Dlaczego LEN?

Pierw­sze wzmian­ki o miej­sco­wo­ści Kicin pocho­dzą z 1316 r. i zawar­te są w doku­men­cie bisku­pa Jana Doli­wy dla tutej­sze­go sołec­twa. Nazwa pocho­dzi praw­do­po­dob­nie od sło­wa uży­wa­ne­go jako okre­śle­nie snop­ka lnu — kyci­no. W doku­men­tach śre­dnio­wiecz­nych noto­wa­ny jest tak­że jako „Kici­no”, Kyczyna”.

Nale­ży przy­pusz­czać, że sko­ro nazwa Kici­na wywo­dzi się od snop­ka lnu to rośli­na ta musia­ła być tu powszech­nie uprawiana.

Dla­te­go też jako orga­ni­za­cja sta­wia­ją­ca sobie za jeden z celów pro­pa­go­wa­nie histo­rii naszej miej­sco­wo­ści nie mogli­śmy dać innej nazwy jak tyl­ko LEN.

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej