Od przyjaciela dla przyjaciela

Piwo marcowe 11.03.2023 — Wigwam

W imie­niu sto­wa­rzy­sze­nia Len zapra­sza­my sąsia­dów z Kici­na i oko­lic do Wigwa­mu , Kicin , ul. Okręż­na 18. Start 19:00. — cel spo­tka­nia inte­gra­cja . Pro­si­my o przy­nie­sie­nie prze­ką­sek, nato­miast napo­je zim­ne i cie­płe zapew­nia organizator. 

Trakt story Kicin

Wystawa prac — Edward Gąsior

We wto­rek 17 stycz­nia GOK Sokół zapra­sza do Cen­trum Kul­tu­ry i Rekre­acji na wer­ni­saż wysta­wy prac pro­fe­so­ra Edwar­da Gąsio­ra. Wer­ni­saż roz­pocz­nie się o godzi­nie 18:00, a wysta­wę będzie moż­na oglą­dać do 2 lute­go.
Pomy­sło­daw­cą zor­ga­ni­zo­wa­nia tej wysta­wy było Sto­wa­rzy­sze­nie Len z Kici­na.
Pro­fe­sor Edward Gąsior uro­dził się w gm. Wie­lo­po­le Skrzyń­skie, woje­wódz­two Pod­kar­pac­kie. Arty­sta jest absol­wen­tem (1962), Pań­stwo­we­go Liceum Tech­nik Pla­stycz­nych w Sędzi­szo­wie Mało­pol­skim (obec­nie Rze­szów). W latach 1962–1968 stu­dio­wał malar­stwo w PWSSP w Pozna­niu na Wydzia­le Malar­stwa Gra­fi­ki i Rzeź­by. Po otrzy­ma­niu dyplo­mu z wyróż­nie­niem, peł­nił funk­cję asy­sten­ta w Kate­drze Malar­stwa do 1974 roku. Następ­nie pra­co­wał w Uni­wer­sy­te­cie im. A. Mic­kie­wi­cza: Insty­tut Nowych Tech­nik Kształ­ce­nia oraz Wydział Peda­go­gicz­no-Arty­stycz­ny w Kali­szu, do 2013 roku. Pro­fe­sor UAM na eme­ry­tu­rze two­rzy kolej­ne obra­zy w gmi­nie Czer­wo­nak. Arty­sta brał udział w licz­nych wysta­wach zbio­ro­wych malar­stwa w tym m. inny­mi:
Poznań i Wiel­ko­pol­ska w Malar­stwie, BWA (1970), 50-lecie PWSSP, Muzeum Naro­do­we, Poznań (1970), Ogól­no­pol­ska Wysta­wa Malar­stwa, BWA Łódź (1970, 1972), Ogól­no­pol­ska Wysta­wa – „Por­tret Czło­wie­ka”, Cen­tral­ne Biu­ro Wystaw Arty­stycz­nych „Zachę­ta” War­sza­wa (1971), Ogól­no­pol­skie Bien­na­le Mło­dych Twór­ców, BWA-Ruda Ślą­ska (1971) Wysta­wa Śro­do­wi­ska Poznań­skie­go, Brno-Cze­cho­sło­wa­cja 1972, Mię­dzy­na­ro­do­wy Ple­ner Malar­ski, BWA Byd­goszcz (1974), Mię­dzy­na­ro­do­wy Ple­ner Malar­ski, Pło­vdiw w Bułgarii(1978), Arty­ści Pozna­nia, Ośro­dek Kul­tu­ry Pol­skiej- Ber­lin 1982, „Współ­cze­sne Malar­stwo Poznań­skie”, Ham­burg (1990), „Salon 96” oraz „Salon 99” ZPAP, Cen­trum Kul­tu­ry-Zamek, Poznań, Arty­ści Peda­go­dzy, Wydział Peda­go­gicz­no – Arty­stycz­ny UAM w Gustav-Lubc­ke-Museum, Hamm-Niem­cy (2005), „Bien­na­le” ZPAP, Poznań (2003, 2005, 2007) Mię­dzy­na­ro­do­wy Ple­ner Malar­ski, Canak­ka­le (2008).Wielokrotnie wysta­wiał swo­je obra­zy o tema­ty­ce eko­lo­gicz­nej w nur­cie „Eko­art” na MTP w Pozna­niu oraz kom­po­zy­cje mary­ni­stycz­ne na wysta­wach Wiel­ko­pol­skie­go Oddzia­łu Sto­wa­rzy­sze­nia Mary­ni­stów Pol­skich.
Biu­ro Wystaw Arty­stycz­nych w Pozna­niu orga­ni­zo­wa­ło arty­ście licz­ne wysta­wy autor­skie malar­stwa, połą­czo­ne z pre­lek­cja­mi na tere­nie Wiel­ko­pol­ski od 1970 roku(Poznań, Gnie­zno, Gorzów, Piła, Lesz­no, Ostrów, Śro­da, Śrem, Wągro­wiec, Wrze­śnia, Nowo­gard, Stargart…)

Koncert kolęd – Kiciński Chór Kameralny

5 stycz­nia na godzi­nę 19:00 zapra­sza­my do Cen­trum Kul­tu­ry i Rekre­acji w Kozie­gło­wach na kon­cert kolęd w wyko­na­niu Kiciń­skie­go Chó­ru Kame­ral­ne­go. W pro­gra­mie poja­wią się zna­ne kolę­dy w cie­ka­wych aran­ża­cjach, a tak­że w opra­co­wa­niu Jaro­sła­wa Kost­ki, zna­ne­go nam dobrze aran­że­ra jaz­zo­we­go, pia­ni­sty i kompozytora.

Kiciń­ski Chór Kame­ral­ny został zało­żo­ny przez Karo­li­nę Pio­trow­ską-Sob­czak , któ­ra była jego dyry­gent­ką przez 11 lat. W tym cza­sie chór brał udział w licz­nych kon­cer­tach oraz kon­kur­sach. Gru­pę liczą­cą oko­ło 25 osób połą­czy­ła pasja do muzy­ki. W maju 2022 roku nastą­pi­ła zmia­na dyry­gent­ki. Obec­nie chór pro­wa­dzi Anto­ni­na Pedrycz, któ­ra pod­ję­ła się tego zada­nia z wiel­kim entu­zja­zmem.
Na kon­cert obo­wią­zu­ją bez­płat­ne wej­ściów­ki, któ­re moż­na odbie­rać w biu­rach GOK Sokół w Czer­wo­na­ku i Kozie­gło­wach.
Ser­decz­nie zapraszamy

Trakt story

Sza­now­ni Państwo

Odda­je­my z wiel­ką przy­jem­no­ścią w Wasze ręce cie­ka­we opra­co­wa­nie czy­li pro­jekt , nad któ­rym pra­co­wa­li­śmy w Sto­wa­rzy­sze­niu Len przez ostat­ni rok. Zachę­ca­my do zapo­zna­nie się z opo­wie­ścią o życiu Kici­na  wczo­raj i dzi­siaj. Podzie­li­li­śmy opra­co­wa­nie na kil­ka opowieści .

Jeste­śmy prze­ko­na­ni , że będą dla Was jed­na­ko­wo inte­re­su­ją­ce, adres to:   https://traktstory.pl/

Wszyst­kim oso­bom ‚któ­re włą­czy­ły się w powsta­nie tego pro­jek­tu bar­dzo dzię­ku­ję . Wiel­kie podzię­ko­wa­nia dla Mag­dy i Paw­ła pomy­sło­daw­ców naszej opo­wie­ści oraz dla Dawi­da Łosiń­skie­go i Jana Dud­ka. Dzię­ku­ję za pra­cę, któ­rą wyko­na­li, aby ta opo­wieść dosta­ła swo­je wiecz­ne życie .  Bez zaufa­nia Lokal­nej Gru­py Dzia­ła­nia „ Trakt Pia­stów ‘’ nie doszło­by do reali­za­cji tego pro­jek­tu.  Dzię­ku­ję rów­nież wszyst­kim oso­bom , któ­re podzie­li­ły się swo­ją wie­dzą o Kicinie. 

Mam nadzie­ję , że opra­co­wa­nie będzie dalej rozwijane.

Korzy­sta­li­śmy z opra­co­wań lokal­nych twór­ców oraz auto­rów, głów­nie z KICIN PRZEZ WIEKI Histo­ria wsi na obrze­żach Aglo­me­ra­cji Poznańskiej .

Zapra­sza­my do dzie­le­nia się opi­nią na naszym Facebooku,zachęcam do polu­bie­nia nasze­go kon­ta na Face­bo­ok : https://www.facebook.com/Lenkicin

Człon­ko­wie Sto­wa­rzy­sze­nia Len„ Bo razem może­my więcej’’

Pro­jekt „Sto­wa­rzy­sze­nie na Rzecz Zrów­no­wa­żo­ne­go Roz­wo­ju Kici­na i Oko­lic – „LEN” Trakt­Sto­ry – Mul­ti­me­dial­ny Sys­tem Infor­ma­cyj­ny” jest reali­zo­wa­ny ze środ­ków Lokal­nej Gru­py Dzia­ła­nia „Trakt Pia­stów”, w ramach Pro­gra­mu Roz­wo­ju Obsza­rów Wiej­skich na lata 2014–2020. Euro­pej­ski Fun dusz Rol­ny na rzecz Roz­wo­ju Obsza­rów Wiej­skich: Euro­pa inwe­stu­je w obsza­ry wiejskie.

Poni­żej link do filmu.

Życzenia świąteczne

Co powstanie w Kicinie.

Świąteczne spotkanie

Stowarzyszenie LEN

Dro­dzy Sąsiedzi

 Sto­wa­rzy­sze­nie Len dzia­ła w naszej oko­li­cy już kil­ka­na­ście lat . Człon­ko­wie Sto­wa­rzy­sze­nia pocho­dzą z róż­nych śro­do­wisk i w więk­szo­ści są miesz­kań­ca­mi  Kici­na i okolicy .

Nasze mot­to : Łączy­my chcą­cych działać !

Zapra­sza­my oso­by z oko­li­cy do udzia­łu w pra­cach sto­wa­rzy­sze­nia , reali­zu­je­my wie­le pro­jek­tów z zakre­su kul­tu­ry , rekre­acji oraz zwią­za­nych z śro­do­wi­skiem. Chce­my być gło­sem spo­łecz­nym, w któ­ry wsłu­chu­je się lokal­na wła­dza Gmi­ny Czer­wo­nak oraz Powia­tu Poznańskiego .

Oso­by aktyw­ne spo­łecz­nie znaj­dą u nas wspar­cie. Jeśli macie pomysł , posta­ra­my się go zre­ali­zo­wać   wspól­nie . Przez ostat­nie lata zre­ali­zo­wa­li­śmy wie­le pro­jek­tów .  Orga­ni­zo­wa­li­śmy spły­wy kaja­ko­we , wyciecz­ki kra­jo­znaw­cze, pik­ni­ki, kon­cer­ty i wysta­wy. Byli­śmy i jeste­śmy jedy­ną umo­co­wa­ną stro­ną w postę­po­wa­niu w spra­wie hali maga­zy­no­wej w Janikowie.

Jeste­śmy otwar­ci na dia­log. Zapra­sza­my na spo­tka­nie , pod­czas któ­re­go będzie­my mogli się poznać i poroz­ma­wiać o tym co nas łączy .

Ter­min spo­tka­nia to 24.11 .2022   ( czwar­tek ) godzi­na 20.00 w Jutrzen­ce ‚uli­ca  Nowe Osie­dle w Kici­nie . tel. 722 111 550

P.S. Dzię­ku­je­my naszym sąsia­dom za bez­in­te­re­sow­ną zgo­dę na umiesz­cze­nie bane­rów na tere­nie prywatnym.

Zapra­sza­my na spotkanie ,

 Człon­ko­wie Sto­wa­rzy­sze­nia Len

  • Strona partnerska — KicinOnLine.pl

  • Członkowie honorowi

  • Chcesz się do nas przyłączyć?

    Ze względu na zachodzące zmiany infrastrukturalne i społeczne Kicina istnieje potrzeba zjednoczenia mieszkańców, co jest jednym z głównych celów naszej działalności.

    Aby to osiągnąć zachęcamy mieszkańców do zainteresowania się sprawami naszej miejscowości i okolic m.in. poprzez informowanie ich o działaniach władz lokalnych, umożliwienie prowadzenia dialogu z samorządowcami oraz - co ważne - wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za naszą Małą Ojczyznę.

    Więcej