My swoje, oni swoje.


23 wrze­śnia upły­wał ter­min skła­da­nia uwag do pro­jek­tu miej­sco­we­go pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go frag­men­tu Jani­ko­wa gdzie usa­do­wił się Bros i oczy­wi­ście prze­ka­za­li­śmy do Swa­rzę­dza nasze sta­no­wi­sko, a tak­że pismo przy­go­to­wa­ne przez nasze sołec­two .
Mimo tylu lat wal­ki o naszą oko­li­cę, zma­ga­nia z zachłan­nym inwe­sto­rem i pozba­wio­ny­mi wyobraź­ni, popie­ra­ją­cy­mi go urzęd­ni­ka­mi, mimo wie­lu wywia­dów, pikiet i pro­ce­sów sądo­wych oraz setek pism w któ­rych przed­sta­wia­li­śmy nie tyl­ko zdro­wo­roz­sąd­ko­we, ale i praw­ne argu­men­ty wciąż musi­my tłu­ma­czyć jak (nomen omen) kro­wie na rowie: to nie jest miej­sce dla tego typu inwe­sty­cji!!
Wśród jani­kow­sko-kiciń­skich pól, w otu­li­nie par­ku kra­jo­bra­zo­we­go i w pobli­żu domów nie powin­ny powsta­wać gigan­tycz­ne zakła­dy pro­duk­cyj­ne czy maga­zy­ny. Takie dzia­ła­nie dewa­stu­je wiej­ski cha­rak­ter oko­li­cy i jest sprzecz­ne z obo­wią­zu­ją­cy­mi uchwa­ła­mi, pla­na­mi ochro­ny i inny­mi opra­co­wa­nia­mi, któ­re przy­wo­łu­je­my w zło­żo­nym piśmie.

Zarząd Lnu

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej