Stowarzyszenie LEN

Dro­dzy Sąsiedzi

 Sto­wa­rzy­sze­nie Len dzia­ła w naszej oko­li­cy już kil­ka­na­ście lat . Człon­ko­wie Sto­wa­rzy­sze­nia pocho­dzą z róż­nych śro­do­wisk i w więk­szo­ści są miesz­kań­ca­mi  Kici­na i okolicy .

Nasze mot­to : Łączy­my chcą­cych działać !

Zapra­sza­my oso­by z oko­li­cy do udzia­łu w pra­cach sto­wa­rzy­sze­nia , reali­zu­je­my wie­le pro­jek­tów z zakre­su kul­tu­ry , rekre­acji oraz zwią­za­nych z śro­do­wi­skiem. Chce­my być gło­sem spo­łecz­nym, w któ­ry wsłu­chu­je się lokal­na wła­dza Gmi­ny Czer­wo­nak oraz Powia­tu Poznańskiego .

Oso­by aktyw­ne spo­łecz­nie znaj­dą u nas wspar­cie. Jeśli macie pomysł , posta­ra­my się go zre­ali­zo­wać   wspól­nie . Przez ostat­nie lata zre­ali­zo­wa­li­śmy wie­le pro­jek­tów .  Orga­ni­zo­wa­li­śmy spły­wy kaja­ko­we , wyciecz­ki kra­jo­znaw­cze, pik­ni­ki, kon­cer­ty i wysta­wy. Byli­śmy i jeste­śmy jedy­ną umo­co­wa­ną stro­ną w postę­po­wa­niu w spra­wie hali maga­zy­no­wej w Janikowie.

Jeste­śmy otwar­ci na dia­log. Zapra­sza­my na spo­tka­nie , pod­czas któ­re­go będzie­my mogli się poznać i poroz­ma­wiać o tym co nas łączy .

Ter­min spo­tka­nia to 24.11 .2022   ( czwar­tek ) godzi­na 20.00 w Jutrzen­ce ‚uli­ca  Nowe Osie­dle w Kici­nie . tel. 722 111 550

P.S. Dzię­ku­je­my naszym sąsia­dom za bez­in­te­re­sow­ną zgo­dę na umiesz­cze­nie bane­rów na tere­nie prywatnym.

Zapra­sza­my na spotkanie ,

 Człon­ko­wie Sto­wa­rzy­sze­nia Len

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej