Zeszyt Kiciński

    Kicin, sty­czeń 2022

Jak dobrze wie­dzieć więcej,

Dro­gi inter­nau­to – sko­ro czy­tasz już naszą stro­nę, to wnio­sku­ję, że inte­re­su­je Cię Kicin i jego oko­li­ca. Powi­nie­neś wie­dzieć, że wyda­li­śmy kolej­ne „Zeszy­ty Kiciń­skie” a w nich: kapi­tal­ne opra­co­wa­nie doty­czą­ce naszej histo­rycz­no-przy­rod­ni­czej dro­gi łączą­cej Kicin i Wierzenicę.

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z tą publi­ka­cją. W cie­ka­wy i zwię­zły spo­sób możesz dowie­dzieć się napraw­dę dużo o tym kiciń­skim szlaku.

Dużo tzn. o uwa­run­ko­wa­niach przy­rod­ni­czych, słów kil­ka o histo­rii, zwię­zły opis tego co wyda­rza się na tej dro­dze w naszych czasach.

Wie­dza ta pozwo­li na inne spoj­rze­nie a może wspo­mo­że w dokształ­ce­niu dzie­ci i młodzieży.

Liczy­my na Pań­stwa komen­ta­rze i wnio­ski po prze­czy­ta­niu tej nie­wiel­kiej for­ma­to­wo, lektury.

Zeszyt są jesz­cze dostęp­ne. Moż­na je zamówić:

Tele­fon 722 111 550

Lub poprzez adres: len.biuro.kicin@wp.pl

Auto­rzy opra­co­wa­nia: bio­log Zbi­gniew Cel­ka, kra­jo­znaw­ca Leszek Lesicz­ka, polo­ni­sta Michał Rataj­czak oraz histo­ryk Witold Tyborowski.

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej