Władze stowarzyszenia

Dane doty­czą­ce człon­ków Zarządu:
Pre­zes Tade­usz Soiński
Sekre­tarz Ewa Piro­gow­ska
Wice­pre­zes Robert Mici­niak
Czło­nek Paweł Woj­cie­chow­ski
Czło­nek Maria Dra­gon
  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej