LEN organizacją pożytku publicznego

Sto­wa­rzy­sze­nie „Len“ jest orga­ni­za­cją pożyt­ku publicznego.

Daje nam to moż­li­wość korzy­sta­nia z wie­lu przy­wi­le­jów, jakie prze­wi­dzia­ne są usta­wą dla tego typu orga­ni­za­cji oraz pod­no­si naszą wia­ry­god­ność w kon­tak­tach z inny­mi partnerami.

Co naj­waż­niej­sze — dar­czyń­cy mogą  odli­czyć 1 %  podat­ku i prze­zna­czyć to na dzia­łal­ność sta­tu­to­wą nasze­go Stowarzyszenia.

Roz­li­cza­jąc się z fisku­sem może­cie zade­cy­do­wać o prze­zna­cze­niu 1% pła­co­ne­go przez sie­bie podat­ku na rzecz Sto­wa­rzy­sze­nia, któ­re dzia­ła dla roz­wo­ju spo­łecz­no­ści lokalnej.

Moż­na tego doko­nać poprzez wypeł­nie­nie odpo­wied­niej rubry­ki w rocz­nym zezna­niu podat­ko­wym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)

Po wyli­cze­niu, ile podat­ku będzie­my mie­li do zapła­ce­nia w tym roku, w odpo­wied­nich rubry­kach zezna­nia podat­ko­we­go (któ­re zaty­tu­ło­wa­ne są „Wnio­sek o prze­ka­za­nie 1% podat­ku należ­ne­go na rzecz orga­ni­za­cji pożyt­ku publicz­ne­go OPP) wpi­su­je­my nazwę: Sto­wa­rzy­sze­nie Na Rzecz Zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju Kici­na i Oko­lic – „LEN oraz numer pod jakim wid­nie­je w Kra­jo­wym Reje­strze Sądo­wym: 0000299918 (art. 45 ust. 5c usta­wy o pdof).

Wpi­su­je­my tak­że kwo­tę, któ­rą chce­my prze­ka­zać, nie może ona jed­nak prze­kra­czać 1 % podat­ku należ­ne­go, wyni­ka­ją­ce­go z zezna­nia podat­ko­we­go, po zaokrą­gle­niu do peł­nych dzie­sią­tek gro­szy w dół (art. 45 ust. 5c usta­wy o pdof).

Podat­nik w skła­da­nym zezna­niu podat­ko­wym może podać dodat­ko­we infor­ma­cje, któ­re w jego oce­nie mogą mieć wpływ na roz­dy­spo­no­wa­nie pie­nię­dzy z 1% przez orga­ni­za­cję pożyt­ku publicz­ne­go (np. wska­zać na kon­kret­ny cel). Prze­zna­czo­na jest na to spe­cjal­na rubry­ka „Infor­ma­cje uzu­peł­nia­ją­ce” . Infor­ma­cje te zosta­ną prze­sła­ne orga­ni­za­cji pożyt­ku publicz­ne­go jako uszcze­gó­ło­wie­nie prze­ka­za­nych kwot.

Podat­nik ma pra­wo wyra­zić zgo­dę na poda­nie swych danych oso­bo­wych (imie­nia, nazwi­ska oraz adre­su) orga­ni­za­cji pożyt­ku publicz­ne­go. Infor­ma­cje te prze­ka­zu­je urząd skar­bo­wy. Zgo­dę podat­nik wyra­ża w for­mu­la­rzu PIT, zakre­śla­jąc odpo­wied­nią rubrykę.

Mam nadzie­ję, że Pań­stwa wspar­cie przy­czy­ni się do roz­wo­ju lokal­nej spo­łecz­no­ści Kici­na i okolic.

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej