Artykuły autora: admin

Głosowanie na projekt

Witaj­cie, piszę w spra­wie pro­jek­tu ‚nad któ­rym inten­syw­nie pra­cu­je gru­pa osób , spra­wa doty­czy ław­ki mul­ti­me­dial­nej , któ­ra jest czę­ścią więk­sze­go pro­jek­tu histo­rycz­no-edu­ka­cyj­ne­go  . Pierw­sza ławecz­ka jak wie­cie ma sta­nąć koło kościo­ła w Kici­nie i upa­mięt­niać Pro­bosz­cza Zbi­gnie­wa Paw­la­ka , to tak na począ­tek kolej­ne to Jan  Kocha­now­ski , August  Ciesz­kow­ski  i następ­ni . (A teraz krót­ko , na ław­ce sie­dzi postać  oso­by upa­mięt­nio­nej przy ław­ce znaj­du­je się kod QR , któ­ry może­my zeska­no­wać , dalej zosta­nie­my prze­kie­ro­wa­ni na stro­nę z histo­rią któ­rą prze­czy­ta­my , zoba­czy­my film lub zdję­cia lub wysłu­cha­my opo­wie­ści czy­ta­nej przez lek­to­ra na ław­ce moż­na będzie, przy­siąść w kil­ka osób ) . Całość pro­jek­tu chce­my finan­so­wać ze środ­ków pozy­ska­nych z zewnątrz . Mag­da i Paweł ostro nad tym pra­cu­ją.  Obec­nie został roz­pi­sa­ny kon­kurs w Gmi­nie Czer­wo­nak gdzie apli­ku­je­my o środ­ki. 
Teraz od Wasze­go zaan­ga­żo­wa­nia oraz deter­mi­na­cji  zale­żeć będzie czy pro­jekt wystar­tu­je. Prze­sy­łam Wam dro­dzy Sąsie­dzi ulot­kę w , któ­rą wyko­rzy­staj­cie w poczcie elek­tro­nicz­nej lub w mediach spo­łecz­no­ściach . Nale­ży pamię­tać , że to ilość odda­nych gło­sów zade­cy­du­je o powo­dze­niu pro­jek­tu. Pamię­tać nale­ży , że Kicin jest pięk­ny ma rów­nież cie­ka­wą histo­rię ale nie jest pęp­kiem świa­ta. Teraz liczą się pla­ce zabaw , urzą­dze­nia aero­bo­we i inne pomy­sły rów­nie war­to­ścio­we. 
Odsy­łam rów­nież do lin­ku z gło­so­wa­niem nasz pro­jekt to 5 .
https://czerwonak.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski
Oso­by zaan­ga­żo­wa­ne i popie­ra­ją­ce pro­jekt pro­szę o uzu­peł­nie­nie moje­go listu. 
Z góry dzię­ku­ję za zaan­ga­żo­wa­nie .
Do zoba­cze­nia na zebra­niu człon­kow­skim .
Czwar­tek 16.09.2021. godz. 19.30  Wigwam . Tadeusz 

Nocne wyjście Lednica — Kicin

Na dzień 17 wrze­śnia pla­nu­je­my impre­zę pot tytu­łem „ Noc­ne wyj­ście Led­ni­ca , Marusz­ka , Kli­ny Kicin  „
Impre­za ma cha­rak­ter ple­ne­ro­wy  jest to typo­wy noc­ny marsz  bez pośpie­chu, zaha­czy­my o kli­ma­ty histo­rycz­ne. Nie trze­ba być spor­tow­cem , jedy­ne co trze­ba to trze­ba chcieć. 
Spo­ty­ka­my się o godz. 22.00 w Led­ni­cy pod Bra­mą Rybą i wyru­sza­my pie­szo w kie­run­ku Dąbrów­ki Kościel­nej dalej w stro­nę  Uro­czy­ska Marusz­ka  , koń­czy­my w Kici­nie do przej­ścia mamy oko­ło 33 km. 
To tra­sa na oko­ło 5–7 godzin. 
Zapra­sza­my ser­decz­nie  Was oraz Waszych zna­jo­mych . Nie trze­ba się reje­stro­wać, kto chęt­ny ten idzie. 

Wstęp­na trasa:

https://www.google.pl/maps/dir/Jezioro+Lednica/D%C4%85br%C3%B3wka+Ko%C5%9Bcielna/Kicin/@52.5050128,17.0750422,13z/data=!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x47048bfe0fdeb9d9:0x4ae36f22b88e766d!2 m²!1d17.3739506!2d52.5333992!1m5!1m1!1s0x4704615f3bf9026d:0xc546bfd329891f95!2 m²!1d17.1691273!2d52.5692674!1m5!1m1!1s0x47045dac69eddacb:0xdd6e3eef1f9163af!2 m²!1d17.0205866!2d52.4651931!3e2?hl=pl

Tade­usz Soiński 

Zebranie Lnu

Sza­now­ni Człon­ko­wie i sym­pa­ty­cy sto­wa­rzy­sze­nia , 
Infor­mu­ję że na dzień 16 wrze­śnia  zwo­łu­ję zebra­nie robo­cze zarzą­du oraz człon­ków. Miej­sce spo­tka­nia:  Wigwam Łysa Góra.  Godzi­na 19.30 Do dnia 5  wrze­śnia pro­szę o prze­sy­ła­nie punk­tów do agen­dy.
na dzień dzi­siej­szy są to :
Infor­ma­cja na temat dzia­łań Bros w tym  ponie­sio­ne kosz­ty .
Infor­ma­cja o spły­wie kaja­ko­wym .
Biu­le­tyn Infor­ma­cyj­ny wyda­nie dru­gie. 
Pro­jekt ławecz­ka  infor­ma­cja o zaan­ga­żo­wa­niu.
Pro­jekt Kon­cert na wodzie 2022 .
W cza­sie spo­tka­nia będzie moż­na wypeł­nić i zło­żyć dekla­ra­cję człon­kow­ską doty­czy sympatyków 

Zarząd

Relacja ze spływu kajakowego 26–29 lipiec. WARTA 2021

Chcia­ło­by się powie­dzieć „spły­wa­my przed Covi­dem” albo „A jed­nak się uda­ło”!!. Dłu­go ocze­ki­wa­ny i zapo­wia­da­ny, przez nowy zarząd nasze­go sto­wa­rzy­sze­nia, spływ kaja­ko­wy po rze­ce War­cie na odcin­ku od miej­sco­wo­ści Ląd do Czer­wo­na­ka, uda­ło się zre­ali­zo­wać przy sprzy­ja­ją­cej pogo­dzie i w dobrych humo­rach! 26-tego gru­pa skła­da­ła się z człon­ków sto­wa­rzy­sze­nia oraz sym­pa­ty­ków i liczy­ła 22 oso­by. Naj­młod­szy wśród nas Leon skoń­czył 12 lat a naj­star­szy pan Jurek 73. Wyjazd z Kici­na auto­bu­su oraz samo­cho­du z przy­cze­pą towa­ro­wa, musiał zro­bić wra­że­nie, bo na pętli żegna­ła nas spo­ra grup­ka miesz­kań­ców. Kaja­ki mia­ły  cze­kać w pierw­szej mari­nie. Plan zakła­dał, że tra­sę prze­pły­nie­my w 4 dni. Cała tra­sa ok. 132 km podzie­lo­na zosta­ła przez p.Bogusława Gry­gie­ra na odcinki:

 • / Dzień 1. Start: Ląd – meta: Nowe Mia­sto nad Wartą.

                  Łącz­nie 42 km.

    Lądo­wa­nie w mari­nie Przy­stań pod Bocia­nem…. Faj­nie jest!. W Lądzie pla­no­wa­ny był pobyt na tere­nie zako­nu cyster­skie­go, któ­re­go jed­nak nie uda­ło nam się zwie­dzić z prze­wod­ni­kiem. Nie zgra­ły się cza­so­wo godzi­ny pra­cy prze­wod­ni­ka z naszym star­tem, ale każ­dy chęt­ny zapo­znał się z impo­nu­ją­cą histo­rią tego miej­sca, gdzie licz­ni kró­lo­wie czę­sto prze­by­wa­li. W mię­dzy­cza­sie dostar­czo­no 2 oso­bo­we kaja­ki. Tuż przed star­tem – każ­dy z nas poczę­sto­wał się świe­żą droż­dżów­ką bądź pącz­kiem i  nabrał dodat­ko­wej ener­gii. Rze­ka cze­ka­ła na nas tuż za cyplem… cicho, sze­ro­ko, zie­lo­no a pięk­na, sło­necz­na pogo­da zapra­sza­ła do relaksu.

 27.07.2021 / Dzień 2 – Start: Nowe Mia­sto nad War­tą – meta: port rzecz­ny Śrem.

Tra­sa ok.33 km.

O ile pierw­sze­go dnia pły­nę­li­śmy raczej wśród pól tak teraz kra­jo­braz nie­co się zmie­niał. Brze­gi czę­ścio­wo pora­sta­ły nad­brzeż­ne krze­wy i lasy. Pogo­da nadal sprzy­ja­ła, rze­ka jed­nak nie pozwa­la­ła na zupeł­nie bier­ne sie­dze­nie w kaja­ku, ponie­waż kory­to moc­no mean­dru­je przez co nurt zmie­nia się co kil­ka­dzie­siąt metrów. Naszej gru­pie nadal pil­nie przy­glą­da­ją się cza­ple siwe, pod­fru­wa­jąc Baza w Śre­mie nie była – jak obie­cy­wał od mie­sią­ca zarząd­ca – przy­go­to­wa­na na nasz pobyt. Tutaj natra­fi­li­śmy na pro­ble­my tech­nicz­ne róż­ne­go rodza­ju. Jed­nak cóż to za pro­blem na wytraw­nych wod­nia­ków? – zro­bić prysz­nic z węża ogro­do­we­go albo poszu­kać toa­le­ty z saper­ką w tere­nie? Na szczę­ście baza sąsia­du­je z otwar­ty­mi tere­na­mi. Wie­czór był pogod­ny więc „ruszy­li­śmy w mia­sto”, by spraw­dzić kuch­nię regio­nal­ną. Pole­ca­my – było war­to! W nocy pada­ło chwi­lę. Jed­nak zanim się zdo­ła­li­śmy pozbie­rać po śnia­da­niu, wszyst­ko zdą­ży­ło wyschnąć. Słoń­ca zno­wu dla nas wróciło.

 • Dzień 3 – Start port rzecz­ny w Śre­mie – meta: pla­ża w pobli­żu   drew­nia­ne­go kościo­ła w Roga­lin­ku. Odci­nek ok. 27 km. Po kolej­nym, roz­ko­ły­sa­nym i sło­necz­nym, dniu cze­ka­ła na nas prze­stań na „dzi­ko” w Roga­lin­ku. Tutaj, wie­dząc wcze­śniej o sytu­acji, zosta­ły zamó­wio­ne WC-Toy­toy oraz sta­cja z wodą do mycia. Wie­czór chciał nam popsuć humor krót­ko­trwa­łym desz­czem, lecz byli­śmy i na to przy­go­to­wa­ni, zama­wia­jąc kola­cję w kli­ma­tycz­nej restau­ra­cji przy­po­mi­na­ją­cej jeden z pawi­lo­nów poznań­skiej pal­miar­ni… pole­ca­my i to miejsce.

 • Dzień 4 – Start: Roga­li­nek – meta: mari­na Czerwonak.

        Ok.32 km

Na ostat­ni dzień przy­wi­tał nas sło­necz­nym poran­kiem. Na brze­gach poja­wia­ło się coraz wię­cej zabu­do­wań – to znak, że zbli­ża­my się do Lubo­nia i Pozna­nia. Cza­su dużo, więc wod­niac­kim zwy­cza­jem robi­my z kaja­ków „tra­twę” i pły­nie­my tak kolej­ne kilo­me­try. Dopły­wa­my do Pozna­nia – będzie czas na prze­rwę  lody na przy­sta­ni przy War­to­stra­dzie. Przed nami jesz­cze 40 min. do celu….. a tam nasza czer­wo­nac­ka mari­na, któ­ra w porów­na­niu z opi­sa­ny­mi powy­żej spra­wia wra­że­nie wręcz dosko­na­łe. Widać dba­łość o czy­stość, orga­ni­za­cję i otwr­tość w sto­sun­ku do gości. Bra­wo dla Akwe­nu. Dodat­ko­wo cze­ka­ła na nas jesz­cze jed­na nie­spo­dzian­ka! Zno­wu świe­że droż­dżów­ki!! Słod­ki począ­tek – słod­ki koniec. Łącz­nie 134 km i chcia­ło­by się więcej.


 

Robert Mici­niak

Uczest­nik spływu

Sprawozdania z działalności

Jako orga­ni­za­cja pożyt­ku publicz­ne­go mamy obo­wią­zek corocz­ne­go przy­go­to­wa­nia spra­woz­da­nia z dzia­łal­no­ści nasze­go Sto­wa­rzy­sze­nia. Spra­woz­da­nia są spo­rzą­dza­ne przez bie­głe­go księgowego.

Zapra­sza­my do skon­sul­to­wa­nia stro­ny Mini­ster­stwa Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej.  Pod poniż­szym lin­kiem znaj­dą Pań­stwo wszel­kie nasze spra­woz­da­nia z dzia­łal­no­ści: mery­to­rycz­ne oraz finan­so­we. Nale­ży wpi­sać nr KRS Sto­wa­rzy­sze­nia, czy­li 0000299918.

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search

 

 

Zobacz wię­cej…

Nasz Kicin i okolice

Od momen­tu powsta­nia nasze­go Sto­wa­rzy­sze­nia wie­le uda­ło nam się razem uczy­nić. Dla Kici­na przede wszyst­kim, ale i dla miesz­kań­ców innych wsi tak­że, ponie­waż spra­wy takie jak funk­cjo­no­wa­nie Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Kici­nie, Para­fii pw. św. Józe­fa w Kici­nie oraz bul­wer­su­ją­ca inwe­sty­cja che­micz­na u jego gra­nic doty­czą też miesz­kań­ców Klin, Jani­ko­wa, Dębo­gó­ry, Miel­na, Wie­rze­ni­cy, Kozie­głów i Czer­wo­na­ka. Ostat­nio zosta­li­śmy włą­cze­ni jako stro­na postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyj­ne­go przed RDOŚ w spra­wie kon­tro­wer­syj­nej obwod­ni­cy pla­no­wa­nej w Kli­nach i Mielnie..

Zauważ­cie, że nie repre­zen­tu­je­my żad­nej opcji poli­tycz­nej. Na pozio­mie lokal­nym to napraw­dę nie ma zna­cze­nia. Są wśród nas oso­by popie­ra­ją­ce par­tię rzą­dzą­cą, są i oso­by będą­ce w total­nej opo­zy­cji do dzia­łań rzą­du. Są oso­by głę­bo­ko wie­rzą­ce, ale i bar­dziej scep­tycz­ne. I co? I nie prze­szka­dza nam to w czy­nie­niu rze­czy dobrych i potrzeb­nych tutaj, u nas, w naszej prze­pięk­nej okolicy!

Zna­cie nas oso­bi­ście. Są wśród nas oso­by star­sze, są i ojco­wie i mat­ki rodzin z mały­mi dzieć­mi, są rol­ni­cy, biz­nes­me­ni, nauczy­cie­le, arty­ści, leka­rze, praw­ni­cy. Zwy­kli nie­zwy­kli. Aktyw­ni człon­ko­wie Sto­wa­rzy­sze­nia to oko­ło 20 osób, ale bywa, że na spo­tka­niach w Wigwa­mie sym­pa­ty­ków Lnu jest ponad set­ka:) Do róż­nych akcji, zbió­rek pie­nię­dzy na waż­ne cele, w festy­ny przy­łą­cza­ją się całe wsie. Zapra­sza­my na spo­tka­nia Lnu oraz do włą­cze­nia się w róż­ne sym­pa­tycz­ne ini­cja­ty­wy (na przy­kład jesien­ny Pik­nik Czte­rech Wiel­kich) oraz w nie­koń­czą­cą się, nie­ste­ty, bata­lię prze­ciw inwe­sty­cji Bros. Z tego wzglę­du, za chwi­lę zno­wu będzie­my potrze­bo­wać Waszej pomo­cy, praw­nej, orga­ni­za­cyj­nej i finansowej.

Bądź­my razem — dopó­ki ist­nieć będzie nasz pięk­ny Kicin.

zarząd Sto­wa­rzy­sze­nia Len

autor wpi­su: Ewa Piro­gow­ska, wice-pre­zes i sekre­tarz Sto­wa­rzy­sze­nia do 6.08.2020

edit: Hasło „Bądź­my razem“ jest uży­wa­ne od nie­daw­na, tj. od roku 2020, przez TVP. Pro­si­my w żaden spo­sób nie koja­rzyć Sto­wa­rzy­sze­nia „Len“ ze stan­dar­da­mi TVP.

Zobacz wię­cej…

Inauguracja

Zdję­cia doku­men­tu­ją­ce uro­czy­stość inau­gu­ra­cji nasze­go stowarzyszenia.

Zobacz wię­cej…

Drawa

Zdję­cia ze spły­wu kaja­ko­we­go rze­ką Dra­wą, któ­ry miał miej­sce w lip­cu 2009 roku.

Zobacz wię­cej…

Wakacyjna przygoda

Sto­wa­rzy­sze­nie Na Rzecz Zrów­no­wa­żo­ne­go Roz­wo­ju Kici­na i Oko­lic „LEN” zapra­sza Dzie­ci z gmi­ny Czer­wo­nak na let­nie pół­ko­lo­nie pod hasłem: „WAKACYJNA PRZYGODA”.

Zobacz wię­cej…

Benigna i Janusz Jaskulscy

Gdy w 1996 roku Ewa Mazur zało­ży­ła Sto­wa­rzy­sze­nie zaj­mu­ją­ce się gro­ma­dze­niem środ­ków na odno­wę dzwo­nów, wte­dy na hory­za­on­cie poja­wi­li się Beni­gna i Janusz Jaskul­scy. Włą­czy­li się w tą akcję i tak już w grud­niu (1996 r) roz­po­czął się cykl kon­cer­tów w Kiciń­skim kościół­ku. Były wspa­nia­łe, na bar­dzo wyso­kim pozio­mie arty­stycz­nym, wystę­py zna­nych oso­bi­sto­ści ze świa­ta muzycz­ne­go. Od tam­tych chwil Jaskul­scy zako­cha­li się w Kici­nie. Zako­cha­li się w Kościół­ku, Św. Józe­fie, w Księ­dzu Paw­la­ku, w kra­jo­bra­zie – polach i lasach, ale tak­że ludziach z Kici­na. Czę­sto roz­ma­wia­li o wio­sce, o ludziach z Kici­na. I zasta­na­wia­li się jak pomóc Kici­nia­kom. Co roku przy­wo­zi­li do Kici­na róż­nych arty­stów, któ­rzy wystę­po­wa­li w kościół­ku. Kon­cer­ty, któ­re odby­wa­ły się w Muzeum Instru­men­tów Muzycz­nych póź­niej (a nie­raz w tym samym dniu) mia­ły miej­sce w Świą­ty­ni kiciń­skiej. Na tym nie poprze­sta­li i Beni­gna Jaskul­ska sama wystę­po­wa­ła w kon­cer­tach w Kici­nie. Myśle­li tak­że (i usil­nie zmie­rza­li do tego) żeby stwo­rzyć orga­ni­za­cję (sto­wa­rzy­sze­nie?) na wzór dzi­siej­sze­go LNU. Ich miłość do Kici­na wyda­je wspa­nia­łe owoce.

Zobacz wię­cej…

 • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

 • Członkowie honorowi

 • Chcesz się do nas przyłączyć?

  Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

  Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

  Więcej