PODZIĘKOWANIE !

Sza­now­ni Państwo.

W mie­sią­cach lutym oraz mar­cu 2022 do Waszych domów człon­ko­wie sto­wa­rzy­sze­nia dostar­czy­li nasio­na lnu. Jest to  sym­bol nasze­go sto­wa­rzy­sze­nia oraz budzą­ce­go się życia oraz nad­cho­dzą­cej wio­sny . Do nasion dołą­czy­li­śmy proś­bę o prze­ka­za­nie na Sto­wa­rzy­sze­nie LEN w Kici­nie Wasze­go 1 % . Nasz odzew spo­tkał się w Waszą wiel­ką hoj­no­ścią za co dzię­ku­je­my .W sumie na nasze kon­to wpły­nę­ło z 1%  8 400 zło­tych. Bar­dzo wszyst­kim dzię­ku­je­my . Zapew­nia­my jed­no­cze­śnie, iż prze­ka­za­ne środ­ki zago­spo­da­ru­je­my zgod­nie z ocze­ki­wa­nia­mi dar­czyń­ców na dzia­ła­nia sta­tu­to­we. Jed­nej z Kiciń­skich rodzin dzię­ku­je­my za prze­sła­ne zdję­cia lnu ‚któ­ry zakwitł w Waszych ogrodach. 

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej