Konsultacje społeczne w sprawie ulicy Kościelnej.

Sza­now­ni Sym­pa­ty­cy Sto­wa­rzy­sze­nia LEN w Kici­nie, Miesz­kań­cy Kici­na. Na proś­bę gru­py  miesz­kań­ców ul. Kościel­nej w Kici­nie publi­ku­je­my pismo skie­ro­wa­ne do Sto­wa­rzy­sze­nia Len. Pismo zosta­ło pod­pi­sa­ne przez  miesz­kań­ca uli­cy Kościel­nej nasze­go  sąsia­da Pana Sła­wo­mi­ra Cej­bę .Obec­nie Urząd Gmi­ny pro­wa­dzi kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne w spra­wie uli­cy Kościel­nej w zakre­sie potrze­by budo­wy jezd­ni. Ze spra­wą moż­na zapo­znać się na stro­nie Urzę­du Gmi­ny Czer­wo­nak , aby osta­tecz­nie wyro­bić sobie pogląd w opi­sa­nej w piśmie sprawie.Nadmienię , że w roku 13 maja 2016 roku do Zarzą­du Gmi­ny zosta­ło prze­sła­ne sta­no­wi­sko Sto­wa­rzy­sze­nia Len w spra­wie ul. Kościel­nej i jej walo­rów krajobrazowo-kulturowych.Oświadczamy , że Sto­wa­rzy­sze­nie nie jest stro­ną w postę­po­wa­niu , przez publi­ka­cje listu  reali­zu­je­my jedy­nie infor­ma­cyj­ne zada­nia sta­tu­to­we doty­czą­ce naszej okolicy.

Z poważaniem.Za Sto­wa­rzy­sze­nie Tade­usz Soiński 

Kicin dnia. 23.10.2023.

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej