5. Piknik Czterech Wielkich 19 października 2019 r. !

Dzię­ki dofi­nan­so­wa­niu z Gmi­ny Czer­wo­nak (ze środ­ków pożyt­ku publicz­ne­go), kolej­ny Pik­nik Czte­rech Wielkich!

mniejszyPlakat_A3_Piknik_czterech_wielkich_2019

ZAPRASZAMY do odwie­dze­nia gale­rii zdjęć na Facebook:

Pik­nik Czte­rech Wiel­kich Kicin 700

 

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej