Koncert kolęd – Kiciński Chór Kameralny

5 stycz­nia na godzi­nę 19:00 zapra­sza­my do Cen­trum Kul­tu­ry i Rekre­acji w Kozie­gło­wach na kon­cert kolęd w wyko­na­niu Kiciń­skie­go Chó­ru Kame­ral­ne­go. W pro­gra­mie poja­wią się zna­ne kolę­dy w cie­ka­wych aran­ża­cjach, a tak­że w opra­co­wa­niu Jaro­sła­wa Kost­ki, zna­ne­go nam dobrze aran­że­ra jaz­zo­we­go, pia­ni­sty i kompozytora.

Kiciń­ski Chór Kame­ral­ny został zało­żo­ny przez Karo­li­nę Pio­trow­ską-Sob­czak , któ­ra była jego dyry­gent­ką przez 11 lat. W tym cza­sie chór brał udział w licz­nych kon­cer­tach oraz kon­kur­sach. Gru­pę liczą­cą oko­ło 25 osób połą­czy­ła pasja do muzy­ki. W maju 2022 roku nastą­pi­ła zmia­na dyry­gent­ki. Obec­nie chór pro­wa­dzi Anto­ni­na Pedrycz, któ­ra pod­ję­ła się tego zada­nia z wiel­kim entu­zja­zmem.
Na kon­cert obo­wią­zu­ją bez­płat­ne wej­ściów­ki, któ­re moż­na odbie­rać w biu­rach GOK Sokół w Czer­wo­na­ku i Kozie­gło­wach.
Ser­decz­nie zapraszamy

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej