Stowarzyszenie LEN

Dro­dzy Sąsiedzi

 Sto­wa­rzy­sze­nie Len dzia­ła w naszej oko­li­cy już kil­ka­na­ście lat . Człon­ko­wie Sto­wa­rzy­sze­nia pocho­dzą z róż­nych śro­do­wisk i w więk­szo­ści są miesz­kań­ca­mi  Kici­na i okolicy .

Nasze mot­to : Łączy­my chcą­cych działać !

Zapra­sza­my oso­by z oko­li­cy do udzia­łu w pra­cach sto­wa­rzy­sze­nia , reali­zu­je­my wie­le pro­jek­tów z zakre­su kul­tu­ry , rekre­acji oraz zwią­za­nych z śro­do­wi­skiem. Chce­my być gło­sem spo­łecz­nym, w któ­ry wsłu­chu­je się lokal­na wła­dza Gmi­ny Czer­wo­nak oraz Powia­tu Poznańskiego .

Oso­by aktyw­ne spo­łecz­nie znaj­dą u nas wspar­cie. Jeśli macie pomysł , posta­ra­my się go zre­ali­zo­wać   wspól­nie . Przez ostat­nie lata zre­ali­zo­wa­li­śmy wie­le pro­jek­tów .  Orga­ni­zo­wa­li­śmy spły­wy kaja­ko­we , wyciecz­ki kra­jo­znaw­cze, pik­ni­ki, kon­cer­ty i wysta­wy. Byli­śmy i jeste­śmy jedy­ną umo­co­wa­ną stro­ną w postę­po­wa­niu w spra­wie hali maga­zy­no­wej w Janikowie.

Jeste­śmy otwar­ci na dia­log. Zapra­sza­my na spo­tka­nie , pod­czas któ­re­go będzie­my mogli się poznać i poroz­ma­wiać o tym co nas łączy .

Ter­min spo­tka­nia to 24.11 .2022   ( czwar­tek ) godzi­na 20.00 w Jutrzen­ce ‚uli­ca  Nowe Osie­dle w Kici­nie . tel. 722 111 550

P.S. Dzię­ku­je­my naszym sąsia­dom za bez­in­te­re­sow­ną zgo­dę na umiesz­cze­nie bane­rów na tere­nie prywatnym.

Zapra­sza­my na spotkanie ,

 Człon­ko­wie Sto­wa­rzy­sze­nia Len

Koncert na wodzie — wernisaż.

My swoje, oni swoje.


23 wrze­śnia upły­wał ter­min skła­da­nia uwag do pro­jek­tu miej­sco­we­go pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go frag­men­tu Jani­ko­wa gdzie usa­do­wił się Bros i oczy­wi­ście prze­ka­za­li­śmy do Swa­rzę­dza nasze sta­no­wi­sko, a tak­że pismo przy­go­to­wa­ne przez nasze sołec­two .
Mimo tylu lat wal­ki o naszą oko­li­cę, zma­ga­nia z zachłan­nym inwe­sto­rem i pozba­wio­ny­mi wyobraź­ni, popie­ra­ją­cy­mi go urzęd­ni­ka­mi, mimo wie­lu wywia­dów, pikiet i pro­ce­sów sądo­wych oraz setek pism w któ­rych przed­sta­wia­li­śmy nie tyl­ko zdro­wo­roz­sąd­ko­we, ale i praw­ne argu­men­ty wciąż musi­my tłu­ma­czyć jak (nomen omen) kro­wie na rowie: to nie jest miej­sce dla tego typu inwe­sty­cji!!
Wśród jani­kow­sko-kiciń­skich pól, w otu­li­nie par­ku kra­jo­bra­zo­we­go i w pobli­żu domów nie powin­ny powsta­wać gigan­tycz­ne zakła­dy pro­duk­cyj­ne czy maga­zy­ny. Takie dzia­ła­nie dewa­stu­je wiej­ski cha­rak­ter oko­li­cy i jest sprzecz­ne z obo­wią­zu­ją­cy­mi uchwa­ła­mi, pla­na­mi ochro­ny i inny­mi opra­co­wa­nia­mi, któ­re przy­wo­łu­je­my w zło­żo­nym piśmie.

Zarząd Lnu

10 lat temu tak wyglądało Nasze sąsiedztwo.

Minę­ło już 10 lat gdy bez­pow­rot­nie utra­ci­li­śmy walo­ry kra­jo­bra­zo­we nasze­go sąsiedz­twa. Pamię­ta­cie jesz­cze ten pięk­ny lasek na gór­ce przy dro­dze do Jani­ko­wa? Jak pięk­nie tu kie­dyś było… 

Sto­wa­rzy­sze­nie Len pro­wa­dzi dzia­ła­nia praw­ne ‚aby nie dopu­ścić do pro­duk­cji i roz­bu­do­wy zakładu.

PODZIĘKOWANIE !

Sza­now­ni Państwo.

W mie­sią­cach lutym oraz mar­cu 2022 do Waszych domów człon­ko­wie sto­wa­rzy­sze­nia dostar­czy­li nasio­na lnu. Jest to  sym­bol nasze­go sto­wa­rzy­sze­nia oraz budzą­ce­go się życia oraz nad­cho­dzą­cej wio­sny . Do nasion dołą­czy­li­śmy proś­bę o prze­ka­za­nie na Sto­wa­rzy­sze­nie LEN w Kici­nie Wasze­go 1 % . Nasz odzew spo­tkał się w Waszą wiel­ką hoj­no­ścią za co dzię­ku­je­my .W sumie na nasze kon­to wpły­nę­ło z 1%  8 400 zło­tych. Bar­dzo wszyst­kim dzię­ku­je­my . Zapew­nia­my jed­no­cze­śnie, iż prze­ka­za­ne środ­ki zago­spo­da­ru­je­my zgod­nie z ocze­ki­wa­nia­mi dar­czyń­ców na dzia­ła­nia sta­tu­to­we. Jed­nej z Kiciń­skich rodzin dzię­ku­je­my za prze­sła­ne zdję­cia lnu ‚któ­ry zakwitł w Waszych ogrodach. 

Wystawa fotografii artystki, fotografki Barbary Kołeckiej- Herman

Zgod­nie z wcze­śniej­szą zapo­wie­dzią otwar­li­śmy wysta­wę zdjęć z Kon­cer­tu na wodzie, w któ­rej uczest­ni­czy­li  miesz­kań­cy gmi­ny , pra­cow­ni­cy urzę­du  oraz autor­ka zdjęć Pani Bar­ba­ra Kołec­ka Herman .

Wysta­wa jest kon­ty­nu­acją szer­sze­go pro­jek­tu ‚któ­ry zamie­rza­my powtó­rzyć w przy­szłym roku . Zapra­sza­my do Urzę­du Gmi­ny Czer­wo­nak , hall pierw­sze pię­tro. Wysta­wa potrwa do 19 paź­dzier­ni­ka. Następ­nie poka­że­my ją W Cen­trum Rekre­acji i Spor­tu w Kozie­gło­wach od dnia 21 paź­dzier­ni­ka 2022.

 Zapra­sza­my ‚Sto­wa­rzy­sze­nie Len z Kicina

Koncert na wodzie“ — wystawa fotografii

Biesiada i koncert na wodzie 25.06.2022.

Koncert na wodzie — sąsiedzi jakich nie znacie — 25.06.2022

Sto­wa­rzy­sze­nie LEN już dzi­siaj ser­decz­nie zapra­sza miło­śni­ków muzy­ki do Kici­na. Pla­nu­je­my zor­ga­ni­zo­wa­nie kon­cer­tu na wodzie pod tytu­łem „Sąsie­dzi, jakich nie zna­cie”. Kon­cert roz­pocz­nie się przy staw­ku o godzi­nie 22 i potrwa ok. 1,5 godzi­ny. Wystą­pią pro­fe­sjo­nal­ni muzy­cy miesz­ka­ją­cy na tere­nie gmi­ny Czer­wo­nak oraz goście z Ukra­iny:
Emi­lia Szysz­ka – skrzyp­ce,
Adam Szysz­ka – for­te­pian,
Anna Hass-Nie­wie­dział – for­te­pian,
Piotr Nie­wie­dział – for­te­pian,
Jakub Czer­ski – pia­ni­no,
Oli­wia Smusz­kie­wicz – for­te­pian i flet,
Wik­tor Smusz­kie­wicz – sak­so­fon,
Lesia Lish­chen­ko – for­te­pian,
Vita­lij Rufov – woka­li­sta,
Iry­na Kyslen­ko – woka­list­ka.
Usły­szy­my rów­nież Orkie­strę KuSza — „Kul­tur­ka i Sza­cu­ne­czek” oraz Kiciń­ski Chór Kame­ral­ny.
Reży­se­rem kon­cer­tu będzie nasz sąsiad, reży­ser i aktor Artur Romań­ski.
Współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi wyda­rze­nia, wraz ze Sto­wa­rzy­sze­niem LEN, są lokal­ne spo­łecz­no­ści – Koło Gospo­dyń Wiej­skich „Kli­niec­ki Duet’’ oraz Rady Sołec­kie z Kici­na oraz z Klin.
Wyda­rze­nie objął hono­ro­wym Patro­na­tem Pan Mar­cin Wojt­ko­wiak — Wójt Gmi­ny Czer­wo­nak.
Na kon­cert zapra­sza­my wszyst­kich, któ­rym bli­ska jest pięk­na muzy­ka oraz malow­ni­czy Kicin.Od godz. 19 zapra­sza­my na wspól­ną bie­sia­dę — na uli­cy Wiej­skiej (przy pla­cu zabaw i siłow­ni) usta­wi­my dla Was wiel­kie sto­ły, tak aby­ście mogli usiąść wśród swo­ich bliż­szych i dal­szych sąsia­dów. Przy­nie­ście coś smacz­ne­go na wspól­ny stół – przy­da­dzą się sałat­ki i coś słod­kie­go. Pamię­taj­cie o napo­jach oraz o papie­ro­wych naczy­niach – tale­rzy­kach, kubecz­kach, sztućcach.Spotkanie uroz­ma­icą warsz­ta­ty two­rze­nia „lalek mota­nek”, ple­ce­nia wian­ków oraz two­rze­nia witra­ży z kwia­tów, któ­re przy­go­tu­ją panie z Koła Gospo­dyń Wiej­skich „Kli­niec­ki Duet”, a goście z Ukra­iny zapro­po­nu­ją warsz­ta­ty lepie­nia ukra­iń­skich pierogów.Wszystkim nam doskwie­ra brak cza­su. Zatrzy­maj­my się na chwi­lę. Spędź­my ten wie­czór wspól­nie w towa­rzy­stwie sąsia­dów i zna­jo­mych. Niech ten czas będzie oka­zją do spo­tka­nia przy pięk­nej muzy­ce. Zabierz­cie bli­skich i rodzi­nę – poczuj­my razem moc naszej społeczności!

Prośba o przekazanie 1 % podatku dla LNU

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej