Sprawozdania z działalności

Jako orga­ni­za­cja pożyt­ku publicz­ne­go mamy obo­wią­zek corocz­ne­go przy­go­to­wa­nia spra­woz­da­nia z dzia­łal­no­ści nasze­go Sto­wa­rzy­sze­nia. Spra­woz­da­nia są spo­rzą­dza­ne przez bie­głe­go księgowego.

Zapra­sza­my do skon­sul­to­wa­nia stro­ny Mini­ster­stwa Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej.  Pod poniż­szym lin­kiem znaj­dą Pań­stwo wszel­kie nasze spra­woz­da­nia z dzia­łal­no­ści: mery­to­rycz­ne oraz finan­so­we. Nale­ży wpi­sać nr KRS Sto­wa­rzy­sze­nia, czy­li 0000299918.

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search

 

 

Poni­żej znaj­du­ją się odno­śni­ki do wspo­mnia­nych wyżej doku­men­tów, pod­su­mo­wu­ją­cych naszą dzia­łal­ność w kolej­nych latach. Lata ostat­nie, tj. 2014, 2015 znaj­du­ją się pod wyżej wymie­nio­nym linkiem.

2008 — Spra­woz­da­nie mery­to­rycz­ne z dzia­łal­no­ści Sto­wa­rzy­sze­nia LEN
2009 — Spra­woz­da­nie mery­to­rycz­ne z dzia­łal­no­ści Sto­wa­rzy­sze­nia LEN
2010 — Spra­woz­da­nie mery­to­rycz­ne z dzia­łal­no­ści Sto­wa­rzy­sze­nia LEN
2011 — Spra­woz­da­nie mery­to­rycz­ne z dzia­łal­no­ści Sto­wa­rzy­sze­nia LEN
2012 — Spra­woz­da­nie mery­to­rycz­ne z dzia­łal­no­ści Sto­wa­rzy­sze­nia LEN
2013 — Spra­woz­da­nie mery­to­rycz­ne z dzia­łal­no­ści Sto­wa­rzy­sze­nia LEN

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej