Spotkanie bożonarodzeniowe

noel_chretienSer­decz­nie zapra­sza­my człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia LEN oraz Przy­ja­ciół z Kici­na, Klin, Dębo­gó­ry, Miel­na, Wie­rzon­ki i Wie­rze­ni­cy, Czer­wo­na­ka, Kozie­głów, Jani­ko­wa, Pozna­nia — zewsząd! — na nasze corocz­ne spo­tka­nie bożo­na­ro­dze­nio­we: w Wigwa­mie Łysa Góra 6 grud­nia 2019 r., od godzi­ny 18:00. O g. 19:00 podzie­li­my się opłat­kiem i zaśpie­wa­my kolę­dy, a potem przy­stą­pi­my do bie­sia­dy z potra­wa­mi wigilijnymi.

Zapew­nia­my naczy­nia jed­no­ra­zo­we papie­ro­we i z pla­sti­ku pod­le­ga­ją­ce­go recyc­lin­go­wi, her­ba­tę i kawę. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie potraw i napo­jów, a tak­że datek na opła­ce­nie wynajmu.

Do zoba­cze­nia w Kicinie!

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej