Statut

Poniższy artykuł zwiera pełną treść obowiązującego statutu naszego stowarzyszenia. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nim.

Statut

Stowarzyszenia Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Kicina i okolic –,,Len”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz  Zrównoważonego Rozwoju Kicina i okolic – ,,Len” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Nazwa, symbol i skrót nazwy Stowarzyszenia korzystają z  ochrony prawnej.
3. Stowarzyszenie ma prawo używania własnej pieczęci, logo, odznak organizacyjnych  i honorowych.

§2

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U.  z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§3

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla propagowania lub wprowadzania w życie idei trwałego i zrównoważonego rozwoju Kicina i okolic.

§4

1. Siedzibą stowarzyszenia jest wieś Kicin w Gminie Czerwonak.
2. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§5

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§6

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju Kicina i okolic, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

1. ochrony środowiska oraz czynnej ochrony przyrody,
2. upowszechniania idei zrównoważonego rozwoju w zakresie gospodarczym, ekologicznym i kulturowym,
3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
4. upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w tym agroturystyki,
5. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
6. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
7. upowszechnianie i promowanie walorów turystycznych, miejsc o znaczeniu historycznym i przyrodniczym.

§7

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

1. zabieranie głosu i wyrażanie swego stanowiska na forum publicznym,
2. działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową,
3. organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych,
4. podejmowanie współpracy z jednostkami administracji samorządowej i wspomaganie działań tych jednostek,
5. pozyskiwanie sponsorów,
6. organizowanie świadczeń na rzecz społeczności lub osób indywidualnych,
7. prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§8

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§9

Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§10

1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest pozbawiona praw publicznych, daje gwarancję realizacji celów Stowarzyszenia przez właściwą postawę moralną i aktywność prowadzoną zgodnie ze Statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia,
c) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Osoba niepełnoletnia w wieku 16 – 18 lat, mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, może być również Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia i korzystać                    z biernego i czynnego prawa wyborczego, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 1a oraz 1c.

§11

1. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
3. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub Kicina i jego okolic. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§12

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.

§13

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§14

Utrata członkostwa następuje na skutek:
a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:

 1. z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 3. z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,
 4. na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§15

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

§16

1. Stowarzyszenie prowadzi rejestr członków.
2. Za właściwe prowadzenie rejestru odpowiedzialny jest Zarząd Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§17

Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§18

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
2. Walne Zgromadzenie Członków może zarządzić głosowanie jawne.

§19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§20

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§21

1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
3. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§22

Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

§23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§24

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 do 9 osób w tym prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§25

Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.

§26

Do realizacji celów Statutowych Stowarzyszenie może powoływać Komisje.
a) Komisja powoływana jest do wypełniania określonych zadań, wynikających z zakresu działania Stowarzyszenia.
b) Komisja działa w oparciu o regulamin pracy zatwierdzony przez Zarząd.

§27

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

§28

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§28’

1. Mandat Członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
a) utraty członkostwa w Stowarzyszeniu,
b) pisemnej rezygnacji,
c) odwołania przez walne Zgromadzenie Członków uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zgromadzenie Członków dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§29

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej,
d) dochodów z działalności własnej,
e) dochodów z majątku.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

§30

1) Do przychodów Stowarzyszenia zalicza się wszelkiego rodzaju darowizny, w tym środków trwałych oraz wszelkiego rodzaju subwencje.
2) Darczyńca przekazujący darowiznę ma prawo wskazać cel na który darowizna winna być przeznaczona i jego wskazanie będzie wiążące.

§31

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§32

1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa Stowarzyszenia lub podpis Wiceprezesa Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§33

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

§34

Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na działalność statutową określoną w Rozdziale II statutu.

§35

Zabrania się:
1) Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, w tym członków jego organów, pracowników lub osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa bądź powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.
2) Przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, w tym członków jego organów, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3) Wykorzystywanie majątku stowarzyszenia na rzecz członków, w tym członków jego organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu stowarzyszenia
4) Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów, pracownicy lub ich osoby bliskie.

§36

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§37

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§38

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

 • Strona partnerska – KicinOnLine.pl

 • Członkowie honorowi

 • Chcesz się do nas przyłączyć?

  Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

  Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

  Więcej