ­cze­sne Malar­stwo Poznań­skie”, Ham­burg (1990), „Salon 96” oraz „Salon 99” ZPAP, Cen­trum Kul­tu­ry-Zamek, Poznań, Arty­ści Peda­go­dzy, Wydział Peda­go­gicz­no – Arty­stycz­ny UAM w Gustav-Lubc­ke-Museum, Hamm-Niem­cy (2005), „Bien­na­le” ZPAP, Poznań (2003, 2005, 2007) Mię­dzy­na­ro­do­wy Ple­ner Malar­ski, Canak­ka­le (2008).Wielokrotnie wysta­wiał swo­je obra­zy o tema­ty­ce eko­lo­gicz­nej w nur­cie „Eko­art” na MTP w Pozna­niu oraz kom­po­zy­cje mary­ni­stycz­ne na wysta­wach Wiel­ko­pol­skie­go Oddzia­łu Sto­wa­rzy­sze­nia Mary­ni­stów Pol­skich.
Biu­ro Wystaw Arty­stycz­nych w Pozna­niu orga­ni­zo­wa­ło arty­ście licz­ne wysta­wy autor­skie malar­stwa, połą­czo­ne z pre­lek­cja­mi na tere­nie Wiel­ko­pol­ski od 1970 roku(Poznań, Gnie­zno, Gorzów, Piła, Lesz­no, Ostrów, Śro­da, Śrem, Wągro­wiec, Wrze­śnia, Nowo­gard, Stargart…)

Koncert kolęd – Kiciński Chór Kameralny

5 stycz­nia na godzi­nę 19:00 zapra­sza­my do Cen­trum Kul­tu­ry i Rekre­acji w Kozie­gło­wach na kon­cert kolęd w wyko­na­niu Kiciń­skie­go Chó­ru Kame­ral­ne­go. W pro­gra­mie poja­wią się zna­ne kolę­dy w cie­ka­wych aran­ża­cjach, a tak­że w opra­co­wa­niu Jaro­sła­wa Kost­ki, zna­ne­go nam dobrze aran­że­ra jaz­zo­we­go, pia­ni­sty i kompozytora.

Kiciń­ski Chór Kame­ral­ny został zało­żo­ny przez Karo­li­nę Pio­trow­ską-Sob­czak , któ­ra była jego dyry­gent­ką przez 11 lat. W tym cza­sie chór brał udział w licz­nych kon­cer­tach oraz kon­kur­sach. Gru­pę liczą­cą oko­ło 25 osób połą­czy­ła pasja do muzy­ki. W maju 2022 roku nastą­pi­ła zmia­na dyry­gent­ki. Obec­nie chór pro­wa­dzi Anto­ni­na Pedrycz, któ­ra pod­ję­ła się tego zada­nia z wiel­kim entu­zja­zmem.
Na kon­cert obo­wią­zu­ją bez­płat­ne wej­ściów­ki, któ­re moż­na odbie­rać w biu­rach GOK Sokół w Czer­wo­na­ku i Kozie­gło­wach.
Ser­decz­nie zapraszamy

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej