Spotkanie — Piwo Marcowe

Zbli­ża się mie­siąc marzec , jak marzec to kolej­ne spo­tka­nie inte­gra­cyj­ne, Pt. „PIWO MARCOWE “.
W dniu 2 mar­ca o godzi­nie 19.00 spo­tkaj­my się w Wigwa­mie na Łysej Górze ‚KICIN uli­ca Okręż­na 18 na kolej­nym piwie mar­co­wym.
Bursz­ty­no­wy napój zabez­pie­cza sto­wa­rzy­sze­nie , pro­si­my prze­nie­ście sma­ko­ły­ki na wspól­ny stół . przy­go­tu­je­my rów­nież kawę , her­ba­tę , oraz barszcz czer­wo­ny .
Będzie zmy­sło­wa nie­spo­dzian­ka muzycz­na , któ­rą przy­go­to­wu­ją nasi Sąsie­dzi.
Zapro­ście zna­jo­mych , przyjdź­cie aby odpo­cząć od zgieł­ku codzien­no­ści przy natu­ral­nym ogniu i zmy­sło­wej muzy­ce, to Wasz czas relak­su .

Pozdra­wiam ser­decz­nie w imie­niu orga­ni­za­to­rów.
Tade­usz Soiń­ski 609803728

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej