Koncert na wodzie — sąsiedzi jakich nie znacie — 25.06.2022

Sto­wa­rzy­sze­nie LEN już dzi­siaj ser­decz­nie zapra­sza miło­śni­ków muzy­ki do Kici­na. Pla­nu­je­my zor­ga­ni­zo­wa­nie kon­cer­tu na wodzie pod tytu­łem „Sąsie­dzi, jakich nie zna­cie”. Kon­cert roz­pocz­nie się przy staw­ku o godzi­nie 22 i potrwa ok. 1,5 godzi­ny. Wystą­pią pro­fe­sjo­nal­ni muzy­cy miesz­ka­ją­cy na tere­nie gmi­ny Czer­wo­nak oraz goście z Ukra­iny:
Emi­lia Szysz­ka – skrzyp­ce,
Adam Szysz­ka – for­te­pian,
Anna Hass-Nie­wie­dział – for­te­pian,
Piotr Nie­wie­dział – for­te­pian,
Jakub Czer­ski – pia­ni­no,
Oli­wia Smusz­kie­wicz – for­te­pian i flet,
Wik­tor Smusz­kie­wicz – sak­so­fon,
Lesia Lish­chen­ko – for­te­pian,
Vita­lij Rufov – woka­li­sta,
Iry­na Kyslen­ko – woka­list­ka.
Usły­szy­my rów­nież Orkie­strę KuSza — „Kul­tur­ka i Sza­cu­ne­czek” oraz Kiciń­ski Chór Kame­ral­ny.
Reży­se­rem kon­cer­tu będzie nasz sąsiad, reży­ser i aktor Artur Romań­ski.
Współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi wyda­rze­nia, wraz ze Sto­wa­rzy­sze­niem LEN, są lokal­ne spo­łecz­no­ści – Koło Gospo­dyń Wiej­skich „Kli­niec­ki Duet’’ oraz Rady Sołec­kie z Kici­na oraz z Klin.
Wyda­rze­nie objął hono­ro­wym Patro­na­tem Pan Mar­cin Wojt­ko­wiak — Wójt Gmi­ny Czer­wo­nak.
Na kon­cert zapra­sza­my wszyst­kich, któ­rym bli­ska jest pięk­na muzy­ka oraz malow­ni­czy Kicin.Od godz. 19 zapra­sza­my na wspól­ną bie­sia­dę — na uli­cy Wiej­skiej (przy pla­cu zabaw i siłow­ni) usta­wi­my dla Was wiel­kie sto­ły, tak aby­ście mogli usiąść wśród swo­ich bliż­szych i dal­szych sąsia­dów. Przy­nie­ście coś smacz­ne­go na wspól­ny stół – przy­da­dzą się sałat­ki i coś słod­kie­go. Pamię­taj­cie o napo­jach oraz o papie­ro­wych naczy­niach – tale­rzy­kach, kubecz­kach, sztućcach.Spotkanie uroz­ma­icą warsz­ta­ty two­rze­nia „lalek mota­nek”, ple­ce­nia wian­ków oraz two­rze­nia witra­ży z kwia­tów, któ­re przy­go­tu­ją panie z Koła Gospo­dyń Wiej­skich „Kli­niec­ki Duet”, a goście z Ukra­iny zapro­po­nu­ją warsz­ta­ty lepie­nia ukra­iń­skich pierogów.Wszystkim nam doskwie­ra brak cza­su. Zatrzy­maj­my się na chwi­lę. Spędź­my ten wie­czór wspól­nie w towa­rzy­stwie sąsia­dów i zna­jo­mych. Niech ten czas będzie oka­zją do spo­tka­nia przy pięk­nej muzy­ce. Zabierz­cie bli­skich i rodzi­nę – poczuj­my razem moc naszej społeczności!

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej