Statut

Poniż­szy arty­kuł zwie­ra peł­ną treść obo­wią­zu­ją­ce­go sta­tu­tu nasze­go sto­wa­rzy­sze­nia. Ser­decz­nie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z nim.

Sta­tut

Sto­wa­rzy­sze­nia Na Rzecz Zrów­no­wa­żo­ne­go Roz­wo­ju Kici­na i oko­lic –„Len”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Sto­wa­rzy­sze­nie nosi nazwę: Sto­wa­rzy­sze­nie Na Rzecz  Zrów­no­wa­żo­ne­go Roz­wo­ju Kici­na i oko­lic – „Len” w dal­szych posta­no­wie­niach sta­tu­tu zwa­ne Stowarzyszeniem.
2. Nazwa, sym­bol i skrót nazwy Sto­wa­rzy­sze­nia korzy­sta­ją z  ochro­ny prawnej.
3. Sto­wa­rzy­sze­nie ma pra­wo uży­wa­nia wła­snej pie­czę­ci, logo, odznak orga­ni­za­cyj­nych  i honorowych.

§2

Sto­wa­rzy­sze­nie jest zawią­za­ne na czas nie­ogra­ni­czo­ny. Posia­da oso­bo­wość praw­ną. Dzia­ła na pod­sta­wie prze­pi­sów usta­wy z dnia 7 kwiet­nia 1989 r. Pra­wo o Sto­wa­rzy­sze­niach ( Dz.U.  z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniej­sze­go statutu.

§3

Sto­wa­rzy­sze­nie jest zrze­sze­niem osób fizycz­nych, zawią­za­nym dla pro­pa­go­wa­nia lub wpro­wa­dza­nia w życie idei trwa­łe­go i zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju Kici­na i okolic.

§4

1. Sie­dzi­bą sto­wa­rzy­sze­nia jest wieś Kicin w Gmi­nie Czerwonak.
2. Tere­nem dzia­ła­nia jest Rzecz­po­spo­li­ta Polska.
3. Dla reali­za­cji celów sta­tu­to­wych sto­wa­rzy­sze­nie może dzia­łać na tere­nie innych państw z posza­no­wa­niem tam­tej­sze­go prawa.
4. Sto­wa­rzy­sze­nie może nale­żeć do innych kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych orga­ni­za­cji o podob­nych celach.

§5

Dzia­łal­ność Sto­wa­rzy­sze­nia opar­ta jest przede wszyst­kim na pra­cy spo­łecz­nej człon­ków. Do pro­wa­dze­nia swych spraw sto­wa­rzy­sze­nie może zatrud­niać pracowników.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§6

Celem Sto­wa­rzy­sze­nia jest dzia­łal­ność publicz­na na rzecz zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju Kici­na i oko­lic, w szcze­gól­no­ści poprzez wyko­ny­wa­nie zadań w zakresie:

1. ochro­ny śro­do­wi­ska oraz czyn­nej ochro­ny przyrody,
2. upo­wszech­nia­nia idei zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju w zakre­sie gospo­dar­czym, eko­lo­gicz­nym i kulturowym,
3. kul­tu­ry, sztu­ki, ochro­ny dóbr kul­tu­ry i tradycji,
4. upo­wszech­nia­nia kul­tu­ry fizycz­nej, spor­tu i tury­sty­ki w tym agroturystyki,
5. dzia­łal­no­ści wspo­ma­ga­ją­cej roz­wój wspól­not i spo­łecz­no­ści lokalnych,
6. dzia­łań na rzecz inte­gra­cji euro­pej­skiej oraz roz­wi­ja­nia kon­tak­tów i współ­pra­cy mię­dzy społeczeństwami,
7. upo­wszech­nia­nie i pro­mo­wa­nie walo­rów tury­stycz­nych, miejsc o zna­cze­niu histo­rycz­nym i przyrodniczym.

§7

Sto­wa­rzy­sze­nie swe cele reali­zu­je poprzez:

1. zabie­ra­nie gło­su i wyra­ża­nie swe­go sta­no­wi­ska na forum publicznym,
2. dzia­łal­ność wydaw­ni­czą, wysta­wien­ni­czą i prasową,
3. orga­ni­zo­wa­nie imprez inte­gra­cyj­nych, pro­mo­cyj­nych i kulturalnych,
4. podej­mo­wa­nie współ­pra­cy z jed­nost­ka­mi admi­ni­stra­cji samo­rzą­do­wej i wspo­ma­ga­nie dzia­łań tych jednostek,
5. pozy­ski­wa­nie sponsorów,
6. orga­ni­zo­wa­nie świad­czeń na rzecz spo­łecz­no­ści lub osób indywidualnych,
7. pro­wa­dze­nie innych dzia­łań sprzy­ja­ją­cych reali­za­cji sta­tu­to­wych celów Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§8

Człon­ka­mi Sto­wa­rzy­sze­nia mogą być oso­by fizycz­ne i praw­ne. Oso­ba praw­na może być jedy­nie człon­kiem wspie­ra­ją­cym Stowarzyszenia.

§9

Sto­wa­rzy­sze­nie posia­da członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§10

1. Człon­kiem Zwy­czaj­nym Sto­wa­rzy­sze­nia może być każ­da oso­ba fizycz­na, która:
a) zło­ży dekla­ra­cję człon­kow­ską na piśmie,
b) ma peł­ną zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych, nie jest pozba­wio­na praw publicz­nych, daje gwa­ran­cję reali­za­cji celów Sto­wa­rzy­sze­nia przez wła­ści­wą posta­wę moral­ną i aktyw­ność pro­wa­dzo­ną zgod­nie ze Sta­tu­tem i uchwa­ła­mi władz Stowarzyszenia,
c) przed­sta­wi pozy­tyw­ną opi­nię dwóch człon­ków Stowarzyszenia.

2. Oso­ba nie­peł­no­let­nia w wie­ku 16 – 18 lat, mają­ca ogra­ni­czo­ną zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych, może być rów­nież Człon­kiem Zwy­czaj­nym Sto­wa­rzy­sze­nia i korzy­stać                    z bier­ne­go i czyn­ne­go pra­wa wybor­cze­go, z zastrze­że­niem posta­no­wień ustę­pu 1a oraz 1c.

§11

1. Człon­kiem zwy­czaj­nym sta­je się po zło­że­niu pisem­nej dekla­ra­cji na pod­sta­wie uchwa­ły Zarzą­du Stowarzyszenia.
2. Człon­kiem wspie­ra­ją­cym Sto­wa­rzy­sze­nie może zostać oso­ba fizycz­na i praw­na dekla­ru­ją­ca pomoc finan­so­wą, rze­czo­wą lub mery­to­rycz­ną w reali­za­cji celów Stowarzyszenia.
3. Człon­kiem wspie­ra­ją­cym sta­je się po zło­że­niu pisem­nej dekla­ra­cji na pod­sta­wie uchwa­ły Zarządu.
4. Człon­kiem hono­ro­wym Sto­wa­rzy­sze­nia może być oso­ba fizycz­na, któ­ra wnio­sła wybit­ny wkład w dzia­łal­ność i roz­wój Sto­wa­rzy­sze­nia lub Kici­na i jego oko­lic. Człon­ko­wie hono­ro­wi są przyj­mo­wa­ni przez Wal­ne Zgro­ma­dze­nie na wnio­sek 10 człon­ków Stowarzyszenia.

§12

1. Człon­ko­wie zwy­czaj­ni mają prawo:
a) bier­ne­go i czyn­ne­go uczest­ni­cze­nia w wybo­rach do władz Stowarzyszenia,
b) korzy­sta­nia z dorob­ku, mająt­ku i wszel­kich form dzia­łal­no­ści Stowarzyszenia,
c) udzia­łu w zebra­niach, wykła­dach oraz impre­zach orga­ni­zo­wa­nych przez Stowarzyszenie,
d) zgła­sza­nia wnio­sków co do dzia­łal­no­ści Stowarzyszenia.
2. Człon­ko­wie zwy­czaj­ni mają obowiązek:
a) bra­nia udzia­łu w dzia­łal­no­ści Sto­wa­rzy­sze­nia i reali­za­cji jego celów,
b) prze­strze­ga­nia sta­tu­tu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regu­lar­ne­go opła­ca­nia składek.

§13

1. Człon­ko­wie wspie­ra­ją­cy i hono­ro­wi nie posia­da­ją bier­ne­go oraz czyn­ne­go pra­wa wybor­cze­go, mogą jed­nak brać udział z gło­sem dorad­czym w sta­tu­to­wych wła­dzach Sto­wa­rzy­sze­nia, poza tym posia­da­ją takie pra­wa jak człon­ko­wie zwyczajni.
2. Czło­nek wspie­ra­ją­cy ma obo­wią­zek wywią­zy­wa­nia się z zade­kla­ro­wa­nych świad­czeń, prze­strze­ga­nia sta­tu­tu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Człon­ko­wie hono­ro­wi są zwol­nie­ni ze skła­dek członkowskich.

§14

Utra­ta człon­ko­stwa nastę­pu­je na skutek:
a. pisem­nej rezy­gna­cji zło­żo­nej na ręce Zarządu,
b. wyklu­cze­nia przez Zarząd:

 1. z powo­du łama­nia sta­tu­tu i nie­prze­strze­ga­nia uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. z powo­du noto­rycz­ne­go nie­bra­nia udzia­łu w pra­cach Stowarzyszenia,
 3. z powo­du nie­pła­ce­nia skła­dek za okres pół roku,
 4. na pisem­ny wnio­sek trzech człon­ków Stowarzyszenia

c. utra­ty praw oby­wa­tel­skich na mocy pra­wo­moc­ne­go wyro­ku sądu,
d. śmier­ci człon­ka oraz utra­ty oso­bo­wo­ści praw­nej przez oso­by prawne.

§15

Od uchwa­ły Zarzą­du w spra­wie przy­ję­cia w poczet człon­ków sto­wa­rzy­sze­nia lub pozba­wie­nia człon­ko­stwa zain­te­re­so­wa­ne­mu przy­słu­gu­je odwo­ła­nie do Wal­ne­go Zgro­ma­dze­nia Człon­ków. Uchwa­ła wal­ne­go zgro­ma­dze­nia człon­ków jest ostateczna.

§16

1. Sto­wa­rzy­sze­nie pro­wa­dzi rejestr członków.
2. Za wła­ści­we pro­wa­dze­nie reje­stru odpo­wie­dzial­ny jest Zarząd Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§17

Wła­dza­mi Sto­wa­rzy­sze­nia są:
a) Wal­ne Zgro­ma­dze­nie Członków,
b) Zarząd,
c) Komi­sja Rewizyjna.

§18

1. Kaden­cja wszyst­kich władz wybie­ral­nych Sto­wa­rzy­sze­nia trwa trzy lata, a ich wybór odby­wa się w gło­so­wa­niu taj­nym, bez­względ­ną więk­szo­ścią głosów.
2. Wal­ne Zgro­ma­dze­nie Człon­ków może zarzą­dzić gło­so­wa­nie jawne.

§19

Uchwa­ły wszyst­kich władz Sto­wa­rzy­sze­nia zapa­da­ją zwy­kłą więk­szo­ścią gło­sów przy obec­no­ści co naj­mniej poło­wy człon­ków upraw­nio­nych do gło­so­wa­ni, chy­ba że dal­sze posta­no­wie­nia sta­tu­tu sta­no­wią inaczej.

§20

Wal­ne Zgro­ma­dze­nie Człon­ków jest naj­wyż­szą wła­dzą Sto­wa­rzy­sze­nia. W Wal­nym Zgro­ma­dze­niu Człon­ków bio­rą udział:
a) z gło­sem sta­no­wią­cym – człon­ko­wie zwyczajni,
b) z gło­sem dorad­czym – człon­ko­wie wspie­ra­ją­cy, hono­ro­wi oraz zapro­sze­ni goście.

§21

1. Wal­ne Zgro­ma­dze­nie Człon­ków może być zwy­czaj­ne i nadzwyczajne.
2. Wal­ne Zgro­ma­dze­nie Człon­ków zwy­czaj­ne jest zwo­ły­wa­ne raz na rok przez Zarząd Sto­wa­rzy­sze­nia. Ter­min i miej­sce obrad Zarząd poda­je do wia­do­mo­ści wszyst­kich człon­ków co naj­mniej na 7 dni przed ter­mi­nem zebrania.
3. Wal­ne Zgro­ma­dze­nie Człon­ków nad­zwy­czaj­ne może się odbyć w każ­dym cza­sie. Jest zwo­ły­wa­ne przez Zarząd z jego ini­cja­ty­wy, na wnio­sek Komi­sji Rewi­zyj­nej lub pisem­ny wnio­sek co naj­mniej 1/3 ogól­nej licz­by człon­ków zwy­czaj­nych Stowarzyszenia.

§22

Uchwa­ły Wal­ne­go Zgro­ma­dze­nia Sto­wa­rzy­sze­nia zapa­da­ją bez­względ­ną więk­szo­ścią gło­sów w obec­no­ści przy­naj­mniej poło­wy ogól­nej licz­by człon­ków. Gło­so­wa­nie jest jawne.

§23

Do kom­pe­ten­cji Wal­ne­go Zgro­ma­dze­nia należą:
a) okre­śle­nie głów­nych kie­run­ków dzia­ła­nia i roz­wo­ju Stowarzyszenia,
b) uchwa­la­nia zmian statutu,
c) wybór i odwo­ły­wa­nie wszyst­kich władz Stowarzyszenia,
d) udzie­la­nie Zarzą­do­wi abso­lu­to­rium na wnio­sek Komi­sji Rewizyjnej,
e) roz­pa­try­wa­nie spra­woz­dań z dzia­łal­no­ści Zarzą­du i Komi­sji Rewizyjnej,
f) uchwa­la­nie budżetu,
g) uchwa­la­nie wyso­ko­ści skła­dek człon­kow­skich oraz wszyst­kich innych świad­czeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) podej­mo­wa­nie uchwał w spra­wie przy­ję­cia człon­ka honorowego,
i) roz­pa­try­wa­nie i zatwier­dza­nie spra­woz­dań władz Stowarzyszenia,
j) roz­pa­try­wa­nie wnio­sków i postu­la­tów zgło­szo­nych przez człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia lub jego władze,
k) roz­pa­try­wa­nie odwo­łań od uchwał Zarządu,
l) podej­mo­wa­nie uchwa­ły o roz­wią­za­niu Sto­wa­rzy­sze­nia i prze­zna­cze­niu jego majątku,
m) podej­mo­wa­nie uchwał w każ­dej spra­wie wnie­sio­nej pod obra­dy, we wszyst­kich spra­wach nie zastrze­żo­nych do kom­pe­ten­cji innych władz stowarzyszenia.

§24

1. Zarząd jest powo­ła­ny do kie­ro­wa­nia całą dzia­łal­no­ścią Sto­wa­rzy­sze­nia zgod­nie z uchwa­ła­mi Wal­ne­go Zgro­ma­dze­nia Człon­ków, repre­zen­tu­je Sto­wa­rzy­sze­nia na zewnątrz.
2. Zarząd skła­da się z 3 do 9 osób w tym pre­ze­sa, wice­pre­ze­sa, skarb­ni­ka i sekretarza.
3. Posie­dze­nia Zarzą­du odby­wa­ją się w mia­rę potrzeb, nie rza­dziej jed­nak niż raz na dwa mie­sią­ce. Posie­dze­nia Zarzą­du zwo­łu­je prezes.

§25

Do kom­pe­ten­cji Zarzą­du należą:
a) reali­za­cja celów Stowarzyszenia,
b) wyko­ny­wa­nie uchwał Wal­ne­go Zgro­ma­dze­nia Członków,
c) spo­rzą­dza­nie pla­nów pra­cy i budżetu,
d) spra­wo­wa­nie zarzą­du nad mająt­kiem Stowarzyszenia,
e) podej­mo­wa­nie uchwał o naby­wa­niu, zby­wa­niu lub obcią­ża­niu mająt­ku Stowarzyszenia,
f) repre­zen­to­wa­nie Sto­wa­rzy­sze­nia na zewnątrz,
g) zwo­ły­wa­nie Wal­ne­go Zgro­ma­dze­nia Członków,
h) przyj­mo­wa­nie i skre­śla­nie członków.

§26

Do reali­za­cji celów Sta­tu­to­wych Sto­wa­rzy­sze­nie może powo­ły­wać Komisje.
a) Komi­sja powo­ły­wa­na jest do wypeł­nia­nia okre­ślo­nych zadań, wyni­ka­ją­cych z zakre­su dzia­ła­nia Stowarzyszenia.
b) Komi­sja dzia­ła w opar­ciu o regu­la­min pra­cy zatwier­dzo­ny przez Zarząd.

§27

1. Komi­sja Rewi­zyj­na powo­ły­wa­na jest do spra­wo­wa­nia kon­tro­li nad dzia­łal­no­ścią Stowarzyszenia.
2. Komi­sja Rewi­zyj­na skła­da się z 3 do 5 osób w tym prze­wod­ni­czą­ce­go, zastęp­cy oraz sekretarza.

§28

Do kom­pe­ten­cji Komi­sji Rewi­zyj­nej należy:
a) kon­tro­lo­wa­nie dzia­łal­no­ści Zarządu,
b) skła­da­nie wnio­sków z kon­tro­li na Wal­nym Zgro­ma­dze­niu Członków,
c) pra­wo wystą­pie­nia z wnio­skiem o zwo­ła­nie Wal­ne­go Zgro­ma­dze­nia Człon­ków oraz zebra­nia Zarządu,
d) skła­da­nie wnio­sków o abso­lu­to­rium dla władz Stowarzyszenia,
e) skła­da­nie spra­woz­dań ze swo­jej dzia­łal­no­ści na Wal­nym Zgro­ma­dze­niu Członków.

§28’

1. Man­dat Człon­ka Zarzą­du i Komi­sji Rewi­zyj­nej wyga­sa przed upły­wem kaden­cji z powodu:
a) utra­ty człon­ko­stwa w Stowarzyszeniu,
b) pisem­nej rezygnacji,
c) odwo­ła­nia przez wal­ne Zgro­ma­dze­nie Człon­ków uchwa­łą pod­ję­tą więk­szo­ścią 2/3 głosów.
2. W przy­pad­ku wyga­śnię­cia man­da­tu człon­ka Zarzą­du lub Komi­sji Rewi­zyj­nej przed upły­wem kaden­cji Wal­ne Zgro­ma­dze­nie Człon­ków doko­nu­je uzu­peł­nie­nia skła­du na okres do upły­wu kadencji.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§29

1. Mają­tek Sto­wa­rzy­sze­nia powstaje:
a) ze skła­dek członkowskich,
b) daro­wizn, spad­ków, zapisów,
c) dota­cji i ofiar­no­ści publicznej,
d) docho­dów z dzia­łal­no­ści własnej,
e) docho­dów z majątku.
2. Skład­ki człon­kow­skie powin­ny być wpła­ca­ne do koń­ca pierw­sze­go kwar­ta­łu każ­de­go roku. Nowo przy­ję­ci człon­ko­wie wpła­ca­ją skład­ki według zasad okre­ślo­nych przez Zarząd w cią­gu 30 dni od otrzy­ma­nia powia­do­mie­nia o przy­ję­ciu na człon­ka Stowarzyszenia.

§30

1) Do przy­cho­dów Sto­wa­rzy­sze­nia zali­cza się wszel­kie­go rodza­ju daro­wi­zny, w tym środ­ków trwa­łych oraz wszel­kie­go rodza­ju subwencje.
2) Dar­czyń­ca prze­ka­zu­ją­cy daro­wi­znę ma pra­wo wska­zać cel na któ­ry daro­wi­zna win­na być prze­zna­czo­na i jego wska­za­nie będzie wiążące.

§31

Sto­wa­rzy­sze­nie pro­wa­dzi gospo­dar­kę finan­so­wą zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi przepisami.

§32

1. Decy­zje w spra­wie naby­wa­nia, zby­wa­nia i obcią­ża­nia mająt­ku Sto­wa­rzy­sze­nia podej­mu­je Zarząd.
2. Do zawie­ra­nia umów, udzie­la­nia peł­no­moc­nic­twa i skła­da­nia innych oświad­czeń woli w szcze­gól­no­ści w spra­wach mająt­ko­wych wyma­ga­ny jest pod­pis Pre­ze­sa Sto­wa­rzy­sze­nia lub pod­pis Wice­pre­ze­sa Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§33

Sto­wa­rzy­sze­nie może pro­wa­dzić dzia­łal­ność gospo­dar­czą wyłącz­nie w roz­mia­rach słu­żą­cych reali­za­cji celów statutowych.

§34

Cały dochód Sto­wa­rzy­sze­nia prze­zna­czo­ny jest na dzia­łal­ność sta­tu­to­wą okre­ślo­ną w Roz­dzia­le II statutu.

§35

Zabra­nia się:
1) Udzie­la­nia poży­czek lub zabez­pie­cze­nia zobo­wią­zań mająt­kiem sto­wa­rzy­sze­nia w sto­sun­ku do jego człon­ków, w tym człon­ków jego orga­nów, pra­cow­ni­ków lub osób, z któ­ry­mi pra­cow­ni­cy pozo­sta­ją w związ­ku mał­żeń­skim, sto­sun­ku pokre­wień­stwa, powi­no­wac­twa w linii pro­stej, pokre­wień­stwa bądź powi­no­wac­twa w linii bocz­nej do dru­gie­go stop­nia albo są zwią­za­ni z tytu­łu przy­spo­so­bie­nia, opie­ki lub kura­te­li, zwa­nych dalej oso­ba­mi bliskimi.
2) Prze­ka­zy­wa­nia mająt­ku sto­wa­rzy­sze­nia na rzecz jego człon­ków, w tym człon­ków jego orga­nów, pra­cow­ni­ków oraz ich osób bli­skich, na zasa­dach innych niż w sto­sun­ku do osób trze­cich, w szcze­gól­no­ści, jeże­li prze­ka­za­nie to nastę­pu­je bez­płat­nie lub na pre­fe­ren­cyj­nych warunkach.
3) Wyko­rzy­sty­wa­nie mająt­ku sto­wa­rzy­sze­nia na rzecz człon­ków, w tym człon­ków jego orga­nów lub pra­cow­ni­ków oraz ich bli­skich na zasa­dach innych niż w sto­sun­ku do osób trze­cich, chy­ba, że to wyko­rzy­sta­nie wyni­ka bez­po­śred­nio ze sta­tu­to­we­go celu stowarzyszenia
4) Zaku­pu na szcze­gól­nych zasa­dach towa­rów lub usług od pod­mio­tów, w któ­rych uczest­ni­czą człon­ko­wie sto­wa­rzy­sze­nia, człon­ko­wie jego orga­nów, pra­cow­ni­cy lub ich oso­by bliskie.

§36

Uchwa­łę w spra­wie zmia­ny sta­tu­tu oraz uchwa­łę o roz­wią­za­niu Sto­wa­rzy­sze­nia podej­mu­je Wal­ne Zgro­ma­dze­nie Człon­ków kwa­li­fi­ko­wa­ną więk­szo­ścią gło­sów – (2÷3), przy obec­no­ści co naj­mniej poło­wy upraw­nio­nych do głosowania.

§37

Podej­mu­jąc uchwa­łę o roz­wią­za­niu Sto­wa­rzy­sze­nia Wal­ne Zgro­ma­dze­nie Człon­ków okre­śla spo­sób jego likwi­da­cji oraz prze­zna­cze­nie mająt­ku Stowarzyszenia.

§38

W spra­wach nie ure­gu­lo­wa­nych w niniej­szym sta­tu­cie zasto­so­wa­nie mają prze­pi­sy usta­wy Pra­wo o Stowarzyszeniach.

 • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

 • Członkowie honorowi

 • Chcesz się do nas przyłączyć?

  Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

  Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

  Więcej