Trakt story

Sza­now­ni Państwo

Odda­je­my z wiel­ką przy­jem­no­ścią w Wasze ręce cie­ka­we opra­co­wa­nie czy­li pro­jekt , nad któ­rym pra­co­wa­li­śmy w Sto­wa­rzy­sze­niu Len przez ostat­ni rok. Zachę­ca­my do zapo­zna­nie się z opo­wie­ścią o życiu Kici­na  wczo­raj i dzi­siaj. Podzie­li­li­śmy opra­co­wa­nie na kil­ka opowieści .

Jeste­śmy prze­ko­na­ni , że będą dla Was jed­na­ko­wo inte­re­su­ją­ce, adres to:   https://traktstory.pl/

Wszyst­kim oso­bom ‚któ­re włą­czy­ły się w powsta­nie tego pro­jek­tu bar­dzo dzię­ku­ję . Wiel­kie podzię­ko­wa­nia dla Mag­dy i Paw­ła pomy­sło­daw­ców naszej opo­wie­ści oraz dla Dawi­da Łosiń­skie­go i Jana Dud­ka. Dzię­ku­ję za pra­cę, któ­rą wyko­na­li, aby ta opo­wieść dosta­ła swo­je wiecz­ne życie .  Bez zaufa­nia Lokal­nej Gru­py Dzia­ła­nia „ Trakt Pia­stów ‘’ nie doszło­by do reali­za­cji tego pro­jek­tu.  Dzię­ku­ję rów­nież wszyst­kim oso­bom , któ­re podzie­li­ły się swo­ją wie­dzą o Kicinie. 

Mam nadzie­ję , że opra­co­wa­nie będzie dalej rozwijane.

Korzy­sta­li­śmy z opra­co­wań lokal­nych twór­ców oraz auto­rów, głów­nie z KICIN PRZEZ WIEKI Histo­ria wsi na obrze­żach Aglo­me­ra­cji Poznańskiej .

Zapra­sza­my do dzie­le­nia się opi­nią na naszym Facebooku,zachęcam do polu­bie­nia nasze­go kon­ta na Face­bo­ok : https://www.facebook.com/Lenkicin

Człon­ko­wie Sto­wa­rzy­sze­nia Len„ Bo razem może­my więcej’’

Pro­jekt „Sto­wa­rzy­sze­nie na Rzecz Zrów­no­wa­żo­ne­go Roz­wo­ju Kici­na i Oko­lic – „LEN” Trakt­Sto­ry – Mul­ti­me­dial­ny Sys­tem Infor­ma­cyj­ny” jest reali­zo­wa­ny ze środ­ków Lokal­nej Gru­py Dzia­ła­nia „Trakt Pia­stów”, w ramach Pro­gra­mu Roz­wo­ju Obsza­rów Wiej­skich na lata 2014–2020. Euro­pej­ski Fun dusz Rol­ny na rzecz Roz­wo­ju Obsza­rów Wiej­skich: Euro­pa inwe­stu­je w obsza­ry wiejskie.

Poni­żej link do filmu.

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej