Śniadanie na trawie

Śnia­da­nie na tra­wie — zapra­sza­my Was w sobo­tę bez wzglę­du na pogo­dę. W razie desz­czu schro­ni­my się w wigwa­mie. Weź­cie koniecz­nie kocy­ki, naczy­nia i coś smacznego.

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej