Komunikat z dnia 08.04.2021.

KOMUNIKAT z dnia 08.04.2021.

Infor­mu­je­my , że w związ­ku z rezy­gna­cją ze sta­no­wi­ska Pre­ze­sa Zarzą­du Pana Andrze­ja Maj­chrza­ka oraz jego dekla­ra­cją  zawie­sze­nia aktyw­no­ści spo­łecz­nej, Wal­ne Zgro­ma­dze­nie Człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia Zrów­no­wa­żo­ne­go Roz­wo­ju Kici­na i Oko­lic Len  doko­na­ło wybo­ru nowych władz na obec­ną nową kaden­cję  . W wyni­ku prze­pro­wa­dzo­nych wybo­rów w dniu 07.04.202  Pre­ze­sem Zarzą­du został wybra­ny Pan Tade­usz Soiń­ski , Wice­pre­ze­sem Robert Mici­niak , Sekre­ta­rzem Zarzą­du Pani Ewa Piro­gow­ska  . Został rów­nież wybra­ny  nowy skład człon­kow­ski  w oso­bach:     Hono­ra­ta Kli­mec­ka , Maria Dra­gon,  Jacek Napion­tek ,  Paweł Woj­cie­chow­ski ,  Leszek Lesicz­ka ,  Woj­ciech Sobań­ski .  Ustę­pu­ją­ce­mu Zarzą­do­wi dzię­ku­je­my za wie­lo­let­nią pra­cę na rzecz spo­łecz­no­ści lokal­nej, życząc jed­no­cze­śnie wie­lu aktyw­no­ści w życiu spo­łecz­nym oraz zawodowym. 

Pra­gnie­my rów­nież poin­for­mo­wać , że obec­na sie­dzi­ba Sto­wa­rzy­sze­nia Len  mie­ści się  w Kici­nie   62–004 uli­ca Okręż­na 18.

 Tele­fon kon­tak­to­wy  to :+48  722 111 550  pocz­ta do biu­ra zarzą­du  to: len.biuro.kicin@wp.pl

Zachę­ca­my do kontaktu. 

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej